Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vad är korttidspermittering och hur inför vi det?

Vad är korttidspermittering?

Korttidspermittering är ett tillfälligt regelverk som ska gälla från den 16 mars 2020 till den 31 december 2020. Syftet är, enligt regeringen, att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. Regleringen innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Under maj, juni och juli 2020 kommer arbetsgivare dessutom kunna korttidspermittera anställda upp till 80 % av arbetstiden, och då minska kostnaderna med ca 70 procent.

I vissa fall innebär korttidspermittering inte en särskilt stor besparing för dig som arbetsgivare. Det är att rekommendera att överväga dina alternativ och också ta del av Transportföretagens information om arbetsbrist, som du hittar här.

Tillväxtverkets information och hantering

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidspermittering och informerar löpande om korttidspermittering på sin hemsida.

Här hittar du Tillväxtverkets frågor & svar om korttidspermittering

Tillväxtverket besvarar en del frågor som rör den arbetsrättsliga hanteringen av korttidspermittering. Detta kan medföra problem mot bakgrund av att svaren på frågorna kan variera beroende av vilket kollektivtal som tillämpas. Därav kan Tillväxtverkets bedömning skilja sig från vår i vissa frågor. Observera att Tillväxtverkets roll är att hantera och handlägga det statliga stödet, inte bedöma arbetsrättsliga konsekvenser av korttidspermittering.

Vad krävs för att en arbetsgivare ska kunna få statligt stöd för korttidspermittering?

För att en arbetsgivare ska få statligt stöd vid korttidspermittering ska:

  • Central och lokal överenskommelse om korttidspermittering finnas på plats
  • Arbetsgivaren ha använt andra tillgängliga interna åtgärder för att minska arbetskraftskostnader
  • Företaget vid tidpunkten för ansökan om stöd inte vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd
  • Arbetsgivaren ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och inte rimligen kunde ha förutsetts eller undvikits

1. Centralt kollektivavtal om korttidspermittering

Transportföretagen har idag centrala avtal om korttidspermittering på central nivå på samtliga avtalsområden.

2. Förberedelser inför lokal förhandling om korttidspermittering

För att kunna få del av det statliga stödet måste bolaget träffa en lokal överenskommelse.

Före sådana förhandlingar bör du som arbetsgivare:

  • Se till att du har använt dig av och uttömt tillgängliga interna åtgärder för att hantera de ekonomiska svårigheterna. Sådana åtgärder kan handla om att tömma tidsbanker, genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd om som inte bedöms verksamhetskritiskt, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.
  • Kalla facket till lokal förhandling

  • Tänka igenom

• Under vilken tidsperiod som korttidspermitteringen ska pågå?
• Med vilken procentsats som arbetstiden ska minskas? På företaget kan olika grupper av arbetstagare eller till och med olika individer omfattas av olika steg av arbetstidsminskning.
• Vilka arbetstagare som ska omfattas av korttidspermittering? Stöd kommer att kunna utges för alla arbetstagare som varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande och som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden. 

Notera att du som arbetsgivare ska göra en riskbedömning i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i samband med att korttidspermittering införs. Det som ska bedömas är om förändringarna innebär risk för ohälsa och olycksfall. Det finns inget krav på att riskbedömningen ska vara gjord för att lokal överenskommelse om korttidspermittering med facket ska kunna ingås. Riskbedömningen måste dock göras innan förändringarna genomförs, dvs inför att förändringarna avseende arbetstidsminskning börjar gälla. Här kan du läsa mer om vad riskbedömning innebär.

3. Lokalt kollektivavtal om korttidspermittering

Transportföretagen har tagit fram en mall att använda när ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering ska träffas med lokala fackförbund. Du som är medlem kan hämta mallarna här.

Lokalt ska parterna komma överens om en arbetstidsminskning om 20, 40 eller 60 procent. Berörd arbetstagare får därmed en löneminskning med 4, 6 eller 7,5 procent. Under maj, juni och juli 2020 är det även möjligt att komma överens om en arbetstidsminskning om 80 procent. Arbetstagarens löneminskning är i så fall 12 procent.
Arbetsgivaren får stöd från staten genom Tillväxtverket. Stödet innebär att arbetsgivarens arbetskraftskostnader (lön och arbetsgivaravgifter) minskar med 19, 36 eller 53 procent i enlighet med de steg för arbetstidsminskning som används. Vid 80 procents arbetstidsminskning under maj, juni och juli minskar arbetskraftskostnaderna med 72 procent

Nivå Arbetstids-minskning Löneminskning  Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader  
1 20 4% -19%
2 40 6% -36%
3 60 7,5% -53%
4 (endast möjligt maj, juni och juli) 80 12% -72%

4. Ansökan om ersättning för korttidspermittering görs hos Tillväxtverket

En ansökan om ersättning för korttidspermittering ska skickas till Tillväxtverket via tillvaxtverket.se. Ansökan öppnade den 7 april men det ekonomiska stödet ska kunna betalas ut retroaktivt från och med den 16 mars. Stödet kommer att kunna betalas ut först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan.
För information hur ansökan går till hänvisar vi till Tillväxtverkets hemsida,

Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Notera att företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.