Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Rapporter från Säkerhetsföretagen

De lokala ordningsvakterna för en trygg framtid i varje kommun.

Denna rapport syftar till att ge förståelse för de lokala ordningsvakternas verksamhet på uppdrag av kommuner och det trygghetsarbetet som auktoriserade bevakningsföretag jobbar med varje dag. Rapporten formulerar ett antal politiska frågeställningar och utmynnar i förslag på reformer hur staten kan underlätta och ge bättre förutsättningar för denna del av rättssamhället.

Läs hela rapporten här.

Säkerhetsförtagens årsrapport 2019

Med nya uppdrag i allmänhetens tjänst Ökade rekryteringsbehov och förstärkta kompetenskrav

Svensk brottsutveckling oroar. Enligt Eurostat är Sverige bland de länder som har sämst utveckling av trygghet och säkerhet. Andelen i Sverige som utsätts för brott, våld och vandalism ökar och har nu passerat EU-snittet. Som den här rapporten visar saknar utvecklingen motstycke i jämförbara nordiska länder. Medan Danmark halverat otryggheten sedan 2011 har andelen svenskar som upplever Sverige som våldsutsatt och otryggt ökat med 27 procent under samma period.

Läs hela rapporten här

Klicka på "visa mer" för att ta del av tidigare årsrapporter

Säkerhetsföretagens årsrapport 2018

När brott och vandalism ökar - så minskar vi trygghetsklyftorna

Säkerhetsföretagens årsrapport för 2018 visar att branschen växer. En förklaring är Sveriges
växande oförmåga att hantera otrygghet. Ny statistik visar nämligen att andelen svenskar som
rapporterar att brott, våld och vandalism förekommer i deras bostadsområde har ökat med 22
procent sedan 2010. Nivån på brott och vandalism är dubbelt så hög som i våra nordiska
grannländer. Medan Baltikum och Sydeuropa halverat otryggheten sedan 2007 har minskningen i
Sverige bara varit 2 procent.

Årsrapport 2018

Säkerhetsföretagens årsrapport 2017

Tryggare Sverige med växande säkerhetsföretag

Säkerhetsföretagens första årsrapport visar att näringslivets och offentlig sektors köp av trygghetstjänster uppgick till 35 miljarder kronor år 2016, vad gäller all form av säkerhet. Av dessa 35 miljarder utgörs 15 miljarder av köp av bevakning och parkering. Antalet anställda ökade samtidigt från 23 500 till 24 300 mellan åren 2015 och 2016.

Årsrapport 2017

Säkerhetsföretagens händelserapportering

Ordningsvakters och väktares roll i det trygghetsskapande arbetet uppmärksammas allt mer. Ett exempel är att regeringen tillsatt en utredning om hur ordningsvakter kan avlasta poliser i framtiden, som en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet.

klicka här för att hämta hela rapporten.

För att utforma framtida arbetsuppgifter för branschen är det viktigt att redan idag öka kunskapen om väktare och ordningsvakter. Därför publicerar Säkerhetsföretagen årligen den samlade händelserapporteringen i branschen.

Genom att Sveriges 18 000 väktare och ordningsvakter rapporterar in sina insatser digitalt kan vi följa branschens utveckling. Några trender sticker ut i årets rapport.

Säkerhetsföretagen: Ett tryggare Sverige - i hela landet

Offentlig sektors köp av säkerhet ökar med 15 procent

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köpte säkerhet för 5 miljarder under 2018, en ökning med 15 procent från året innan, visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten. Det innebär att offentlig sektors behov av säkerhet nu ökar lika snabbt och till samma nivåer som under migrationskrisen.

Ladda ner rapporten här

”Offentlig sektor har alltid upphandlat skalskydd av byggnader. Men i takt med ökade ordningsproblem och en ökning av vissa typer av brott blir efterfrågan på nya säkerhetstjänster starkare. Det gäller till exempel att kommuner allt oftare upphandlar ordningsvakter för att skapa trygghet på allmänna platser”, säger Li Jansson, branschchef Säkerhetsföretagen.

Statistiken avseende utbetalningar från offentlig sektor till säkerhetsföretag för 2018 uppgår totalt till 5 miljarder, en ökning med 15 procent från året innan. Det kan jämföras med att utbetalningarna ökade med 18 procent under migrationskrisen 2015 och 2016. Statistiken omfattar inte utbetalningar från statliga bolag, vilket gör att objekt som flygplatser inte ingår.

Totalt ökade utbetalningarna till säkerhetstjänster med 11 procent under 2018 till totalt 2,86 miljarder. Utbetalningarna för säkerhetssystemtjänster ökade med 19,3 procent till totalt 2,1 miljarder.

”Branschen behöver nu se kostnadseffektiva och säkra trygghetsinvesteringar. Upphandlingarna måste utformas på ett klokt sätt så att insatserna också är brottsförebyggande och inte bara brottshanterande”, fortsätter Li Jansson. 

Rätt utformat kan säkerhetsföretag bidra till hela kommuners trygghetsarbete.

”Ett gott exempel är Stockholms stad som anlitar närmare 100 ordningsvakter från ett säkerhetsföretag. Ordningsvakterna har ett trygghetsskapande uppdrag och har på kort tid bidragit till att återställa tryggheten på många allmänna platser. Ordningsvakterna har ett tätt samarbete med polisen med dagliga utsättningar, vilket är nödvändigt för framgång”, avslutar Li Jansson.

Säkerhetsföretagen: Först på plats när terror slår till

Att offentlig sektor upphandlar trygghet är i sig ingen nyhet. Men behoven har skiftat karaktär och ökat de senaste åren. Exempelvis blir det allt vanligare att kommuner upphandlar trygghet för att bevaka allmänna platser. Samtidigt är de upphandlingarna bara en liten del av de tjänster som säkerhetsföretag levererar till offentlig sektor.

Den här rapporten mäter hur stora utbetalningar som görs från offentlig sektor till säkerhetsföretag. Statistiken omfattar inte utbetalningar från statliga bolag, vilket gör att objekt som flygplatser inte ingår.

Klicka här för att hämta rapporten

Säkerhetsföretagens roll i totalförsvar och krisberedskap

Säkerhetsföretagens verksamheter växer. Antalet anställda i säkerhetsföretag är nu jämförbart med antalet som arbetar som poliser eller antalet anställda i Försvarsmakten. Därmed får branschen en allt större roll i samhället, också som del av krisberedskap och totalförsvar.

Den här rapporten visar att det finns behov av att stärka samarbetet mellan myndigheter och säkerhetsföretag för att gemensamt stärka Sveriges trygghet. Säkerhetsföretag är ett komplement till den offentliga tryggheten, utan att för den skull ersätta den. Men för att nå bästa effekt av de totala trygghetsinvesteringarna ser vi ett behov av att uppdatera dagens regelverk.

Klicka här för att hämta rapporten

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.