Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ansvarsplacering

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det kan ske genom att leda arbetet, instruera, informera och sätta upp regler. Ansvaret fördelas också genom att arbetsgivare och arbetstagare genom samverkan ska utforma det lokala arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarens uppgift är att skapa förutsättningar för en så säker och sund arbetsmiljö som möjligt och varje arbetstagares uppgift är att ta sitt egenansvar inom dessa förutsättningar.

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och väljs normalt av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.

Ansvaret fördelas genom att arbetsgivaren tillser att chefer och arbetsledare har klart för sig vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet de fått genom en delegering. 

Alla verksamma på arbetsstället har ett egenansvar att följa regler och instruktioner. Detta gäller även andra aktörer som leverantörer, entreprenörer, inhyrda, besökare mm.

Lagen reglerar i första hand det s.k skyddsansvaret , att arbetsmiljöfrågorna bedrivs med ett förebyggande syfte.

Beroende på vad som sker kan olika ställas till svars vid brott mot reglerna. 

Om det är brister i regeluppfyllelsen, vissa §§ har straffsanktioner eller sanktionsavgifter ,faller ansvaret normalt på arbetsgivaren, den juridiska personen. 

Det finns även straffsanktionerade §§ i Arbetsmiljölagen där en fysisk person kan bli straffad, både i egenskap av chef, anställd eller skyddsombud. Exempel på detta är att inte följa instruktioner, ta bort en skyddsanordning eller bryta mot tystnadsplikten.

Om en olycka inträffat kan både den juridiska personen och / eller fysisk person i form av chefer eller anställda bli ansvariga, både Arbetsmiljölagen och / eller Brottsbalken kan här bli aktuella. I dessa fall sker alltid en domstolsprövning.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.