Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Lönebildning

Transportföretagen representerar en mängd olika företag med varierande förutsättningar som verkar på en föränderlig och alltmer heterogen arbetsmarknad. Vi anser att lönebildning och lönesättning måste anpassas med hänsyn till företagens olikheter och vår föränderliga omvärld.

Företagens kostnadsökningar måste hålla sig inom ramar som de kan bära. Detta är en grundläggande förutsättning för att företag ska kunna växa och utvecklas. Stelbenta lönesystem har spelat ut sin roll.  Det är inte möjligt att uttala sig om ett generellt löneutrymme för en hel bransch. Inte heller kan ett löneutrymme som bestämts för en bransch automatiskt tillämpas på en annan. Alla företag har olika förutsättningar.

Vi anser att lön måste relateras företagens bärkraft och till uppnådda resultat hos företag och medarbetare.  

Lönesättningen ska vara ersättning för kompetens, arbetsinsats och ansvar och fördelas individuellt så att goda prestationer premieras.

För att detta ska fungera behöver arbetsgivarens lönepolitiska ställningstaganden framgå i av en lönepolicy som ska vara trovärdig och väl förankrad i verksamheten och hos medarbetarna. Alla ska känna till vilka kriterier som lönesättningen bygger på.

Som ett första steg på vägen mot lokal lönebildning bör nuvarande löneavtal förändras. Generella lönepåslag, individgarantier och låglönesatsningar bör lyftas ut från avtalen, för att istället skapa utrymme för ett ökat inslag av individuella förhandlingar där prestationer belönas.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.