Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Lagar, avtal och vilkor

En bra grund för en bra resa är att ha ett tydligt avtal eller en bekräftad överenskommelse med beställaren av resan. Sveriges Bussföretag har tagit fram olika stöd för att underlätta för bussföretagen beroende vilken typ av resa det gäller och vilken lagstiftning som är kopplad till resan. Det finns tre olika typer av resor när det gäller turist- och beställningstrafikresor.

  1. För gruppresor och beställningsresor under 250 kilometer har vi tagit fram villkor som parterna bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad i samband med uppdrag som utförs av bussföretag för beställares räkning. Villkoren ska användas tillsammans med bussföretagets egna särskilda villkor, exempelvis av- och ombokningsregler. 
  2. För gruppresor och beställningsresor över 250 kilometer gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004. För beställaren finns information på konsumentverket.se.
  3. Vid marknadsföring och försäljning av paketresor gäller paketreselagen. Vad som avses med paketresor definieras i lagen. Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare. Vid försäljning av paketresa till en företagskund som man har ett ramavtal med gäller dock inte paketreselagen. Villkor enligt paketreselagen finns att hämta på Sveriges Bussföretags hemsida. För paketresor måste bussföretaget även ställa ut resegaranti, vilket görs hos Kammarkollegiet. För resor som har sålts under ett ramavtal behöver man inte ställa resegaranti. Läs mer på kammarkollegiet.se.

Vilkor för resor under 250 kilometer

För gruppresor och beställningsresor under 250 kilometer har vi tagit fram villkor som parterna bör tillämpa efter att bokningen av resan är överenskommen och bekräftad i samband med uppdrag som utförs av bussföretag för beställares räkning. Villkoren ska användas tillsammans med bussföretagets egna särskilda villkor, exempelvis av- och ombokningsregler. Trevlig bussresa!

Läs mer:
Villkor – Gruppresa och beställningsresa med buss

Vilkor för resor över 250 kilometer

Under 2016 har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket samarbetat för att ta fram allmänna villkor och en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter gällande kommersiella linjebussresor och för turist- och beställningstrafik över 250 km. Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav. För medlemmar som kör turist- och beställningstrafik rekommenderar vi att ni lägger in de villkorsparagrafer som finns beskrivna i era befintliga villkor. Anledningen till att vi rekommenderar detta alternativ är att det endast är ett antal villkor som måste uppfyllas och som endast berör resor över 250 km inom Sverige.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för stora delar av förordningen och ska se till att bestämmelserna i förordningen efterlevs. Konsumentverket är även tillsynsmyndighet för informationsskyldigheten i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 

För att underlätta för våra medlemmar att följa regelverket så har vi tillsammans tagit fram allmänna villkor för bussar i kommersiell linjetrafik och turist- och beställningstrafik. Det finns tre olika villkor beroende på linjesträckningen. Under 150 km, mellan 150-250 km och över 250 km. Vissa delar av villkoren för resor över 250 km gäller även turist- och beställningstrafik.

Tillsammans med villkoren har vi även tagit fram en medlemshandbok med syfte att informera och förklara för bussoperatörerna om de krav- och passagerarrättigheter som följer av EU:s bussförordning (181/2011) och de delar som berör bussresor enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Förordningen trädde i kraft i mars 2013 och gäller linjebussresor över 250 kilometer. 

Det är endast bilaga 3 med villkor över 250 km som gäller för turist- och beställningstrafik.

Samarbetet med Konsumentverket är långsiktigt och många frågor återstår. Allt eftersom lagen prövas i verkligheten kan handboken komma att kompletteras. Parallellt har Konsumentverket även dialog med representanter för den offentligt upphandlade linjetrafiken för buss och tåg som också berörs av lagstiftningen.

De allmänna villkoren kommer att börja gälla från den 1 januari 2017. Har ni några frågor eller inspel till oss kring vårt arbete med passagerarrättigheter för turist- och beställningstrafik, är ni välkomna att höra av er till Sveriges Bussföretag så berättar vi mer.

Avtalet med Konsumentverket finns här

Medlemshandbok, villkor för turist- och beställningstrafik och övrig dokumentation
Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav.

För medlemmar som kör turist- och beställningstrafik rekommenderar vi att ni lägger in de villkorsparagrafer som finns beskrivna i era befintliga villkor. Anledningen till att vi rekommenderar detta alternativ är att det endast är ett antal villkor som måste uppfyllas och som endast berör resor över 250 km inom Sverige.

För att få tillgång till medlemshandboken, villkor för resor över 250 km och övrig dokumentation krävs inloggning. I villkorsbilaga 3 över 250 km är de villkor som gäller för turist- och beställningstrafik rödmarkerade för att underlätta för medlemmarna.
Dokumenten finns här

Avtal och bilaga 3 passagerarrättigheter över 250 km

Bilaga 3 Resor över 250 km Turist- och Beställningstrafik

Bilaga 4 Sammanfattning Rättigheter för passagerare som reser med buss

Medlemshandbok passagerarrättigheter

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.