Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Kommersiell linjetrafik

Sveriges Bussföretag arbetar för att stärka den rent kommersiella linjetrafikens ställning i den svenska kollektivtrafiken. Den 1 januari 2012 förändrades förutsättningar radikalt för den kommersiella linjetrafiken med buss i Sverige i och med ny kollektivtrafiklagstiftning.

Det innebär att det är fritt fram för företag att starta kollektivtrafik på kommersiell grund. Enda kravet är att ny trafik ska anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Samtrafiken senast 21 dagar före trafikstart. 

Sveriges Bussföretags handlingsprogram

Arbetsgruppen för kommersiell linjetrafik består av medlemmar från medlemsföretagen. Tillsammans ansvarar de för handlingsprogrammet som styr gruppens arbete för att förenkla för medlemsföretagen att starta och bedriva kommersiell linjetrafik för buss på ett transparent och konkurrensneutralt sätt. 

Tillträde till offentligägd infrastruktur

Sveriges Bussföretag har tillsammans med övriga kollektivtrafikbranschen arbetat fram en vägledning gällande principer för tillträde till offentligägd infrastruktur såsom hållplatser och terminaler. Syftet med vägledningen är att säkerställa att alla bussföretag behandlas korrekt enligt den nya lagstiftningens intentioner. Dessutom bevakar och driver Sveriges Bussföretag frågan om tillträde till centrala och regionala informationssystem och betalningssystem.

Nya vilkor för kommersiell linjetrafik från den 1 januari 2017

Under 2016 har Sveriges Bussföretag tillsammans med Konsumentverket samarbetat för att ta fram allmänna villkor och en medlemshandbok för bussföretag kring passagerarrättigheter gällande kommersiella linjebussresor.

Det är Konsumentverket som är tillsynsmyndighet för stora delar av förordningen och ska se till att bestämmelserna i förordningen efterlevs. Konsumentverket är även tillsynsmyndighet för informationsskyldigheten i lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 

För att underlätta för våra medlemmar att följa regelverket så har vi tillsammans tagit fram allmänna villkor för bussar i kommersiell linjetrafik. Det finns tre olika villkor beroende på linjesträckningen. Under 150 km, mellan 150-250 km och över 250 km. Vissa delar av villkoren för resor över 250 km gäller även turist- och beställningstrafik.

Tillsammans med villkoren har vi även tagit fram en medlemshandbok med syfte att informera och förklara för bussföretagen om de krav- och passagerarrättigheter som följer av EU:s förordning om passagerarrättigheter för bussresenärer (181/2011) och de delar som berör bussresor enligt lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Förordningen trädde i kraft i mars 2013 och gäller linjebussresor över 250 kilometer. Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter trädde i kraft den 1 april 2016.

I medlemshandboken visar vi på de krav som finns som berör lagstiftningen kring ledsagning och rätt till assistans för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. Även information som ska finnas tillgänglig anpassad efter olika behov finns med samt utbildning om medvetenhet rörande funktionshinder enligt EU-förordningen.

Samarbetet med Konsumentverket är långsiktigt och många frågor återstår. Allt eftersom lagen prövas i verkligheten kan handboken komma att kompletteras. Parallellt har Konsumentverket även dialog med representanter för den offentligt upphandlade linjetrafiken för buss och tåg som också berörs av lagstiftningen.

De allmänna villkoren kommer att börja gälla från den 1 januari 2017. Har ni några frågor eller inspel till oss kring vårt arbete med passagerarrättigheter för kommersiell linjetrafik, är ni välkomna att höra av er till Sveriges Bussföretag

Medlemshandbok, de olika villkoren och övrig dokumentation

Medlemshandboken innehåller en övergripande checklista, en förklaring till de tre villkoren utifrån perspektivet före resa, under resan och efter resan, beskrivning av vilken utbildning olika personalkategorier måste ha, skyldigheter mot resenärer med funktionshinder, resenärernas rätt till information och en checklista beträffande informationskrav.

För våra medlemmar som kör kommersiell linjetrafik gäller det att arbeta in de nya villkoren innan årsskiftet. Ett alternativ är att använda våra framtagna villkor som allmänna villkor och sedan ha egna specifika villkor som ett komplement. De andra alternativet är att baka in de framtagna villkoren i de villkor ni nu redan har, vilket kommer att kräva ett mer omfattande arbete internt i företaget. Det viktigaste för medlemmar som kör kommersiell linjetrafik är att så fort som möjligt se över informationsdelarna och de delar som handlar om utbildning mot funktionshindrade.  

Medlemshandboken, villkor för kommersiell linjetrafik och övrig dokumentation hittar du längre ner på sidan

Oscar Sundås

Kontakt

Oscar Sundås Branschutvecklare Sveriges Bussföretag, ansvarsområde turist- och beställningstrafik, kommersiell linjetrafik Telefonikon 08 762 66 75

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.