Visselblåsa

Varför visselblåsa?

På Transportföretagen strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Ett led i det arbetet är tillhandahålla en rapporteringskanal i enlighet med lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet och som du når genom att klicka här: https://transportforetagen.visslan-report.se/#/

Vem kan rapportera?

Väldigt förenklat kan du rapportera missförhållanden om du är eller har varit verksam inom Transportföretagen. Läs mer i vår visselblåsarpolicy.

Vad kan rapporteras?

Du kan visselblåsa vid misstanke om ett missförhållande inom företaget med allmänintresse av att det kommer fram. Du behöver inte bevis för din misstanke, men alla rapporteringar måste lämnas i god tro. Läs mer i vår visselblåsarpolicy.

Hur hanteras rapporteringen?

Rapporteringen hanteras konfidentiellt. Samtliga personuppgifter utan relevans kommer att raderas, och ärendet sparas endast så länge det är nödvändigt.

Våra ärenden hanteras initialt av Advokatfirman Lindahl för att garantera oberoende hantering av ärenden varpå interna kontaktpersoner hos oss sedan kan komma att ta över ärendet.

Har du fler frågor?

Om du vill veta mer om vår hantering av visselblåsningsärenden, personuppgifter eller arbetsmiljöfrågor läs gärna vår visselblåsarpolicy.