Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Trafiksäkerhet

Bussen är obestridligt det mest säkra färdmedlet på Sveriges och Europas vägar. I Sverige ligger bussföretagen och bussresearrangörerna i framkant i ett internationellt perspektiv när det gäller systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Även om vi beaktar andelen bussar som är utrustade med bälten, alkolås och andra tekniska stödsystem ligger svenska bussföretag i framkant. Vår vision med trafiksäkerhetsarbetet är att ingen person ska omkomma, allvarligt skadas fysiskt eller psykiskt eller uppleva otrygghet av att färdas i eller arbeta inom yrkesmässig busstrafik.

Bilbälte

Att använda bältet gör en säker resa ännu säkrare. Om du åker med en buss som har bälten är du enligt bestämmelserna skyldig att använda det. Använd bältet – för din och dina medpassagerares skull!  Att använda bältet innebär att risken att skadas eller omkomma minskar kraftigt i de mest frekventa olyckssituationer där buss är inblandad. Djupstudier har visat att bältesanvändning hade räddat liv i olyckor med buss runt om i Europa. Studier visar även att bältesanvändning bland passagerare ökar när muntlig information ges.

Så här säger bestämmelserna:  
Trafikförordningen 4 kap 10 a §;

Alla som är äldre än tre år och som färdas i en buss som är utrustad med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får dock passagerare använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte. Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:52) ska information om bältesanvändning ges till passagerare i buss enligt följande
2 § Information till passagerare i en buss om skyldigheten att använda bilbälte ska lämnas av bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp. Informationen för ges genom förinspelade ljudmeddelanden.

På bussar i beställningstrafik ska information ges på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på. Detsamma gäller bussar i linjetrafik på längre linjer med få stopp samt busstransporter som inte utgör yrkesmässig trafik (TSFS 2018:51).

2 a § Information om skyldigheten att använda bilbälte ska även ges genom väl synliga analoga eller digitala skyltar, eller med nedanstående bild med vit symbol mot blå bakgrund placerad väl synlig vid varje sittplats. (TSFS 2018:51) 

Föraren, liksom annan personal ombord på bussen såsom till exempel en guide, ledsagare och ledare för en grupp skall vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bilbälte (Trafikförordningen 10 c §). 

I Sverige gäller från 1 januari 2004 krav på att bälten ska vara monterade i alla nyregistrerade bussar, utom bussar för stadstrafik. Bussarna ska uppfylla de internationella direktiv, ECE-reglemente 107, som anger tekniska krav på bälten, bältesinfästningar och säten.

Nya riktlinjer ska ge säkrare bussresor för barn och unga

Att åka buss är bland det säkraste sättet att förflytta sig i trafiken. Men när olyckor händer kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade. Därför har NTF tillsammans med Sveriges Bussföretag tagit fram rekommendationer och tips för den som ansvarar för barn och ungas bussresor.

När en skola eller förening ska åka iväg på en resa är det målet med resan som är det viktiga. Att behöva fundera över vad man ska tänka på när man planerar bussresan kan lätt komma i andra hand.

- Den tragiska bussolyckan 2 april 2017 söder om Sveg gjorde att vi ville bidra till att göra den här typen av resor både säkrare och tryggare. Det handlar förstås om bältesanvändning, men också om vilket ansvar de vuxna på bussen har, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Det är framför allt de som beställer någon enstaka resa då och då som behöver stöd. Studieresan, skolresan eller resan till årets fotbollsturnering ska vara säker för alla, även för de skolor och föreningar som sällan beställer bussresor.

- Vi vill att alla bussresor ska vara säkra, trygga och trevliga. Allt som kan bidra till det är viktigt och något vi förstås engagerar oss i, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag.

Utdrag ur rekommendationen

Några av punkterna som är extra viktiga att tänka på innan resan

  • När på dygnet ska ni resa?
  • Hur många vuxna behövs för att få en lugn och trevlig resa? 
  • Behöver något barn extra bilbarnskydd som till exempel bilbarnstol/bälteskudde?
  • Har någon ett funktionshinder eller behöver någon extra stöd?
  • Utse en vuxen ansvarig gruppledare som tillsammans med föraren ansvarar för säkerheten.

Några av de krav du bör ställa på bussföretaget

  • Att det finns bälte på alla platser.
  • Att företaget har en trafiksäkerhetspolicy som belyser hastighet, nykterhet och bältesanvändning.
  • Bussarna är utrustade med alkolås.
  • Chauffören informerar passagerarna om säkerheten innan resan och påminner om bältet.

Rekommendationerna i sin helhet för nedladdning här

För vidare information, vänligen kontakta:
Marie Nordén, generalsekreterare NTF, 070 221 59 65 eller
Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges bussföretag, 070 612 71 74.

Erik Risberg

Kontakt

Erik Risberg Branschutvecklare Telefonikon 08 762 71 76

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.