Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bussvänlig infrastruktur

Att bygga ut infrastruktur för buss är enkelt, billigt och går snabbt. Men en effektiv busstrafik kräver fler initiativ som skapar framkomlighet – till exempel samma villkor för bussen som andra transportslag, helhetsplanering redan på ritbordet, företräde i trafiken och smidiga bytespunkter under resan.

Nuläge

Idag finns det möjlighet att satsa på smart infrastruktur för bussen. Genom att nyttja stadsmiljöavtal, klimatklivet och andra initiativ går det att skapa framkomlighet för bussen. Det är ett enkelt och lönsamt sätt för att få kollektivtrafik för många. En bra inspirationskälla är kapacitetsstarka bussystem, så kallade BRT. I Sveriges finns Malmöexpressen som är det närmaste vi kommit BRT i Sverige – nu väntar vi på nästa steg.

Vägen framåt

BRT – så kallade superbussar

BRT är ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet, komfort och attraktivitet. Helhetsplaneringen möjliggör att man kan bygga in önskade egenskaper i systemet på ett helt annat sätt är vad som är möjligt med traditionell busstrafik. Samtidigt kvarstår bussens största fördel – flexibiliteten. Förkortningen BRT står för Bus Rapid Transit System.

Busskörfält

Låt alla bussar få företräde i trafiken. Det skapar bättre flöden för alla fordon. En buss som kommer fram i tid lockar fler resenärer att ställa den egna bilen.

Terminal och bytespunkter

En bytespunkt planerad för hela resan gör det enklare för resenären. Det förutsätter att bussen får samma villkor som andra transportslag vid bytespunkter och terminaler. Ingen vill gå i snön i onödan och för resenärer som till exempel måste använda rullator är det till och med omöjligt. 

Planera för bussen från början

Utgå från bussens möjligheter redan från början vid olika infrastrukturprojekt. Det är lättare att bygga en säker busshållplats vid ritbordet än att bygga om busshållplatsen när den redan är klar.

Utmaningar

Vi behöver få beslut om Sveriges första storskaliga BRT-lösning. Satsningen på stadsmiljöavtal är en väg dit. En stor utmaning för många politiker är att våga prioritera bussen framför bilen i vägnätet. Vi behöver ta fram argument och fakta som gör det enklare att fatta beslut för nya busskörfält – och hjälpa våra politiker att påverka opinionen. Vi behöver visa alla ägare av offentlig infrastruktur att hela kollektivtrafiken fungerar bättre om man räknar och behandlar all kollektivtrafik konkurrensneutralt. Därtill att logistik och fysisk planering måste utgå från det samlade resenärskollektivets behov. Vi behöver få fler att använda branschens dokument ”Bytespunkter – en vägledning”.

Alla som planerar för och bygger infrastruktur ska som rutin vända sig till sin regionala bussbranschförening eller Sveriges Bussföretag för konsultation vid planering av ny infrastruktur. Vår utmaning är dels att få dem att förstå det, dels att få dem att veta vem de ska kontakta.

Vi vill:

  • Att bussen ska vara norm i samhällsplaneringen och att de regionala trafikförsörjningsprogrammen ska vara ett tydligt styrande dokument i infrastrukturplaneringen.
  • Att Sverige ska ha en verklig BRT-linje inom fem år i någon av de fem största städerna.
  • Att ägare till bytespunkter och alla andra delar av kollektivtrafikens infrastruktur ska behandla alla transportslag lika och konkurrensneutralt oavsett ägarform och teknik.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.