Rapporter om kompetensförsörjning

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen.

Transportföretagen lanserar rapport om kompetensbehov 2035

Hur utvecklas transportnäringens behov av arbetskraft fram till år 2035? Och på vilket sätt kommer exempelvis den tekniska utvecklingen att påverka efterfrågan på medarbetare med rätt kompetens?

Den nya rapporten ”Transportnäringen och framtidens arbetsmarknad” slår fast transportnäringens långsiktiga rekryteringsbehov. Rapporten pekar ut ett massivt rekryteringsbehov där företagen i branschen förväntas anställa 150 000 nya medarbetare fram till 2035. Ta del av hela rapporten här.

- Vi hoppas att rapporten stimulerar till samtal om framtida satsningar som bättre möter transportnäringens rekryteringsbehov och därmed, i förlängningen, även bidrar till fortsatt samhällsutveckling. Att hitta 150 000 nya medarbetare fram till 2035 är naturligtvis en stor utmaning och därför behövs bland annat politisk vilja för att möta företagens behov av personal, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Transportföretagens förslag till åtgärder

Attraktivitet och dimensionering – fler måste välja rätt

Antalet elever på transportnäringens gymnasieutbildningar har utvecklats positivt under senare år. Men alla som vill gå utbildningarna får inte möjligheten då det inte finns tillräckligt många utbildningsplatser. Här krävs en politisk vilja att utöka antalet platser såväl inom gymnasieskolan som vuxenutbildningen.

Större inflytande för företag och branscher

Företag och branscher måste få ett mycket större inflytande över yrkesutbildningarna. Makt och inflytande måste flyttas från det offentliga till företag och branscher. Då kan kvaliteten, relevansen och attraktionskraften för gymnasiala yrkesutbildningar öka

Bättre fungerande arbetsmarknadsutbildningar

Arbetsmarknadsutbildningar i Arbetsförmedlingens regi är en mycket viktig källa till kompetens för flera delbranscher inom transportnäringen. Det rådande upphandlingssystemet av arbetsmarknadsutbildningar måste anpassas för att bättre möta rättsliga överprövningar av upphandlingsbeslut – allt i syfte att undvika stopp i arbetsmarknadsutbildningarna.

Omställning – relevans och kvalitet

Omställningssystemet som introduceras hösten 2022 måste, för att bli framgångsrikt, innehålla utbildningar som stärker individens ställning på arbetsmarknaden och därmed bidrar till näringslivets behov av kompetens. Konkret innebär det ett utbildningsinnehåll och -kvalitet som motsvarar företagens efterfrågan.

Ökad jämställdhet i transportnäringen

Transportföretagen jobbar aktivt och långsiktigt för att öka jämställdheten i transportnäringen. Vi vill på olika sätt stimulera och hjälpa företag att rekrytera fler kvinnor till sina företag. Transportföretagen välkomnar politiska satsningar som stöttar jämställdhetsarbetet.

Tillgång till fortbildning och teknik

Den tekniska utvecklingen i transportnäringen fortgår i allt snabbare takt. Transportföretagen vill se väsentligt ökade resurser till fortbildning av lärare för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen. Lärare måste vidare ha möjlighet att lära ut framtidens kunskaper med hjälp av modern teknik. Det krävs därför ökade satsningar på tekniktillgång framöver.

Utvecklingsorienterat utbildningssystem

Utbildningssystemet måste vara flexibelt och förändringsbenäget inför nya utbildningsutgångar som bättre möter transportsektorns kompetensbehov.

Regional samordning måste stärkas

Vuxenutbildningen är i stor utsträckning lokalt och regionalt styrd. Det saknas en övergripande samordning i stora delar av landet – en samordning avsedd att förhindra exempelvis överlappande utbildningssatsningar och/eller kvalitetsbrister. Ett framgångsrikt vuxenutbildningssystem förutsätter vidare personella resurser som operativt leder arbetet med att säkra näringslivets rekryteringsbehov. Transportföretagen välkomnar politiska satsningar som tillfredsställer dessa behov. Införandet av så kallade regionala stödstrukturer skulle ha en mycket positiv betydelse för regionala och lokala satsningar inom vuxenutbildningsområdet.

Stimulera körkortstagandet och bredda körkortslån

Det råder ett stort orsakssamband mellan körkortsinnehav och etablering på arbetsmarknaden. Körkort är en förutsättning för jobb i många branscher och särskilt inom transportnäringen. Transportföretagen vill se politiska beslut som stimulerar körkortstagande – inte minst införandet av möjligheten till CSN-lån för körkortsbehörigheterna C och D.

Ta del av hela rapporten här.

Kontakta caj.luoma@transportforetagen.se för mer information.

Tempen på motorbranschen 2022

Tempen-motorbranschen-2022-RIKS-1200.png

Ett urval av Transportföretagen Motors medlemsföretag har svarat på frågor om hur branschens rekryteringsbehov ser ut. Den årliga mätningen av rekryteringsbehovet i motorbranschen visar på ett rekordstort rekryteringsbehov av nya medarbetare. Alla regionrapporter finns att hämta genom att klicka på Visa mer eller rulla längre ner på denna sida.

Att mäta motorbranschens rekryteringsbehov är viktigt men minst lika viktigt är att berätta det för omvärlden. Transportföretagen satsar därför stort på att få ut budskapet om motorbranschens rekryteringsbehov i media. Under den kommande treårsperioden behöver 6 800 personer anställas inom motorbranschen och konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal. Det visar Transportföretagens nya rapport Tempen på motorbranschen 2022.

- Motorbranschen är en framtidsbransch och vi är glada över att så många söker sig till transportföretagens olika yrken. Samtidigt vill vi bli ännu fler duktiga medarbetare de kommande åren. Om vi kan rekrytera fler till branschen kommer möjligheterna att skapa fler nya företag att öka, då stärker vi Sveriges konkurrenskraft, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

- Enligt rapporten uppger hela 60 procent av de företag som haft ett anställningsbehov att det varit svårt att rekrytera. Konsekvenserna kan bli allvarliga för hela samhället om man inte hittar personal med relevant utbildning. Kompetensbrist begränsar företagens möjlighet att kunna utvecklas och därmed också deras möjligheter att investera i ny teknik och att växa, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Rekryteringsrapport Sverige 2022

Sverige - Tempen på motorbranschen 2022

Regionrapporter 2022

Om undersökningen

Rapporten är gjord av Statisticon AB, för mer frågor kontakta Johanna Linder.

Tempen på bussbranschen 2021

Tempen-bussbranschen-2021-RIKS-1200.png

Transportföretagens rapport Tempen på bussbranschen 2021 visar att rekryteringsbehovet uppskattas till totalt 4 700 personer för åren 2021-2023. Samtidigt som behovet av nyrekryteringar är fortsatt högt upplever företagen i hög utsträckning att det är svårt att hitta rätt kompetens. För att stävja problemen med svårigheterna att rekrytera föreslår Transportföretagen en rad åtgärder i sin rapport. Dessa inkluderar en ökning av antalet platser inom vuxenutbildningen – inte minst en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux, samt att utbildningskvaliteten behöver stärkas.

Rekryteringsbehoven för 2021

Riksrapporten:

Sverige - Tempen på bussbranschen 2021

Länsrapporterna:

Länsrapporterna finns även för nedladdning längre ner på sidan.

Om undersökningen

Vill du ta del av den totala resultatrapporten gjord av Statisticon AB, kontakta Johanna Linder.

Rapport om kompetensförsörjning

Transportföretagen där Sveriges Bussföretag är ett av förbunden, har listat några punkter nedan som tips och råd på aktiviteter och insatser när man ska arbeta aktivt med rekrytering till sitt företag och till branschen. Punkterna är viktiga att engagera sig i både lokalt och regionalt. Anledningen är att det kan säkra kompetensbehovet i regionen, sprida kunskap och ändra fördomar samt attityder om branschen.

Ta del av rapporten

 

Tempen på sjöfartsbranschen 2020

Sammanfattad-riksrapport_Tempen-sjofartsbranschen-2020-1600.jpg

”Tempen på sjöfarten” togs fram innan coronapandemin bröt ut.

Läget är nu ett annat än vad det var när undersökningen genomfördes. Pandemin har slagit olika inom sjöfartsbranschen och anställningsbehovet kvarstår inom delar av branschen. Det är viktigt att pandemikrisen inte övergår i en kompetenskris som innebär att det är svårt att rekrytera personal. Behovet av sjötransporter – kanske främst inom färjesjöfarten – kommer åter att öka då pandemin är över.

Framtidens Sjöfartskompetens

Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till att utreda Sveriges behov av sjöfartskunskap i vid bemärkelse.

Ta del av hela rapporten här

I den nyligen offentliggjorda rapporten kan man bland annat läsa:

”…utgångspunkt för rapporten har varit Sveriges behov av sjöfartskunnig personal ur ett samhällsperspektiv, omfattningen av behovet samt vilka typer av kompetenser som efterfrågas i ett långsiktigt perspektiv. Behovsinventeringen kommer utgöra ett underlag för utvecklingsarbetet inom sjöfartsområdet vid lärosätena och som ett viktigt beslutsunderlag för fortsatt investering i sjöfartsutbildningar.”

Digitaliseringsrapport: Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras

Transportsektorn befinner sig mitt i ett teknikskifte som effektiviserar både transporter och logistikkedjor. Trots det kommer rekryteringsbehovet att vara stort både på kort och lång sikt, men jobben kan komma att förändras.

Klicka här för att ta del av den senaste rapporten

För att kartlägga hur transportsektorn kommer att utvecklas inom sin kompetensförsörjning har Transportföretagen låtit ta fram rapporten ”Kompetensförsörjning när transportsektorn digitaliseras 2.0” av teknikjournalist Mats Lewan. Det är en uppdaterad 2.0 version som kompletterar med de nya spaningarna på de jobben. Lanseringen skedde den 7 november 2019.

Transportsektorn är precis som många andra branscher på väg in i en kraftig förändring genom digitalisering i kombination med annan teknikutveckling. För transportsektorn handlar det om en samtidig acceleration inom tre teknikområden som förstärker varandra – autonoma fordon, eldrift och uppkopplade fordon.

Tillsammans kan de potentiellt medföra långt större strukturella förändringar än bara ett teknikskifte där nuvarande fordon successivt ersätts med fordon utrustade med ny teknik.

Ambitionen med den här rapporten är att utifrån det perspektivet besvara tre frågeställningar:

  • Hur digitaliseringen påverkar antalet sysselsatta i branschen,
  • Hur efterfrågan på kompetens och kunskap påverkas av digitaliseringen; och
  • Inom vilken tidshorisont vi kommer att se de här förändringarna.

Målsättningen är därmed också att erbjuda ett djupare beslutsunderlag för planering av utbildning och kompetensförsörjning i transportsektorn än den snabba slutsats som ofta dras – att sysselsättningen i transportsektorn kommer att drabbas hårt av teknikutvecklingen och att många yrken inom branschen därför inte har någon framtid.

Rapporten avslutas med rekommendationer till insatser för att säkra kompetensförsörjningen för en transportbransch i snabb förändring.

Rapportförfattare är Mats Lewan, teknikjournalist, författare och forskningsanalytiker med en bakgrund som civilingenjör, och med fokus på digitalisering och dess påverkan på företag och samhälle.

Klicka här för att hämta den första digitaliseringsrapporten.

Transportnäringen och jobben – En framtidsspaning

Transportnäringens kompetensförsörjning kan bli en ödesfråga för välfärden. Branschen riskerar att sakna 30 000-40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar ej görs för att möta rekryteringsbehovet.

Klicka här för att ta del av hela rapporten

Transportföretagen har med hjälp av HUI Research låtit ta fram rapporten Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning, med syfte att beskriva transportnäringens betydelse ur ett sysselsättningsperspektiv – både idag och i framtiden.

Då transportnäringen har betydelse för andra näringar i Sverige och därmed för jobbskapande och ekonomisk tillväxt i svensk ekonomi som helhet blir frågan än mer viktig.

För att kunna möta det framtida rekryteringsbehovet och säkra kompetensförsörjningen krävs politiska satsningar, såväl kvalitativa som strukturella, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Rapporten utgår från ett antal punkter och förslag på åtgärder inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet som krävs för att säkerställa transportnäringens framtida konkurrenskraft och ett förväntat ökat behov av transporter i samhället.

-Ungas intresse för yrkesutbildning måste höjas. Vi vill även se fler platser inom vuxenutbildningen och en förstärkning av utbildningskvalitén inom utbildningssystemet för att rädda Sveriges behov av transporter, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning, Transportföretagen.

En huvudsaklig anledning till att branschens rekryteringsbehov sticker ut är stora pensionsavgångar, minskat körkortstagande samt minskat intresse för branschens utbildningar.