Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vårt verksamhet

Säkerhetsföretagen hjälper dig som är arbetsgivare. Kontakta oss när du vill diskutera frågor om dina anställda, vad som står i kollektivavtalet, arbetsmiljö och alla andra frågor som rör relationen till dina anställda.

Vi företräder medlemsföretagens intressen mot politiker, myndigheter och andra organisationer. Vi jobbar med opinionsbildning och samhällskontakt, omvärldsanalys, myndighetskontakter, remissarbete och intressebevakning.

Etiska riktlinjer för medlemmar i Säkerhetsföretagen

Som medlemsföretag i Säkerhetsföretagen ska vi genom vår professionalism och seriositet följa lagar, kollektivavtal, förbundets stadgar och dessa etiska riktlinjer.

Vi som företag

 • Bemöter allmänhet, uppdragsgivare, medarbetare, kollegor och myndigheter med ärlighet, öppenhet och respekt och agerar aldrig diskriminerande
 • Planerar och utför trygghetsinsatser med fokus på största möjliga trygghet för allmänhet, uppdragsgivare och medarbetare
 • Ger korrekt information samt visar öppenhet i vår kommunikation med uppdragsgivare, medarbetare, massmedia, myndigheter och övriga intressenter
 • Hanterar misstag på ett ansvarsfullt sätt som följer tecknade avtal och villkor
 • Har lagstadgade försäkringar som uppdragsgivare och kunder kan ta del av
 • Följer alla gällande lagar och regler som främjar en sund konkurrens på lika villkor
 • Tillser att våra medarbetare har all nödvändig utbildning samt lagstadgat godkännande
 • Har nödvändig auktorisation när lagen kräver

Våra medarbetare

 • Uppträder ärligt, tryggt, hjälpsamt och ansvarsfullt i tjänsteutövningen

Dessa etiska riktlinjer är beslutad av styrelsen i Säkerhetsföretagen, som också följer upp medlemsföretagens agerande avseende dessa etiska riktlinjer.

Styrelse

Joachim Källsholm, Ordförande
Securitas Sverige AB

Andreas Gyllestrand, Vice ordförande
Cubsec AB

Mats B Adman
Rapid Säkerhet AB

Denis Andersson
Västia Parkering AB

Marcus Dahlsten
Transportföretagen

David Larsson
Avarn Security Services

Bjarne Sjöbeck
Sydsec Bevakning AB

Patrick Svensson
Loomis Sverige AB

Peter Holmström
NVS Bevakning AB

Pelle Johansson
Commuter Security Group AB

Daniel Särefjord
Verisure Sverige AB

Stadgar

Stadgar för Säkerhetsföretagen antagna vid konstituerande möte den 11 januari 2017.

Klicka här för att hämta stadgar i PDF-format

1 § Föreningens firma
Föreningens firma är Säkerhetsföretagen.

2 § Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

3 § Föreningen och dess ändamål

Säkerhetsföretagen är en ideell förening som utgör en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom säkerhetsbranschen.

Säkerhetsföretagen är medlem i Svenskt Näringsliv. Medlemsföretag i Säkerhetsföretagen är också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Säkerhetsföretagen har till ändamål:

 • Att verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi och
 • Att verka för ett gott förhållande mellan medlemsföretagen och deras arbetstagare.

Följande gäller därutöver specifikt beträffande arbetsgivarfrågor och branschfrågor:

Arbetsgivarfrågor

Säkerhetsföretagen har till ändamål att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen såsom arbetsgivare. I detta syfte har Säkerhetsföretagen

 • Att verka för ett väl fungerande regelsystem på arbetsmarknaden
 • Att träffa kollektivavtal för medlemsföretagen
 • Att biträda medlemsföretagen vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer och
 • Att ge medlemsföretagen information, råd och service vad gäller arbetsgivarfrågor och i övrigt tillvarata och främja deras gemensamma intressen som arbetsgivare.

Branschfrågor

Säkerhetsföretagen har till ändamål att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen i branschfrågor. I detta syfte har Säkerhetsföretagen

 • Att verka för sund utveckling, gynnsamma förutsättningar, sunda konkurrensförhållanden och god affärsetik inom säkerhetsbranschen
 • Att representera branschen gentemot nationella och internationella myndigheter och organisationer
 • Att påverka lagstiftning, förordningar och myndighetsföreskrifter i en riktning som gynnar medlemsföretagens gemensamma intressen och
 • Att kommunicera branschfrågor i media

4 § Föreningens organ

Föreningsstämman väljer en styrelse, som till sitt förfogande har en verkställande direktör.

Utskott

För att underlätta för Säkerhetsföretagen att tillvarata medlemsföretagens intressen inom olika sektorer och för att stärka samhörigheten mellan olika kategorier av företag och Säkerhetsföretagen kan två permanenta utskott skapas, Arbetsgivarutskott (AU) och Branschutskott (BU). Styrelsen har möjlighet att besluta om bildande av ytterligare utskott.

Styrelsen beslutar om antalet representanter i utskotten och vilka som ska ingå. Ordföranden i utskotten ska ha plats i Säkerhetsföretagens styrelse.

5 § Medlemskap

Medlemskap i Säkerhetsföretagen kan efter prövning av Säkerhetsföretagens styrelse beviljas företag, som i Sverige yrkesmässigt bedriver verksamhet inom säkerhetsbranschen.

Övergår rörelse, vilken drivs av medlemsföretag, till annan innehavare som önskar överta medlemskapet i Säkerhetsföretagen, ska denne till Säkerhetsföretagen inge ansökan om detta på anvisat sätt, innefattande dels den förre innehavarens medgivande, dels den egna förbindelsen att ansvara för förre innehavarens alla skyldigheter gentemot Säkerhetsföretagen och Svenskt Näringsliv

Styrelsen kan uppdra åt verkställande direktören att besluta om frågor om medlemskap.

6 § Medlemskapets omfattning

För företag som är medlemsföretag i Säkerhetsföretagen omfattar medlemskapet all medlemsföretagets verksamhet för vilken medlemskap kan erbjudas. Säkerhetsföretagens styrelse kan medge undantag härifrån.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i Säkerhetsföretagen, är skyldig att på begäran av Säkerhetsföretagen eller Svenskt Näringsliv lämna uppgift om och i vilken omfattning denne bedriver annan rörelse.

7 § Inträde

Ansökan om inträde i Säkerhetsföretagen ska tillställas Säkerhetsföretagen på fastställd blankett. Sökanden ska därvid skriftligen godkänna såväl Säkerhetsföretagens som Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökningen ska innehålla uppgift om antalet sysselsatta arbetstagare hos sökanden och den lönesumma som sökanden utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som Säkerhetsföretagens styrelse anser erforderliga.

8 § Medlemskapets upphörande

Medlemskap i Säkerhetsföretagen upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemsföretagets eller Säkerhetsföretagens sida ägt rum. Styrelsen kan, på begäran och då särskilda skäl föreligger, bevilja tidigare utträde.

Om utträde och uteslutning i vissa fall stadgas närmare i 27 §.

Utan hinder av vad som sagts i första stycket kan styrelsen bevilja medlemsföretag, som nedlagt sin rörelse, utträde ur Säkerhetsföretagen vid löpande års slut. För medlemsföretag som försatts i konkurs upphör medlemskapet i och med konkursbeslutet.

9 § Avgifter

Förutom de avgifter, som medlemsföretag enligt Svenskt Näringslivs stadgar har att utgiva till Svenskt Näringsliv, ska medlemsföretaget till Säkerhetsföretagen och annan juridisk person i vilken viss verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på föreningsstämma.

Styrelsen får besluta om sänkning av innevarande års avgifter och, om särskilda skäl föreligger, besluta att enskilt medlemsföretags avgifter sätts ned.

10 § Styrelse och arbetsutskott

Ledningen av Säkerhetsföretagens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av det antal ordinarie ledamöter, som på varje ordinarie föreningsstämma beslutas, dock minst åtta, jämte högst 10 suppleanter. Säkerhetsföretagens verkställande direktör är självskriven ledamot av styrelsen.

Om ledamot avsäger sig uppdraget under löpande mandatperiod kan styrelsen utse ny ledamot för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma under förutsättning att ersättaren är verksam i samma medlemsföretag.

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma för tiden t.o.m. nästföljande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en eller flera vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Sådan kallelse ska utfärdas om det påkallas av minst tre ledamöter av styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder. I behandling av ärende, som angår någon styrelseledamot enskilt, får denne inte delta.

Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden, verkställande direktören samt minst en ledamot.

11 § Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen

att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom Säkerhetsföretagens område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd,

 • Att när så kommer ifråga utse ledamot och/eller suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse,
 • Att på ordinarie föreningsstämma varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande därutöver,
 • Att verkställa av föreningsstämman fattade beslut,
 • Att antaga och entlediga verkställande direktören,
 • Att även i övrigt arbeta för främjande av Säkerhetsföretagens syften samt
 • Att sörja för att Säkerhetsföretagen har en tillfredsställande organisation och om så befinns ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person och även svara för att Säkerhetsföretagens bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvaltningen är ordnad på betryggande sätt och även att behörig kontroll härutöver finns.

12 § Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta på Säkerhetsföretagens vägnar i alla ärenden angående vilka inte på annat sätt bestämts i dessa stadgar eller på föreningsstämma.

13 § Verkställande direktör

Verkställande direktören ombesörjer i enlighet med riktlinjer och anvisningar av styrelsen Säkerhetsföretagens löpande verksamhet.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören att själv eller genom honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för Säkerhetsföretagen och även föra dess talan i övrigt. Verkställande direktören äger teckna Säkerhetsföretagens firma i löpande förvaltningsåtgärder.

14 § Firmateckning

Säkerhetsföretagens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

15 § Förhandlingsdelegationer

För behandling av frågor om upprättande och tolkning av kollektivavtal kan styrelsen utse förhandlingsdelegationer att biträda Säkerhetsföretagens ledning.

Antalet ledamöter ska vara minst två och högst åtta. Härutöver äger styrelsen eller verkställande direktören rätt att utse adjungerad ledamot.

Inom delegation har varje ledamot en röst.

16 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

17 § Verksamhetsberättelse m m

För varje år ska styrelsen avge berättelse över verksamheten och förvaltningen med balans- och resultaträkningar att tillställas revisorerna senast den 15 mars påföljande år.

18 § Revision

För granskning av Säkerhetsföretagens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt väljs årligen på ordinarie föreningsstämma en revisor och en revisorssuppleant som båda ska vara auktoriserade revisorer. Envar av dessa äger, när denne så vill, ta del av Säkerhetsföretagens alla räkenskaper och andra handlingar. Senast den 1 april ska revisorerna avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna berättelse därom till styrelsen.

19 § Valberedning

Ordinarie föreningsstämma utser för tiden till och med nästa ordinarie stämma en valberedning med uppgift att framlägga förslag till val vid stämma enligt 20 § punkterna 11-14 och i förekommande fall vid extra stämma.

Valberedningen ska utgöras av minst tre ledamöter, varav en sammankallande.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag ska valberedningen beakta att olika grupper av medlemsföretag och olika delar av landet om möjligt blir företrädda.

20 § Ordinarie föreningsstämma

På tid och plats, som bestäms av styrelsen, sammanträder Säkerhetsföretagens medlemsföretag varje år senast den 30 juni till ordinarie föreningsstämma. Kallelse med föredragningslista ska avsändas med ordinarie postgång eller e-post minst fjorton dagar före stämman.

På den ordinarie föreningsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordföranden vid stämman

2. Val av två justeringsmän

3. Justering av röstlängden

4. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst

5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Avgifter till Säkerhetsföretagen och/eller servicebolag

9. Ärende, som styrelsen vill underställa stämman och/eller medlemsföretag i föreskriven tid anmält

10. Bestämmande av arvoden till ledamöter och revisorer

11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen

13. Val av revisor jämte suppleant

14. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma

15. Val av ledamöter i valberedningen

Ärende som medlemsföretag skriftligen anmält till Säkerhetsföretagen senast den 15 april upptas på föredragningslistan.

Annat ärende får inte utan alla närvarandes samtycke upptas vid stämman, om det inte omedelbart föranleds av styrelsens berättelse, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen, eller står i omedelbart sammanhang med ärende, som finns upptaget på föredragningslistan.

21 § Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma sammankallas, då sådan vid ordinarie föreningsstämma beslutas eller då styrelsen så finner erforderligt, eller på framställning av revisorerna eller minst 1/10 av antalet medlemsföretag.

Till extra stämma utfärdas kallelse senast tre dagar före den extra stämman och i övrigt i samma ordning som till ordinarie stämma. I kallelsen till extra stämma ska angivas de ärenden, som ska förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant möte.

22 § Röstning m m vid föreningsstämma

Vid föreningsstämma ska de närvarande genom röstning efter huvudtalet välja ordförande och justeringsmän. I övrigt röstas efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlemsföretag ska dock tillgodoräknas minst en röst. Medlemsföretag som ej erlagt till Säkerhetsföretagen förfallna avgifter äger ej rösträtt.

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemsföretaget under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare.

Medlemsföretags rösträtt vid föreningsstämma fullgörs av den person medlemsföretaget anmält som sin representant.

All röstning sker öppet om inte omröstning med slutna sedlar begärs.

Där annat inte är föreskrivet avgörs stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal ska den mening gälla, som biträds av flertalet röstande. Är antalet röstande lika på ömse sidor, avgörs val genom lottning, och i andra fall gäller den mening ordföranden vid stämman företräder.

Vid stadgeändring och i händelse av upplösning av Säkerhetsföretagen förfars enligt 28 §.

23 § Medlemsföretags åligganden

Det åligger medlemsföretag särskilt:

 • Att följa Säkerhetsföretagens och Svenskt Näringslivs stadgar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut och de särskilda avtal som träffats mellan Säkerhetsföretagen och Svenskt Näringsliv,
 • Att tillämpa gällande kollektivavtal och lagstiftning,
 • Att vid tvist rörande tolkning och tillämpning av kollektivavtal eller annan tvist som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare, följa föreningens tolkning, rådgivning och/eller fattade beslut i aktuella frågor,
 • Att informera och överlägga med föreningen om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingar rörande tolkning och tillämpning av gällande kollektivavtal och arbetsmarknadsrelaterad lagstiftning,
 • Att inom föreskriven tid lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden, som Säkerhetsföretagen infordrar,
 • Att inte för arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till kollektivavtal innan Säkerhetsföretagens styrelse yttrat sig däröver, eller träffa sådant avtal utan att Säkerhetsföretagens styrelser godkänt detsamma, såvida det inte är fråga om lokalt kollektivavtal som ingås med stöd av kollektivavtal som Säkerhetsföretagen träffat,
 • Att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid med vad Säkerhetsföretagens eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller i annat fall av konflikten berörda arbetstagare samt
 • Att inte tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse och
 • Att i övrigt följa vad som kan anses vara god sed inom säkerhetsbranschen.

24 § Strejk

Om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare utbryter eller hotar utbryta hos medlemsföretag, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs.

25 § Lockout

Vill medlemsföretag begära lockout, ska denne anmäla detta hos Säkerhetsföretagens styrelse med angivande av skälet till, och omfånget av lockouten. Styrelsen ska pröva om lockouten kan anses vara befogad och, om så anses vara fallet, vidta de åtgärder som anges i Svenskt Näringslivs stadgar.

Väcks i övrigt inom Säkerhetsföretagen förslag på att påbjuda lockout ska frågan underställas styrelsen. Om förslaget biträds av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter ska styrelsen påbjuda den föreslagna lockouten under förutsättning att beslutet godkänns av Svenskt Näringsliv.

26 § Konfliktersättning

Medlemsföretag är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

27 § Påföljd vid brott mot stadgar och beslut

Har medlemsföretag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträtt eller kringgått bestämmelserna i 23 §, kan styrelsen ålägga medlemsföretaget att utge skadestånd till Säkerhetsföretagen. Skadeståndet får högst bestämmas till tre procent av årslönesumman. För medlemsföretag vars årslönesumma understiger 1.000.000 kr får skadeståndet högst bestämmas till 30.000 kr.

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i 22 §.

Styrelsen kan efter viss uppsägningstid eller till omedelbart utträde uppsäga medlemsföretag som bryter mot föreningens eller Svenskt Näringslivs stadgar, mot av föreningen eller Svenskt Näringsliv fattade beslut eller mot lag eller kollektivavtal.

Finner styrelsen att medlemsföretag ska uteslutas med iakttagande av viss uppsägningstid, ska medlemskapet upphöra vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader sedan beslut om uteslutning fattades. Medlemsföretag ska dock, om styrelsen så beslutar, omedelbart vara förlustig alla sina rättigheter gentemot föreningen. Skyldighet föreligger dock att erlägga stadgade avgifter för tid till dess medlemskapet upphör. I sådant fall får medlemsföretag inte deltaga i stämmor eller andra sammanträden eller i föreningens verksamhet i övrigt. Vid uteslutning är medlemsföretag inte berättigat till någon del av vad som inbetalats eller i Säkerhetsföretagens eller dess servicebolags tillgångar.

28 § Stadgeändring och upplösning av föreningen

För ändring av dessa stadgar eller för upplösning av Säkerhetsföretagen erfordras att samtliga medlemsföretag förenat sig därom eller att beslut därom fattats av två på varandra följande föreningsstämmor, den senare minst en månad efter den förra, samt att beslutet på den senare stämman biträds av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Stadgeändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

I händelse av Säkerhetsföretagens upplösning ska Säkerhetsföretagens behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista föreningsstämman.

29 § Svenskt Näringslivs stadgars tillämplighet

Utöver vad som ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan Säkerhetsföretagen och medlemsföretagen.

30 § Skiljedom

Tvist mellan Säkerhetsföretagen å ena sidan och medlemsföretag å andra sidan ska avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. I fall enighet mellan parterna om tredje skiljeman icke uppnås, ska denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Säkerhetsföretagen eller dess servicebolag får utan hinder av denna skiljeklausul inför myndigheter eller allmän domstol föra talan om förfallna avgifter.

 

Li Jansson

Kontakt

Li Jansson Branschchef Säkerhetsföretagen Telefonikon 08 762 71 73
Ulrika Egervall

Kontakt

Ulrika Egervall Förhandlingschef Säkerhetsföretagen, regionchef Telefonikon 08 762 71 35

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.