Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Branschfrågor

CLECAT

Här finns information om och från den europeiska branschorganisationen för speditörer, CLECAT.

EU Developments in International Trade and Logistics

Transportindustriförbundet engagerar sig aktivt i cabotagefrågan.

Förbundets officiella inställning i policyfrågan är att idén med utökade cabotagetransporter och en ytterligare liberalisering av transportmarkanden är förenlig med grundtanken bakom EU - en gemensam marknad för varor och tjänster.

Transportindustriförbundet ställer sig neutral i sin bedömning om huruvida denna utveckling är positiv eller negativ för transportmarknaden.

Definition av cabotage-begreppet

Transportindustriförbundet definierar här cabotagebegreppet och hoppas att kunna bringa klarhet i vad som menas med 'cabotage'

Under våren 2013 planeras en cabotage-handledning publiceras på hemsidan vilken kommer att vara tillgänglig för Förbundets medlemmar

Läs mer här om STIFs definition av cabotage

Transportindustriförbundet redogör här för sin inställning i cabotagefrågan

 

Standardiserade Transport Etiketter

Transportföretagen Spedition (E-Com Logistics) publicerar här Standardiserade Transport Etiketter (STE) på svenska och engelska

Standardiserad Transport etikett - svenska

Standardiserad transport etikett - engelska

 

Leveransvillkor vid internationella köp av varor

Transportindustriförbundet arbetar med att informera sina medlemsföretag om leveransvillkoren i Incoterms / Combiterms samt kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare i särtrycket till Combiterms. Förbundet erbjuder även medlemsföretag kostnadsfria informationsträffar om just dessa leveransvillkor Utöver detta publicerar Transportföretagen Spedition information och uppdatering om de olika leveransvillkorens bruk och eventuella rekommendationer därtill

Leveransvillkoret CIF

Det har kommit till Transportföretagen Speditions kännedom om att leveransvillkoret CIF missbrukas på ett sätt som tvingar köpare / importör att betala den egentliga fraktkostnaden genom oskäliga kostnadsposter i en separat faktura vid friställandet av godset. Transportföretagen Spedition anser att detta missbruk bör upphöra då det vilseleder importören / köparen samt att det riskerar till att transportbranschen som sådan får ett dåligt rykte

Klicka här för att läsa mer

Trafikverkets nationella plan 2010-2021

Trafikverkets förslag på nationell plan för 2014 - 2025 har inkommit till Transportindustriförbundet och vi har beretts tillfälle att inkomma med remissvar senast 1 oktober 2013. Intresserade medlemsföretag kan delta i processen och ombedes kontakta Förbundets jurist Tommy Pilarp.

Ta del av Trafikverkets Nationella plan för Transportsystemet 2010 - 2021.

Ta del av kortversionen av Nationella planen 2010-2021

Ta del av en samlad beskrivning av nationella planen 2010 - 2012 här

Ta del av missiv - remiss här

Nya förslag på fordonstågs bruttovikter

Den finländska regeringen har lagt fram ett förslag om nya och utökade bruttovikter från nuvarande 60 ton till 76 ton.

Transportindustriförbundet ställer sig positiv till detta förslag och kommer att fortsatt bevaka frågan samt söka påverka den svenska regeringen att söka introducera ett liknande system.

Transportföretagen Spedition har kort sammanfattat det finska förslaget samt ställt sig positiv till detta.

Förbundets sammanfattning och inställning kan läsas här.

EU-Direktiv gällande kontroll av fordon på väg

EU-kommissionen har föreslagit nya ändringar i gällande Direktiv om kontroll av fordon på väg till att även inkludera kontroll av fordonets lastsäkring.

Transportföretagen Spedition ställer sig positiv till införandet av regler vilka har som sitt syfte att stärka säkerheten på våra vägar. Samtidigt menar Förbundet att harmoniserade kontrollmekanismer måste genomföras inom EU av Kommissionen så att kontroller utförs på likartat sätt i samtliga medlemsstater.

Transportföretagen Spedition har skrivit till Infrastrukturminister Elmsäter Svärd i frågan.

Transportföretagen Spedition brev till Infrastrukturministern 2012-11-22

Transportföretagen Spedition skickade per den 2012-11-22 in en skrivelse i frågan till Infrastrukturminister Elmsäter Svärd

Skrivelsen går att läsa på denna sida

YH-Utbildning

Transportföretagen Spedition engagerar sig starkt i frågan om YH utbildning inom områdena transport, spedition och logistik

Förbundet anser att en stark och gedigen YH utbildning är en förutsättning för att kunna möta branschens krav och ökad efterfrågan hos dess kunder på kompetenta logistik-lösningar.

Transportföretagen spedition för därför en dialog med YH-myndigheten om hur detta bäst kan uppnås.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.