Nyhet

EU har beslutat om Vägpaket 1

Nyhet

EU-parlamentet beslutade den 8 juli att anta Vägpaket 1. Detta innebär nya regler gällande kör- och vilotider och smart färdskrivare, tillträde till yrket (etableringskriterier), tillträde till marknaden (cabotage) och utstationering för vägtransportsektorn.

Akterna ska nu signeras av Ministerrådet och Europaparlamentet och därefter publiceras de i EUs officiella tidning. Ikraftträdande blir 20 dagar efter publicering (förväntas bli september 2020). Vissa av reglerna ska börja tillämpas då – andra först 18 eller 21 månader därefter (se mer nedan).

De ändrade reglerna innebär i korthet:

1.    Kör- och vilotider
Reglerna träder ikraft 20 dagar efter publicering i EUs officiella tidning.

För lätta kommersiella fordon (2,5 – 3,5 ton) i internationell trafik gäller reglerna fr o m den 1 juli 2026.

Speciella regler för förare av godstransporter i internationell trafik

Förare som kör internationella godstransporter får under två på varandra följande veckor ta två reducerade veckovilor, under vissa förutsättningar.

Möjlighet för förare att återvända till arbetsgivarens operationella centrum där föraren normalt är stationerad, den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad eller till sin bostadsort

Förare har rätt att återvända till någon av nedanstående platser var fjärde vecka (var tredje vecka för förare av internationellt gods som väljer att ta två reducerade veckovilor efter varandra) för minst en normal veckovila eller en veckovila över 45 timmar inklusive kompensation för reducerad veckovila:

 • arbetsgivarens arbetsställe där föraren normalt är stationerad och där förarens veckovila ska börja, i den medlemsstat där arbetsgivaren är etablerad; eller
 • förarens bostad.

Förbud att ta normal veckovila i lastbilshytt eller på ett parkeringsområde

Normal veckovila och längre vilor (än 45 timmar) får inte tas i lastbilshytt. De får endast tas i lämplig och könsanpassad inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar. Boendet bekostas av arbetsgivaren.

Normal veckovila eller den längre viloperioden får inte heller tillbringas i ett parkeringsområde. Dessa vilor ska tas i lämplig inkvartering som får ligga i närheten av ett parkeringsområde.

Säkra parkeringsplatser

Kommissionen ska säkerställa att information om trygga och säkra parkeringsområden är lättillgänglig för förare som utför person- och godstransporter på väg. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över alla certifierade parkeringsområden så att förarna i lämplig utsträckning kan få tillgång till


– upptäckt och förebyggande av intrång,
– belysning och synlighet,
– kontaktpunkter och förfaranden för nödsituationer,
– könsanpassade sanitära inrättningar,
– möjligheter att köpa livsmedel och drycker,
– kommunikationsanslutningar,
– strömförsörjning.

Förteckningen över sådana parkeringsområden ska offentliggöras på en gemensam officiell webbplats som uppdateras regelbundet.

Medlemsstaterna ska uppmuntra anläggning av parkeringsplatser för kommersiella brukare.


Utökad daglig och veckokörtid vid oförutsedda händelser

Möjlighet att utöka daglig och veckokörtid vid oförutsedda (exceptionella) händelser – upp till en timme – för att nå stationeringsorten eller förarens bostad för veckovila. Överskridandet kan förlängas till två timmar om det föregås av paus på 30 minuter.

Multibemanning

Vid multibemanning har en förare rätt att ta en rast på 45 minuter i ett fordon som körs av en annan förare, under förutsättning att den förare som tar rasten inte har till uppgift att bistå den förare som kör fordonet.

Färje- och tågregel

En förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja eller järnväg och som tar ut en normal dygnsvila eller en reducerad veckovila får avbryta viloperioden högst två gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den reducerade veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovhytt, sovbrits eller liggplats som står till förarens förfogande.

Med avseende på normal veckovila ska detta undantag endast tillämpas på resor med färja eller tåg om:
a) resan planeras att ta minst 8 timmar, och
b) föraren har tillgång till en sovhytt ombord på färjan eller tåget.

Autonoma körsystem

Kommissionen ska senast den 31 december 2025 för Europaparlamentet och Ministerrådet lägga fram en rapport med utvärdering av autonoma körsystem i medlemsstaterna. Fokus ska sättas på möjliga effekter på reglerna om kör- och vilotider.

Förbud att basera lönetillägg eller bonus på sträcka, leveranstid och/eller transporterad godsmängd

Transportföretagets betalning till förare som är anställda eller som står till företagets förfogande får inte, även om det sker i form av bonus eller lönetillägg, beräknas på grundval av tillryggalagda sträckor, leveranstid och/eller transporterad godsmängd, om betalningen är av sådan art att den utgör en fara för trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till överträdelse av denna förordning.

Särskilt om passagerartransporter

Den så kallade 12-dagarsregeln finns kvar (det fanns förslag om att den skulle tas bort). Regeln innebär att en förare som kör tillfällig internationell persontransport enligt regeln får skjuta upp veckovilan med sex 24-timmarsperioder. Innebörden blir att veckovilan skjuts upp i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående normala veckovila, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

Kommissionen ska inom två år från kör- och vilotidsförordningens ikraftträdande utreda om mer lämpliga regler kan utformas för icke tidstabellbunden busstrafik.

2.    Smart färdskrivare 2

För nya fordon gäller att de ska ha smart färdskrivare 2 installerad 2023.

För de fordon som har analoga eller digitala färdskrivare ska eftermontering till smart färdskrivare 2 vara gjord 2024.

För de fordon som har smart färdskrivare 1 ska eftermontering till smart färdskrivare 2 vara gjord 2025.

Lätta kommersiella fordon (2,5-3,5 ton) ska ha smarta färdskrivare installerade 1 juli 2026.

Registrering av fordonets position

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av relevant lagstiftning ska fordonets position registreras automatiskt vid följande punkter, eller vid den punkt som är närmast sådana platser där satellitsignal kan tas emot:  

– platsen där den dagliga arbetsperioden inleds.  
– varje gång fordonet passerar en medlemsstats gräns.  
– varje gång fordonet utför lastnings- eller lossningsoperationer.  
– var tredje timme under sammanlagd körtid.  
– platsen där den dagliga arbetsperioden avslutas. 

Symbolerna för de länder där den dagliga arbetsperioden påbörjas respektive avslutas:
Föraren ska också föra in symbolen för det land som föraren kommer in i efter att ha passerat en medlemsstats gräns, i början av sitt första stopp i den medlemsstaten. Detta första stopp ska göras vid den närmaste möjliga platsen att stanna på vid eller efter gränsen. När passagen av en medlemsstats gräns sker på en färja eller ett tåg ska föraren föra in symbolen för landet vid ankomsthamnen eller ankomststationen.

Förare är inte tvungna att föra in de uppgifter som avses ovan om färdskrivaren automatiskt registrerar lokaliseringsuppgifter:

Utökat tillämpningsområde

Färdskrivarförordningens tillämpningsområde utvidgas från att enbart gälla kontroll av efterlevnaden av reglerna om kör- och vilotider till att också gälla efterlevnaden av reglerna om tillträde till yrket, cabotage och utstationering av förare.

3.    Tillträde till yrket (etableringskrav)
 
Reglerna ska tillämpas 18 månader efter ikraftträdande.

För lätta kommersiella fordon – fordon för godstransport i internationell trafik med vikt mellan 2,5 – 3,5 ton gäller reglerna 21 månader efter ikraftträdande.

Brevlådeföretag

Ett uttalat syfte i förordningen är att komma tillrätta med problematiken med brevlådeföretag.

Ett företag som bedriver yrkesmässig trafik och som är etablerade i en medlemsstat ska ha en verklig och kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten och bedriver sin transportverksamhet därifrån.

Företaget ska ha utrymmen där relevanta dokument beträffande verksamheten kan gås igenom

Företaget i etableringsmedlemsstaten ska förfoga över lokaler där det har tillgång till sin centrala företagsinformation i original, antingen elektroniskt eller i annan form som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att företaget uppfyller villkoren enligt denna förordning.

Fordonets återvändande till etableringsstaten var åttonde vecka

Företaget i etableringsmedlemsstaten ska organisera sin fordonsparks verksamhet på ett sådant sätt att det säkerställs att fordon som företaget förfogar över och som används vid internationella transporter återvänder till ett av driftscentrumen i den medlemsstaten senast inom åtta veckor efter avfärden.

Ytterligare etableringskriterier

Exempel på kriterier som ska uppfyllas av företaget:

 • det ska vara infört i företagsregister då sådant finns
 • vara inkomst- och mervärdesskattepliktigt
 • disponera ett eller flera fordon (till exempel ägda eller hyrda) registrerade i trafik och med tillstånd att brukas enligt etableringslandets lag

 faktiskt och kontinuerligt driva verksamhet med adekvat utrustning och faciliteter i sina lokaler i etableringslandet; och

 • effektivt och kontinuerligt förvalta sina transporter och använda fordon med adekvat teknisk utrustning i etableringslandet.
 • ha förare normalt baserade vid ett operationellt centrum i etableringslandet. Såväl fordon som förare ska stå i proportion till volymen transportoperationer som företaget utför.

Utvidgade kriterier för förlust av gott rykte

De nytillkomna kriterierna som gör att företaget kan förlora sitt goda anseende är brott mot skattelagstiftning, brott mot reglerna om utstationering av arbetstagare inom vägtransportsektorn, mot tillämplig lag för avtalsförpliktelser och mot cabotagereglerna.

Regler om finansiella resurser

Reglerna anpassas för 2,5-3,5 tonsfordon.

Krav på ett kapital om 9000 EURO för det första fordonet över 3,5 ton och 5000 EURO för varje ytterligare fordon.

För fordon under 3,5 ton krävs ytterligare 900 EURO för ytterligare fordon.

För företag med enbart fordon under 3,5 ton krävs 1800 EURO för det första fordonet.

En medlemsstat kan dock kräva samma summor för fordon under 3,5 ton som för tyngre fordon. Kravet ska anmälas till Kommissionen som ska sörja för publicering.

4.    Cabotage

Reglerna ska tillämpas 18 månader efter ikraftträdande.

För lätta kommersiella fordon – fordon för godstransport i internationell trafik med vikt mellan 2,5 – 3,5 ton gäller reglerna 21 månader efter ikraftträdande.

Tre cabotageoperationer under sju dagar efter lossning av internationellt gods

Fortfarande tillåts tre cabotageoperationer under sju dagar efter internationell transport.

4-dagars avkylningsperiod

Transportföretag får inte utföra cabotagetransporter med samma fordon eller, om det är fråga om fordonståg, med dess motorfordon, i samma medlemsstat inom fyra dagar från det att den sista cabotagetransporten i den medlemsstaten har utförts.

Tillämpning av cabotageregler på nationell vägdel av kombitransport
Medlemsstaterna får tillämpa cabotagereglerna på en nationell vägtransport som utgör första eller sista ledet i en internationell kombitransport för att hindra missbruk av regel i Kombidirektivet, som tillåter fritt utförande av sådana transporter. Som exempel på missbruk anges obegränsat och kontinuerligt tillhandahållande av sådana transporter. Medlemsstaterna får tillåta en längre cabotageperiod än sju dagar och en kortare avkylningsperiod än fyra dagar.

Beställaransvar

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för avsändare, speditörer, transportörer och undertransportörer för bristande efterlevnad av bestämmelser gällande internationella transporter och cabotagetransporter, om dessa visste eller, mot bakgrund av alla relevanta omständigheter, borde ha vetat att de transporttjänster de beställt innebar överträdelser av denna förordning.

5.    Utstationeringsregler för vägtransportsektorn

Reglerna ska tillämpas 18 månader efter ikraftträdande.

Reglerna ska tillämpas i följande situation:

Utstationering av en arbetstagare för (arbetsgivarens/utstationerande företagets) egen räkning och under egen ledning inom en medlemsstats territorium, enligt avtal som ingåtts mellan det utstationerande företaget och mottagaren av tjänsterna, vilken bedriver verksamhet i denna medlemsstat, om det finns ett anställningsförhållande mellan det utstationerande företaget och arbetstagaren under utstationeringstiden

Utstationeringsreglerna är inte tillämpliga vid utstationering till andra företag eller driftsställen inom företagsgrupper. Detsamma gäller utstationering från bemanningsföretag.

Tillämpning av utstationeringsreglerna fr o m dag 1

Utstationeringsreglerna för vägtransportsektorn gäller för förare av följande transporter:

 • internationella transporter,
 • cabotage,
 • nationella vägdelen av en kombitransport.

Undantag från utstationeringsreglerna

Förarna omfattas inte av utstationeringsreglerna när de kör:

 • bilaterala transporter av gods
 • tilläggsaktiviteter (olika för gods och passagerartransport – se nedan)
 • transit
 • bilaterala transporter vid internationell persontransport

Flera bilaterala transporter parallellt

Det finns inte någon reglering i lagtexten av möjligheten att genomföra flera parallella bilaterala operationer under en resa. Möjligheten att göra detta nämns i övervägandesats 10:


När en förare utför bilaterala transporter från den medlemsstat där företaget är etablerat (etableringsmedlemsstaten) till en annan medlemsstats eller ett tredjelands territorium eller tillbaka till etableringsmedlemsstaten, utmärks tjänsten av en nära koppling till etableringsmedlemsstaten. Det är möjligt att en förare utför flera bilaterala transporter under en resa. Det skulle utgöra en oproportionell begränsning av friheten att tillhandahålla gränsöverskridande vägtransporttjänster om utstationeringsreglerna – och därmed de anställningsvillkor som garanteras i värdmedlemsstaten – var tillämpliga på sådana bilaterala transporter.

Villkor för rätt till tilläggsoperationer

För såväl gods som persontransporter gäller som villkor för rätten att utföra tilläggsoperationer att gränsövergångar registreras i färdskrivaren. Till en början – från det en skyldighet att göra sådan registrering gäller, det vill säga med början 18 månader efter det att lex specialis trätt i kraft[1] och ska börja tillämpas - får detta göras manuellt snarast efter gränspassagen.

Från den tidpunkt då smarta färdskrivaren med kapacitet att registrera gränsövergångar automatiskt måste finnas i nyregistrerade fordon (2023) blir utrustning med sådana färdskrivare villkor för att få utöva tilläggsoperationer.

Tilläggsoperation

För godstrafik:

Undantaget för bilaterala transporter av gods ska tillämpas även när föraren utöver att utföra en bilateral transport utför en lastnings- och/eller lossningsaktivitet i de medlemsstater eller tredjeländer som föraren passerar, under förutsättning att föraren inte lastar och lossar godset i samma medlemsstat.

Om en bilateral transport som utgår från etableringsmedlemsstaten, och under vilken ingen ytterligare aktivitet utförs, följs av en bilateral transport till etableringsmedlemsstaten, ska undantaget för ytterligare aktiviteter […] vara tillämpligt för högst två ytterligare lastnings- och/eller lossningsaktiviteter.

För passagerartrafik:

En förare ska inte anses vara utstationerad när föraren utför bilaterala transporter av personer.

Undantaget för bilaterala transporter av personer ska tillämpas även när föraren utöver att utföra en bilateral transport tar upp passagerare en gång och/eller släpper av passagerare en gång i medlemsstater eller tredjeländer som föraren passerar, under förutsättning att föraren inte erbjuder persontransporttjänster mellan två platser i den medlemsstat som passeras. Detsamma ska gälla för returresan.

Till skillnad från vad som gäller tilläggsaktiviteter avseende gods så står inget i lagtexten gällande passagerartrafik om att för den händelse 0 tilläggsaktiviteter har utförts på väg från etablerings­staten till annan medlemsstat eller tredje land, så ska två få utföras på väg från annan medlems­stat alternativt tredje land tillbaka till etableringsstaten.

Undantag för bilaterala vägtransportsträckor av en kombitransport

En förare anses inte vara utstationerad när denne utför den inledande eller avslutande vägtransportsträckan i en kombinerad transport enligt definitionen i Kombidirektivet 92/106/EEG om vägtransportsträckan i sig utgörs av bilaterala transporter.

Upphörande av utstationering

En utstationering ska anses upphöra när föraren lämnar värdmedlemsstaten vid utförandet av den internationella gods- eller persontransporten.

Utstationeringsdeklaration

Medlemsstaterna får endast införa följande administrativa krav och kontrollåtgärder med avseende på utstationering av förare (A-E nedan):


A. Skyldighet för vägtransportföretaget

Vägtransportföretaget som är etablerat i annan EU-medlemsstat och som utstationerar förare är skyldiga att lämna in en utstationeringsdeklaration till de nationella behöriga myndigheterna i en medlemsstat till vilken föraren är utstationerad senast vid utstationeringens början, med användning av ett flerspråkigt standardformulär i det offentliga gränssnitt som är anslutet till informationssystemet för den inre marknaden (IMI).  


B. Handlingar som ska finnas tillgängliga hos föraren

Hos föraren ska finnas tillgängligt en kopia av utstationeringsdeklarationen, i pappersform eller i elektronisk form. Därutöver uppgifter om körningar i värdstaten  (elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis på inkommande internationell transport och varje påföljande cabotagetransport och färdskrivaruppgifter.


C. Skyldighet för vägtransportföretaget efter utstationeringen
 
Vägtransportföretaget ska efter utstationeringsperioden, via IMI, på begäran av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där utstationeringen ägde rum, sända kopior av de handlingar som ska finnas tillgängliga hos föraren samt dokumentation avseende förarens lön med avseende på utstationeringsperioden, anställningsavtalet eller en likvärdig handling, tidrapporter som avser förarens arbete samt betalningsbevis.

Informationen ovan ska via IMI skickas inom åtta veckor.

Sker inte detta kan bistånd begäras av etableringslandets myndigheter som ska förmedla uppgifterna (också detta via IMI).

De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska tillhandahålla de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där utstationeringen ägde rum den begärda dokumentationen via IMI inom 25 arbetsdagar från och med dagen för begäran.


D. Vad föraren ska kunna visa upp vid begäran beslutad av medlemsstat för kontroll av efterlevnad av bilaterala transporter och tilläggsoperationer

I syfte att fastställa om en förare är undantagen från utstationeringsreglerna, får medlemsstaterna begära att föraren kan lägga fram uppgifter om sin aktivitet, genom till exempel elektronisk fraktsedel (e-CMR).


E. Skyldigheter för värdmedlemsstaten att publicera anställningsvillkor

Medlemsstaterna är skyldiga att se till att anställningsvillkor, särskilt lönevillkor som ska gälla, görs tillgängliga för transportföretag och förare från annan medlemsstat.

6.    Kommissionens aviserade konsekvensanalys

Kommissionen har meddelat att den ska låta utföra en konsekvensanalys då den är missnöjd med vissa delar av Vägpaketet. Främst gäller det faktumet att fordonen ska återvända till sin etableringsstat var åttonde vecka och medlemsstaternas möjlighet att bestämma att nationella vägdelen av en kombitransport ska omfattas av cabotageregler (fast med möjlighet att ha längre period än sju dagar för utförande av transporter i en medlemsstat och kortare avkylningsperiod än fyra dagar).

Kommissionen anser att bestämmelserna rimmar illa med deras beslutade Gröna Giv och med syftet med cabotage - att öka fyllnadsgraden och motverka tomkörningar.

Efter genomgång av färdig analys – vilken väntas vara klar till sent till hösten ska Kommissionen överväga om den ska komma med lagstiftningsförslag. Kommissionen har som mål att hinna med detta innan akterna om tillträde till yrket, tillträde till marknaden och utstationeringsregler för vägtransportsektorn ska börja tillämpas (vilket är 18 månader efter ikraftträdande – troligtvis mars 2022).

7. Utmaningar

Reglerna om kör- och vilotider träder ikraft redan 20 dagar efter publicering i EUs officiella tidning (troligen september 2020). Förbud mot veckovila i hytt och på parkeringsplats ska tillämpas från detta datum. Detta innebär problem då de säkra uppställningsplatser som skulle behövas för att skydda föraren och dess gods inte finns i tillräcklig utsträckning.

8. Vad är bra med överenskomna regler?

 • Smarta färdskrivaren version 2 kan förbättra kontrollerna
 • Mer harmoniserade regler. Viktigt för att uppnå sund konkurrens

Det är dock viktigt att EU-reglerna kompletteras med att vi nationellt tillser att vi får till fler och effektivare vägkontroller så att befintliga och nya regler kan följas upp.

 • Utökat informationsutbyte mellan myndigheter i EUs medlemsstater.


Läs mer här för en utförlig redogörelse av antagna bestämmelser i Vägpaket 1

[1] Ikraftträdande förväntas bli september 2020. Tillämpning av utstationeringsreglerna för vägtransportsektor
18 månader därefter innebär mars 2022.