Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Region Skåne ska inte driva eget flygbolag

Region Skåne borde inte snedvrida konkurrensen genom att delta i offentlig drift av ett nytt flygbolag för ambulansflyg. Upphandla driften av de flygplan som köpts in av privata aktörer.

Debattartikeln publicerades i Expressen den 29 januari

Sjukvården är hårt ansträngd. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gick hälso- och sjukvården under förra året med underskott i 18 av landets 20 regioner. Just nu förs politiska diskussioner om extra statsbidrag för att säkra sjukvården och hindra uppsägningar av vårdpersonal.  

Samtidigt pågår i det tysta ett arbete som kan resultera i att hundratals miljoner av samma skattekronor satsas för att regionerna ska kunna starta ett flygbolag för att flyga patienter. En av de regioner som berörs är just Region Skåne. Om planerna förverkligas slår man dessutom ut de privata aktörer som för närvarande bedriver ambulansflygverksamhet åt regionen.  

I ljuset av situationen är det uppseendeväckande att kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA), som ägs och finansieras av samtliga regioner, köpt in sex nya jetflygplan för drygt 700 miljoner kronor med planerad driftsättning 2021.  

I stället för att upphandla driften av flygplanen till en privat erfaren operatör vill vissa regioner med skattemedel finansiera uppbyggnaden av ett helt nytt eget offentligt drivet flygbolag som ska utföra flygningarna. Och därmed ta den fulla rättsliga, operativa och ekonomiska risken för verksamheten. Vi ställer oss frågande till om ansvariga politiker verkligen insett vad de gett sig in på? 

Att trygga en säker och likvärdig vård är det offentligas ansvar och vi motsätter oss inte att regionerna äger den infrastruktur som krävs. Men vi ifrågasätter varför röster inom KSA vill bygga upp en helt ny organisation utan koppling till kärnverksamheten.  

Ambulansflyg är civil luftfart som styrs av ett komplext och detaljerat EU-regelverk. Få andra verksamheter omgärdas av så höga säkerhetskrav och just därför krävs det stora specialiserade organisationer för att uppfylla myndigheternas krav. Utan erfarenhet av flygverksamhet är det en riskfylld satsning som nu ska ske på de skånska skattebetalarnas bekostnad. Det är uppseendeväckande eftersom nödvändig erfarenhet redan finns hos privata flygföretag i Skåne, som kan driftsätta KSA:s flygplan. Om bara en upphandling görs. Men i stället tyder mycket på att regionerna avser att bygga upp en helt ny flygorganisation med de kostnader som följer. 

Varför och till vilken nytta? 

En upphandling skulle ge regionerna runtom i Sverige kostnadskontroll, ekonomiska skalfördelar och tillgång till teknisk utveckling. Det är en sammanhållen och väl fungerande lösning som används i flera av våra grannländer, däribland Norge, som är starkt beroende av ett fungerande ambulansflyg. Eftersom all privat ambulansflygsverksamhet i dag redan utförs efter godkännande, samt under tillsyn, av Transportstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) finns ett väl fungerande kontrollsystem som säkerställer trygg och god vård.  

Om det offentliga i stället ikläder sig själva rollen som flygbolag kommer också risker och operatörsansvaret på köpet. Notan för oförutsedda driftstopp och händelser skickas direkt till regionerna. Dessutom måste det skattebetalarägda flygbolaget ha alla resurser på plats för att uppfylla ett regelverk som ofta ändras och anpassas efter nya förhållanden. Det egna flygbolaget riskerar därmed att bli okontrollerbart och att konkurrera med kärnverksamheten.  

Politiker och tjänstemän har inte bättre kunskap om flyg än de företag som i dag är specialiserade på ambulansflyg. KSA bör därför besluta om att upphandla driften av de nya ambulansflyg som köps in. På så sätt får regionerna nödvändig kontroll över infrastrukturen, utsätter sig för mindre risk och kan på köpet tillvarata all den erfarenhet och trygghet som de privata flygföretagen besitter. Dessutom konkurrerar regionerna inte ut det privata näringslivet med skattemedel.  

Efter år av utredningar är det på tiden att Sverige får ett långsiktigt beslut om framtidens ambulansflyg. Men i stället för att avveckla en fungerande verksamhet bör de styrande politikerna i KSA vidareutveckla dagens goda samarbete. Låt oss bejaka den utvecklingen.  

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen
Fredrik Kämpfe, Branschchef flyg, Transportföretagen

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.