Så påverkas Transportnäringens branscher av invasionen av Ukraina

Konflikten i Ukraina får ringar på vattnet också för den svenska transportnäringen. Med anledning av detta uppdaterar vi kring nulägesbilden i våra branscher.

Vi följer löpande effekterna och påverkan av nya sanktionspaket och övriga åtgärder som får följdverkningar för transporter och logistikkedjor.

Övergripande om sanktionerna:

EU har aviserat ytterligare ett sanktionspaket, nummer fem, som just nu analyseras. 

Inriktningen är att ryska fartyg ska stoppas från tillträde till hamnar i EU. Även vägtransporter påverkas av detta sanktionspaket.

Åkerier och speditörer

De nya sanktionerna mot ryska och belarusiska transportföretag bedöms än så länge ge en relativt liten effekt i Sverige. Många bolag har redan upphört med transporter till och från dessa länder och andelen svenska transporter som utförs av ryska eller belarusiska transportföretag var även innan sanktionerna begränsade.

För det europeiska vägtransportsystemet har invasionen inneburit att de ukrainska åkerierna fallit bort som transportkapacitet i Europa. Samtidigt har ukrainska, polska och baltiska chaufförer, oavsett vilka åkerier de kör för, i många fall återvänt hem. Det sammantaget leder till en ökad kapacitetsbrist och kostnadsökningar för transporter. Det finns även en risk för att åkerier och chaufförer från Belarus, som är en ansenlig chaufförskälla, påverkas i större omfattning om Belarus involveras ytterligare i konflikten.

Påverkan på drivmedelspriserna har också varit stor med risk för brist på drivmedel till transportfordon och därmed ransonering lokalt där åkerier inte får tanka så mycket de vill/behöver. De volatila och skenande drivmedelspriserna pressar åkerinäringen hårt. Detsamma gäller för priserna på Adblue, som har ökat. Oron är stor för att det ska uppstå en bristsituation framöver.

Flyget

Tidigt i konflikten infördes ett flygförbud för ryska flyg i EU:s luftrum. Från ryskt håll stängdes luftrummet av för svenska och europeiska bolag. Situationen medför att globala logistikkedjor påverkas starkt, med bland annat längre transporttider och högre priser.

Förutom kostnadsökningar och förseningar kan situationen exempelvis leda till brist på vissa typer av reservdelar för industrin och andra viktiga varor. Mest påverkade är rutterna från Europa med slutdestination i Asien. Det finns också en risk att konkurrensen snedvrids eftersom asiatiska flygbolag fortsatt får flyga kortaste vägen över Ryssland till Europa.

Flygbränslepriset var redan på väg upp innan Ukrainakrisen och stiger nu snabbt. Jämfört med april 2021 har priset på jetbränsle stigit med över 125 procent i Europa. Detta medför ytterligare fördyringar för en bransch som redan drabbats hårt av covidpandemin. Vi kan inte utesluta att flygaktörer kommer behöva riktat stöd för att fortsätta erbjuda landet god tillgänglighet och säkerställa både samhällsviktigt och samhällskritiskt flyg.

En tendens till ökad tveksamhet kring att resa finns också, just i den tid då marknaden försökte återhämta sig från pandemin. En sargad bransch får det därmed ännu svårare att starta om. De långa ansökningstiderna för nya pass är ytterligare ett problem för det internationella resandets återgång.

Beroende på utvecklingen i konflikten finns risk för långsiktiga ”skador” på bilaterala luftfartsavtal och globala villkor för flyget.

Hamn och sjöfart

Påverkan på de olika hamnarna är mycket olika beroende på vad dessa har för trafik. Viss trafik dirigeras om.

Transport och Hamnarbetarförbundet har var för sig varslat om stridsåtgärder vad gäller ryska fartyg. EU har nu aviserat ett femte sanktionspaket som just nu analyseras. Inriktningen är att ryska fartyg ska stoppas från tillträde till hamnar i EU. 

Beredskap har också byggts upp för ökade flyktingströmmar i större passagerarhamnar, detta i samarbete med berörda myndigheter såsom Migrationsverk och kommun. Det praktiska arbetet för hamnarna handlar främst om att skapa ytor, fållor etcetera för att rent logistiskt skapa en bra situation.

För sjöfartens vidkommande är säkerhetsläget i och runt Ukraina fortsatt mycket allvarligt. Sjöfarten påverkas också av de sanktioner som har införts för försäljning/handel med vissa produkter.

Buss

Oron för drivmedelspriser påverkar branschen. Även här märks också en generellt mer tveksam inställning till resor i kölvattnet av konflikten. Flera bussbolag tar nu initiativ till hjälpsändningar och erbjuder resmöjligheter för flyktingar.

Även här finns oro gällande situationen med pass.