Nyhet

Trafiksäkerhetsutvecklingen går åt rätt håll

Nyhet

Transportstyrelsen presenterade i dag olycksstatistik för år 2019. Dessa siffror visar så här långt att utvecklingen 2019 är betydligt mer gynnsam jämfört med utvecklingen under 2018, då antalet förolyckade i trafiken minskat under 2019.

Uppföljningen visar att antal förolyckade var 233 personer jämfört med 324 personer under samma period 2018, en minskning med 111 personer. Även antalet svårt skadade var lägre jämfört med fjolåret. Siffran för svårt skadade uppgick till 1899 personer för 2019, att jämföra med 2195 personer för samma tid 2018. När det gäller lindrigt skadade var antalet 15 221 för 2019 jämfört med 16 306 i fjol.

Vad är då anledningen till att situationen utvecklats så väl under detta året? Transportstyrelsen konstaterar att det är personbilsolyckorna som har minskat mest, framförallt singelolyckor. De vanligaste olyckstyperna bland omkomna bilister var singel- och mötesolyckor med 44 respektive 43 omkomna. Även motorcykelolyckorna har minskat påtagligt tillsammans med att fordonskollisioner och fotgängarpåkörningar med dödlig utgång minskat.

Dessvärre kan ett års statistik avvika från den långsiktiga utvecklingen på ett så dystert sätt som för 2018. Den långsiktiga utvecklingen visar emellertid på att över tid är att den långsiktiga trenden innebär allt färre förolyckade och svårt skadade.

Utvecklingen visar att det ligger inom rimlighetens gräns att nå etappmålet i Nollvisionen nästa år, alltså högst 220 dödade 2020. Samtidigt är vi fortfarande långt ifrån den utveckling som krävs för att vi ska nå målsättningen med Nollvisionen, det vill säga att ingen ska riskera att dödas eller skadas svårt på svenska vägar. Blickar vi fram mot 2030 kommer dessutom nya målsättningar att formuleras som vi som samhälle ska fortsätta arbeta för.