Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Översyn av kör- och vilotidsreglerna var en del av EU-mobilitetspaket – läs våra kommentarer från besluten den 12 december 2019 i EU

Tidigt på morgonen den 12 december avslutades förhandlingarna mellan EU-parlamentet, Ministerrådet och Kommissionen som efter ett antal förhandlingar slutligen kommit till en överenskommelse i frågan om mobilitetspaketet. Nu återstår omröstningar i EU-parlamentet och Ministerrådet gällande det slutgiltiga beslutet vilket kommer ske under början av 2020.

Överenskommelsen innehåller ett antal nyheter i regelverken kopplat till tillträde till yrket (etableringskriterier), cabotage, utstationering, kör- och vilotider och smart färdskrivare. En mer omfattande analys kommer att göras efter att besluten har fattats slutgiltigt men ett antal konsekvenser går att se redan nu och dessa beskrivs kortfattat nedan. Analysen är gjord av IRU, en av de europeiska organisationer som Sveriges Bussföretag är medlemmar i.  

Kör- och vilotider

  • Nuvarande regelverk kring referensperiod för veckovilor (två veckor) kvarstår för persontransporter. För godstransporter är beslutat att referensperioden ska vara fyra veckor.
  • Det fanns ett förslag om att ta bort möjligheten att ta ut kompensation för en reducerad veckovila i samband med en annan viloperiod på minst nio timmar (artikel 8, punkt 7 i regelverket). Detta förslag ströks och förslaget är nu att låta nuvarande skrivning vara kvar.
  • En annan viktig punkt är granskningsklausulen, som slår fast att EU-kommissionen senast två år efter att förordningen trätt i kraft skall utvärdera och rapportera om det går att besluta mer adekvata regler för förare som utför tillfälliga internationella persontransporter. 

Utstationering

  • Transitresor är undantagna från utstationeringsreglerna och cabotagetrafik betraktas som utstationering.
  • Gällande tillfällig internationell trafik så kommer alla resor som börjar eller slutar i landet där bussföretaget är registrerat att undantas från utstationeringsreglerna.
  • För att undanta lokala utflykter under en internationell resa från utstationeringsreglerna så måste resan både börja och sluta i landet som bussföretaget är registrerat. Detta kommer med stor sannolikhet att få konsekvenser för resor där resenärerna - exempelvis en grupp - åker med buss ut i Europa för att sedan flyga hem, och en annan grupp flyger ner för att sedan åka med samma buss hem.
  • Gällande internationell linjetrafik så kommer alla bilaterala resor till och från det land där bussföretaget är registrerat att vara undantagna från utstationeringsreglerna. Ett stopp för att ta upp passagerare och ett för att släppa av passagerare längs vägen kommer också att vara undantagna (förutsatt att påstigning och avstigning inte sker i samma land). Detta gäller för resan som helhet och inte för respektive land som passeras.

Förbundet bevakar fortsatt frågan och återkommer med mer information när slutgiltiga beslut är fattade.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.