Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Praktisk information om korttidspermittering

Korttidspermittering är ett tillfälligt regelverk som ska gälla från den 16 mars 2020 till den 31 december 2020.  Regleringen innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är, enligt regeringen, att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder. Statligt stöd i form av ekonomisk ersättning för korttidspermittering kommer att finnas tillgängligt den 7 april men tillämpas redan från den 16 mars.

I vissa fall innebär korttidspermittering inte en särskilt stor besparing för dig som arbetsgivare. Det är att rekommendera att överväga dina alternativ och också ta del av Transportföretagens information om arbetsbrist, som du hittar här. 

För att du som arbetsgivare ska få ta del av statligt stöd för korttidspermittering  

  • Ska central och lokal överenskommelse om korttidspermittering finnas på plats 
  • Ska arbetsgivaren ha använt andra tillgängliga interna åtgärder för att minska arbetskraftskostnader 
  • Ska företaget vid tidpunkten för ansökan om stöd inte vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd
  • Ska arbetsgivaren ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, de ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och de ekonomiska svårigheterna ska inte rimligen ha kunnat förutses eller undvikas 

Notera att arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten inte omfattas av lagen om korttidsarbete och därmed inte har rätt till statligt stöd för korttidspermittering.

Möjligheten att enligt lag få statligt stöd vid korttidspermittering finns inte heller för anställda som tillhör arbetsgivarens familj.

1. Centralt kollektivavtal om korttidspermittering

För att kunna få del av det statliga stödet krävs en överenskommelse om korttidspermittering på central nivå. På flera av Transportföretagens avtalsområden finns nu centrala överenskommelser om korttidsarbete på plats. Med flera andra av våra motparter pågår förhandlingar om överenskommelser enligt lagen om statligt stöd vid korttidsarbete.

2. Att tänka på före förhandling om lokalt kollektivavtal om korttidspermittering

En förutsättning för att kunna få del av det statliga stödet är att det även träffas en lokal överenskommelse.

Före sådana förhandlingar sätts igång bör du som arbetsgivare:

  • Se till att du har använt dig av och uttömt tillgängliga interna åtgärder för att hantera de ekonomiska svårigheterna. Sådana åtgärder kan handla om att tömma tidsbanker, genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd om som inte bedöms verksamhetskritiskt, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.
  • Kalla facket till lokal förhandling
  • Tänka igenom

- Under vilken tidsperiod som korttidspermitteringen ska pågå?

- Med vilken procentsats som arbetstiden ska minskas? På företaget kan olika grupper av arbetstagare eller till och med olika individer omfattas av olika steg av arbetstidsminskning.

- Vilka arbetstagare som ska omfattas av korttidspermittering? Stöd kommer att kunna utges för alla arbetstagare som varit anställda under en jämförelsemånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutat om godkännande, som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden och som inte tillhör arbetsgivarens familj, undantaget för arbetsgivarens familj rör enbart enskilda näringsidkare.

3. Lokalt kollektivavtal om korttidspermittering

Transportföretagen har tagit fram en mall att använda när ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering ska träffas med lokala fackförbund. Du som är medlem kan hämta mallarna här.

Lokalt ska parterna komma överens om en arbetstidsminskning om 20, 40 eller 60 procent. Berörd arbetstagare får därmed en löneminskning med 4, 6 eller som mest 7,5 procent. Arbetsgivaren får stöd från staten genom Tillväxtverket. Stödet innebär att arbetsgivarens arbetskraftskostnader (lön och arbetsgivaravgifter) minskar med 19, 36 eller 53 procent i enlighet med de steg för arbetstidsminskning som används.

Nivå Arbetstids-minskning Löne-minskning Arbetsgivare  Staten Arbetsgivarens minskade arbetskrafts-kostnader  
1 20 4% 1% 15% -19%
2 40 6% 4% 30% -36%
3 60 7,5% 7,5% 45% -53%

4. Ansökan om ersättning för korttidspermittering görs hos Tillväxtverket

En ansökan om ersättning för korttidspermittering ska skickas till Tillväxtverket via tillvaxtverket.se. Ansökan öppnar den 7 april men det ekonomiska stödet ska kunna betalas ut retroaktivt från och med den 16 mars. Stödet kommer att kunna betalas ut först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan.

Tillväxtverket kommer inom kort att ha rutiner på plats för hur ansökan ska gå till mer i detalj.

Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Notera att företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

5. Tillväxtverkets frågor & svar om korttidspermittering

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidspermittering. Tillväxtverket arbetar med att få alla förutsättningar på plats och informerar löpande om korttidspermittering på sin hemsida.

Här hittar du Tillväxtverkets frågor & svar om korttidspermittering

Observera att frågor och svar uppdateras löpande!

Notera att myndighetens frågor och svar är generella och att avvikelser kan finnas i centrala avtal om korttidspermittering samt i kollektivavtal som ditt företag omfattas av.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.