Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Transportbranschens kompetensbehov

Transportbranschens kompetensbehov, dvs. kvalifikationskrav (även kallade branschkrav), har tagits fram av transportnäringen. Kraven ska finnas med i skolans kurser, för att eleven ska ha rätt kunskaper väl ute i arbetslivet.

Kvalifikationskraven innehåller en beskrivning av de kunskaper, färdigheter och kompetenser en elev ska ha med sig från gymnasieskolans fordonstekniska utbildning för att vara anställningsbar.

Kvalifikationskrav för bilskadereparatör

Inledning

Bilskadereparatören arbetar med reparationer av olika typer av karosseriskador på fordon. Bilskadereparatören utför sina arbetsuppgifter i verkstadsmiljö med teknik och utrustning som är specifika för denna typ av reparationer. Utvecklingen av nya material och reparationstekniker innebär att yrkesrollens arbetsinnehåll delvis förändras och därmed också kraven på bilskadereparatören kompetens.

Färdigheter

Bilskadereparatören kan …

 • planera och utföra reparationsarbete av chassi- och karosseriskador på fordon utifrån skadeberäkning och tillverkarens anvisningar samt med hänsyn till relevanta regelverk och aktuella säkerhets- och arbetsmiljökrav.
 • välja och använda relevanta material, verktyg och bearbetningsmetoder vid reparationer av chassi- och karosseriskador på fordon.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören kan …

 • självständigt ta ansvar för att planera och genomföra reparationsarbeten av chassi- och karosseriskador utifrån givna anvisningar och säkerhetskrav samt att fordonets funktion och trafiksäkerhet efter utfört arbete uppfyller ställda krav.

Kunskaper

Bilskadereparatören har …

 • fördjupade kunskaper om olika typer av chassi- och karosserier, dess tekniska uppbyggnad och funktionalitet.
 • fördjupade kunskaper om materials egenskaper samt metoder och verktyg som används för reparation av chassi- och karosseriskador på fordon.
 • kunskaper om fordonens tekniska system avseende deras grundläggande konstruktion och funktion samt metoder för felsökning och funktionskontroll av system och centrala komponenter.
 • kunskaper om hur krav inom miljö, kvalitet och säkerhet påverkar förhållningssätt och agerande i dagliga arbetet som bilskadereparatör.

Delkvalifikationer

Miljö, kvalitet och säkerhet

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesområde. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter som säkerställer att reparatören kan utföra arbetet med hänsyn till den personliga säkerheten, krav på arbetsmiljön samt till gällande kvalitetskrav för karosserireparationer. 

Färdigheter

Bilskadereparatören ska kunna …

 • tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid riktbänksarbeten samt vid lyft av fordon och komponenter.
 • utföra arbetet enligt gällande regler för arbetsplatsens säkerhet och arbetsmiljö vid skadereparationsarbeten.
 • utföra arbetet med krav på renlighet och aktsamhet om arbetsgivarens och kundens egendom vid skadereparationsarbeten

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt vidta åtgärder så att skadereparationen utförs med hänsyn tagen till egen och andras säkerhet, arbetets miljöpåverkan samt krav på renlighet och ordning på den egna arbetsplatsen.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • redogöra för säker hantering och användning av relevant verkstadsutrustning och lyftanordningar för reparationer av fordonsskador.
 • redogöra för riskerna som finns vid hantering av oljor, bränslen och kemikalier samt för kraven på användning av personlig skyddsutrustning vid arbete med isocyanater och härdplaster.
 • redogöra för säkerhetsdatabladets uppgift vid användning av kemikalier i samband med reparationsarbeten.
 • redogöra för tjänstbarhetsintygets villkor och förutsättningar för arbete som bilskadereparatör
 • beskriva innebörden av systematiskt arbetsmiljöarbete samt vad kraven på jämställda arbetsplatser innebär för arbetsmiljön i en bilskadeverkstad.
 • redogöra för risker och behörighetskrav som finns inom arbetsområdet som till exempel arbeten med gas, el- och hybriddrivna fordon samt krockkuddar och hantering av pyrotekniska komponenter.
 • beskriva reparatörens ansvar vid reparationsarbeten gällande hantering av kundens egendom, verkstadens utrustning samt den egna arbetsplatsens miljö.

El och säkerhet

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens om ellärans grundprinciper och elektriska mätinstrument som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter för att utföra mätning, felsökning, utvärdering och funktionstestning av elkomponenter.  

Färdigheter

Bilskadereparatören ska kunna …

 • använda elscheman och elektriska mätinstrument vid enklare felsökning av fordonets elektriska komponenter och system.
 • demontera och montera elkomponenter och kablage samt efter montering utföra kontroll av systemets funktion.
 • använda diagnosinstrument för avläsning och återställning av felkoder i samband med karosserireparationen.
 • bedöma en karosseriskadas omfattning för att avgöra om fordonet kan startas för rangering.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt använda elscheman och mätinstrument för att felsöka och kontrollera fordonets elektriska funktioner enligt tillverkarens anvisningar.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • redogöra för ellärans grunder samt grundläggande funktion av fordons elektriska system.
 • beskriva elschemans grundläggande uppbyggnad och dess beteckningar samt symboler som är specifika för fordons elektriska system.
 • redogöra för funktion och användningsområden för elektriska mätinstrument och diagnosutrustning som används vid felsökning av fordons elektriska system och komponenter.
 • redogöra för tillvägagångssätt för hjälpstart av fordon vid reparationsarbeten.
 • redogöra för hur arbetsplatsen för reparation av högvoltsfordon ska vara säkerhetsmässigt uppmärkt.

Skadebedömning

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens för skadebedömning av fordon som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter om processen att bedöma en karosseriskada och de åtgärder som krävs för att reparera förekommande skada.

Färdigheter

Bilskadereparatören ska kunna …

 • under reparationsarbeten kontrollera karosseriskadans omfattning för att kunna konstatera eventuella följdskador och behov av tilläggsarbeten.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt planera och utföra reparationsarbeten av karosseriskador med hänsyn till skaderegleringens underlag samt tillverkarens anvisningar och krav på reparationer av olika typer av karosseriskador. 

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • redogöra för skaderegleringens ingående parametrar i beräkningsunderlaget för reparation av karosseriskada.
 • beskriva vilken betydelse samverkan och kommunikation har mellan skadevärderare, verkstad, försäkringbolag och försäkringstagare i processen att bedöma en karosseriskada och vilka åtgärder som är relevanta med hänsyn till fordonets ålder och kondition.

Fordonsteknik

Syfte

Delkvalifikationen beskriver teknisk kompetens kring ett fordons grundkonstruktion som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter kring fordonets grundfunktioner och centrala komponenter som är nödvändiga vid reparation av fordon med karosseriskador.

Färdigheter

Bilskadereparatören ska kunna…

 • utifrån en skadas omfattning avgöra hur skadan påverkar fordonets säkerhetsmässiga konstruktion och funktion. 
 • utföra demontering och montering samt ersätta skadade komponenter i t.ex. framvagn, hjulupphängning och bromsar i samband med karosserireparation.
 • tillämpa tillverkarens reparationsanvisningar vid demontering och montering av komponenter.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt ta ansvar för att planera och utföra reparationsarbeten utifrån givna anvisningar och krav på fordonets funktion och trafiksäkerhet.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • redogöra för fordonets grundkonstruktion och funktion av dess centrala komponenter.
 • beskriva grundläggande krav på arbetets utförande vid reparationsarbeten för att säkerställa fordonets funktion och trafiksäkerhet.

Reparationsmetoder

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens för reparationsarbete av karosseriskador som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter om metoder, verktyg och utrustning för reparation av fordon med karosseriskador.

Färdigheter 

Bilskadereparatören ska kunna …

 • utföra vanligt förekommande arbeten med inpassning och skarvning av karosseridetaljer med hjälp av olika metoder som till exempel svetsning, lödning och limning.
 • använda lämplig riktningsmetod beroende på olika materials egenskaper vid riktning och reparationsarbeten av fordon.
 • utföra chassi- och karosserimätning vid riktningsarbete enligt anvisningar för fordonet tillhörande måttblad.
 • utföra karosseriarbeten med rätt material, verktyg och utrustning vid reparation av karosseriskador.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt välja reparationsteknik och material utifrån skadans art samt genomföra reparationsarbeten av karosseriskador enligt tillverkarens anvisningar.
 • efter genomförd reparation av karosseriskada utföra egenkontroll av utfört arbete.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • beskriva olika bearbetnings- och sammanfogningsmetoder som används vid karosserireparationer av fordon.
 • redogöra för olika mätmetoder som används vid karosseriarbeten på fordon.
 • redogöra för funktion och användningsområden för verktyg och verkstadsutrustningar som är vanligt förekommande vid karosseriarbeten på fordon.
 • beskriva fackmässiga benämningar och definitioner inom yrkesområdet.

Material

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens om olika typer av material i karosserikonstruktioner som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande. Kompetenskraven omfattar kunskaper och färdigheter om olika material och dess egenskaper kopplat till fordonets konstruktion och funktion och är en del av yrkeskunnandet för att utföra förekommande reparationsarbeten.

Färdighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • utföra rengöring och reparation av plastdetaljer enligt tillverkarens reparationsanvisningar.
 • utföra kittning av skarvar efter reparationsarbetet enligt tillverkarens anvisningar.
 • utföra spackling av karosseriskada enligt tillverkarens anvisningar.
 • utföra rostskydd av karosseri efter utfört reparationsarbete.

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt utifrån ett karosserimaterials egenskaper och tillverkarens anvisningar välja och använda rätt typ av material, verktyg och utrustning för reparationsarbetet.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • beskriva olika typer av material som används i fordonskonstruktioner, dess egenskaper och var i konstruktionen de används. 
 • redogöra för hur man söker tillverkarens anvisningar om karosserimaterial som får riktas eller ska bytas på fordon.
 • redogöra för reparationsmetoder för plaster med olika materialbeteckningar avsedda för reparation av karosseriskador.
 • beskriva utrustning och material för tvätt och rengöring av ett fordons karosseri och inredning.  
 • beskriva olika metoder för applicering av spackel, lim, kitt och rostskydd vid karosseriarbeten.

Karosseridetaljer och inredning

Syfte

Delkvalifikationen beskriver kompetens om fordonskarossens detaljer. Kompetenskraven som är grundläggande för bilskadereparatörens yrkesutövande omfattar kunskaper och färdigheter för att utföra demontering och montering av inre och yttre detaljer på ett fordon.

Färdigheter

Bilskadereparatören ska kunna …

 • utföra demontering och montering av ett fordons glasrutor som är monterade i list enligt tillverkarens anvisningar.  
 • utföra demontering och montering av karossens inre och yttre detaljer enligt tillverkarens anvisningar. 

Ansvar och självständighet

Bilskadereparatören ska kunna …

 • självständigt följa tillverkarens anvisningar och föreskriven metod för att inte förorsaka skador på fordonet och dess detaljer vid demontering och montering av karosseridetaljer.

Kunskaper

Bilskadereparatören ska kunna …

 • redogöra för metoder för att demontera och montera karossens inre och yttre detaljer som till exempel lister, emblem och backspeglar.
 • beskriva olika typer av aktiva och passiva säkerhetssystem som finns inbyggda i ett fordon.
 • redogöra för hantering av pyroteknisk utrustning i fordon samt hur sådan utrustning ska förvaras när den är tillfälligt monterad ur fordonet.
 • beskriva grundläggande konstruktion och funktion av klimatanläggningar i fordon samt certifieringskraven för behörighet att utföra arbeten på klimatanläggningar i fordon.

Kvalifikationskrav för bussmekaniker

Generella kunskaper

Kunskaper

 • i bussens grundfunktioner och centrala komponenter
 • i innebörden av förebyggande serviceunderhåll
 • om elläran och elektronikens grunder
 • om serviceprocessen på en bussverkstad
 • om jämställdhetslagen, förebyggande åtgärder för jämställdhet, egna plikter och arbetsgivarens plikter
 • om grunderna inom materiallära/materialkännedom
 • företagets ekonomiska principer och kostnadsramar.

Färdigheter

Kan …

 • provköra och funktionstesta bussar i samband med service/reparation inom inhägnat verkstads/depåområde
 • uttrycka sig både i tal och skrift på svenska
 • de fackmässiga benämningarna och tekniska språket
 • inneha minst körkortsklass B.

Kompetenser

Kan …

 • vara delaktig i företagets produktionsutveckling och förbättringsarbete
 • vara serviceinriktad och skapa bra relationer med arbetskamrater, arbetsledning och bussförare
 • planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter med handledning, men även till viss del som egna arbeten

Delkvalifikationer för bussmekaniker

Miljö, kvalitet & säkerhet

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för säker hantering av busslyftare, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter samt vikten av att följa de skydds- och säkerhetsföreskrifter som finns angivna på en bussverkstad
 • redogöra för säkerhetsföreskrifter vid heta arbeten
 • göra en riskbedömning av tunga lyft.

Färdigheter

Kan …

 • utföra arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom
 • hålla ordning på sin egen arbetsplats.

Kompetenser

Kan …

 • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering och kvalitetscertifieringssystem
 • redogöra för grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el, gas och hybridbussar med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar
 • redogöra för regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

System, verktyg & diagnosutrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • hur man söker aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i aktuella system
 • kunden vid utfört arbete, service- och reparation i text och tal
 • användningen av induktionsvärmare.

Färdigheter

Kan …

 • välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en bussverkstad
 • mäta, avläsa samt tolka mätvärden från mekaniska mätverktyg t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband
 • använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.

Kompetenser

Kan …

 • hantera diagnosverktyg och dess begränsningar, kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Service & underhåll

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • vikten av rätt drivmedel, olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, AD blue, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel
 • checklistor som används inför kontrollbesiktning.

Färdigheter

Kan …

 • utföra säkerhetskontroll, förebyggande service enligt busstillverkarens-och/eller bussföretagets servicescheman samt protokoll
 • hantera utrustningar för tvätt av motorer, aggregat och hela fordon. Samt ta hänsyn till vilka komponenter som inte bör överspolas med stora mängder vatten eller högt tryck.

Motor med utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • grundkonstruktion och funktion av dieselmotorn med bränslesystem, laddluftkylare och turboaggregat
 • principerna för systematisk felsökning vid driftstörning
 • dieselmotorers emissionsklassificeringar t.ex. Euro 4, 5, 6 osv.
 • principen hur man byter injektorer/spridare/spridarhylsor och följa tillverkarens arbetsinstruktion för aktuellt arbete
 • principen man utför teoretiskt kompressionsprov – fysiskt kompressionsprov
 • olika förekommande avgasreningstekniker
 • grundläggande hybridtekniker.

Färdigheter

Kan …

 • utföra grundläggande underhålls- och reparationsarbeten
 • utföra provtryckning av motorns kylvätskesystem
 • justerar ventilspel på olika motorkonstruktioner följa tillverkarens arbetsinstruktion för aktuellt arbete.

Elsystem & instrument

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • felsökningsmetodik, uppmätning, kontroll och reparation av kablage, kabelanslutningar, kopplingsdosor, belysning, strömställare osv.
 • demontering och montering av vanligt förekommande el-komponenter
 • kalibrering av monterade/återmonterade vanligt förekommande el-komponenter.

Färdigheter

Kan …

 • utföra konditions- och laddningstest av olika typer av batterier
 • grundprinciperna med digital färdskrivare.

Kompetenser

Kan …

 • principerna för olika varnings- och hjälpsystem för antikollision t.ex. filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd.

Kraftöverföring & drivlina

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • konstruktion och funktion hos kraftöverföringen i växellådsalternativ, koppling, kardanaxlar, bakaxlar, drivaxlar, navreduktioner, osv.

Bromssystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • kraven gällande noggrannhet vid arbeten på bromssystemet
 • konstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på buss
 • bussars olika motorbromssystem
 • vanligt förekommande underhållsarbeten av bromssystemet.

Färdigheter

Kan …

 • utföra funktionskontroll av bromssystemet.

Kompetenser

Kan …

 • hur ett bromsprov i rullbromsprovare går till och analys av testresultat.

Hjulupphängningen & styrsystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • kraven gällande noggrannhet vid arbeten med fordonets hjulvinklar och styrsystem
 • bussars olika hjulupphängningar och olika varianter
 • styrservosystemets funktion.

Färdigheter

Kan …

 • analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul- och axelvinklar
 • utföra vanligt förekommande funktionskontroll på hjulupphängnings- och styrsystemet
 • grunderna för uppmätning och justering av axelvinklar.

Ram, fjädringssystem & hjul

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • konstruktion och funktion av självbärande busskarosser, olika ramar och axelavståndsvarianter
 • generella regler för borrning och svetsning i ramar
 • olika fjädringssystem, elektriskt styrda luftfjädringssystem med nigningsfunktioner samt nivåreglering.

Färdigheter

Kan …

utföra vanligt förekommande funktionskontroller i fjädringssystemet.

Karosseri & inredning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • skötselföreskrifter och arbetsmetoder av passagerarsäten och säkerhetsbälten
 • funktion hos klimatanläggningar
 • förekomsten av tillsatsvärmare och hur den underhålls
 • reparationsmetoder för glasrutor.

Tillbehör och extra utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • konstruktion och funktion av enkelt hydraulsystem
 • funktion av brandsläckningsutrustning i motorutrymmen
 • vanligt förekommande förar- och transportörshjälpmedel, GPS, back-kamera, telematik, biljettsystem, förarrelaterade data, ombord system, multimedia, IR, Blåtand, osv.
 • funktion av dörrstängnings- och öppningssystem.

Färdigheter

Kan …

 • Felsökning och lokalisering av fel av enkelt hydraulsystem.

Kvalifikationskrav för fordonslackerare

Kvalifikationskrav är en resultatbeskrivning av hela yrkesrollen.

Generella kunskapskrav för fordonslackerare

Kunskaper i ...

 • ... lackskickets uppbyggnad
 • ... fackmässiga benämningar.

Kunskaper om ...

 • ... företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader
 • ... fordonets grundfunktioner och centrala komponenter
 • ... principerna för lackeringsverkstadens produktionsflöden.

Färdigheter

 • Kan arbeta resurssnålt och med ett hållbart miljötänkande.
 • Kan uttrycka sig både i svenska och engelska för att förstå och göra sig förstådd för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter.
 • Kan använda de fackmässiga benämningarna.
 • Kan använda leverantörernas produktdatablad/reparationsanvisningar och omsätta informationen till ett arbetsmiljösäkert lackeringsarbete av säljbar kvalitet.

Kompetenser

 • Är serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.
 • Kan planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både självständigt och med hjälp av handledning.
 • Kan reflektera och förstå produktionsflödet i en lackeringsverkstad samt förstå vikten av ett nära samarbete med skadeverkstan.

Delkvalifikationerna för fordonslackerare översatt från branschkraven är:

 • Miljö, kvalitet & säkerhet
 • Produktionsflöden
 • Yrkesspecifika – Förarbete
 • Yrkesspecifika – Topp-lackering
 • Yrkesspecifika – Efterarbete

Delkvalifikationerna tillsammans utgör hela yrkesrollen, det vill säga kvalifikationen som fordonslackerare.

Exempel på en delkvalifikation för fordonslackerare, det vill säga en resultatbeskrivning av arbetsområdet, är Miljö, kvalitet och säkerhet.

Hur ska kvalifikationen och delkvalifikationerna valideras?

När yrkesrollen är identifierad, som både en kvalifikation och ett antal delkvalifikationer, är det möjligt att validera personers eventuella yrkeskunnande, i detta fall, fordonslackerare. Syftet med valideringen är ju att bedöma vilka kvalifikationer personen har inom yrkesområdet.

Valideringen kan leda till att personen har yrkeskunnande för alla de delkvalifikationer som krävs för yrkesrollen och då ska valideringsresultatet leda till att personen får ett yrkesbevis/certifikat/intyg, som ger förutsättningar till anställning.

Valideringen kan också leda till att det visar sig att personen har yrkeskunnande för vissa delkvalifikationer, men inget yrkeskunnande för andra delkvalifikationer. Då bör personen erbjudas utbildning inom de områden där yrkeskunnandet är bristfälligt eller fattas helt. Genomförd och godkänt resultat efter utbildningen och resultatet av valideringen bör då leda till att personen får ett kvalifikationsbevis som ger förutsättningar till anställning.

Själva valideringen, som beskrivs mer detaljerat längre fram i rapporten, har sin utgångspunkt i yrkesprovet och består av ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Nedan ges ett exempel på en delkvalifikation för fordonslackerare där det anges hur delkvalifikationen ska valideras det vill säga via ett skriftligt (T) eller ett praktiskt (P) prov.

T = skriftligt prov P = praktiskt prov

Miljö, kvalitet & säkerhet

Kunskaper

 • Kan redogöra för säkerhetsföreskrifter i samband med lackering av fordon med olika typer av drivmedel.

Hur valideras

T

Färdigheter

 • Kan arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.
 • Hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 

 

 

P
P

Kompetenser

 • Kan redogöra för de regelverk och lagar som styr den verksamhet som förekommer vid lackering.
 • Kan grunderna och säkerhetsföreskrifterna inom elsäkerhet för arbeten på bilar med högspänningssystem.
 • Kan redogöra för hälsoriskerna som kan förekomma i en lackverkstad.
 • Kan reflektera och värdera betydelsen av skadereparationer där utgångspunkten är de lagar och regler som styr verksamhetens reparationsvillkor

 T/P

 

T

T

T

 

 

 

 Valideringens genomförande

Själva valideringens genomförande för fordonslackerare skiljer sig något jämfört med lastbil-, maskin- och bussmekaniker, då det inom branschen finns ett av branschen erkänt yrkesprov. I denna rapport ges en beskrivning hur yrkesprovet för fordonslackerare integreras med den valideringsmodell som nu finns och ska finnas för motorbranschens alla yrkesroller.

Kopplingen mellan validering, LYN:s yrkesprov, branschkraven och yrkesrollen:

Kvalifikationsbild-LA-600.jpg

Bilden ovan visar hur yrkesprovets moduler är kopplade till delkvalifikationerna som vid ett godkänt yrkesprov leder till en erkänd yrkesroll/yrkeskvalifikation inom branschen.

Yrkesprovet

Yrkesprovet består av sju moduler:

 • Modul 1: Spackling, Plastreparation, Grundning
 • Modul 2: Förberedelse, Topplack, Stötfångare
 • Modul 3: Applicering, Topplack, Stötfångare
 • Modul 4: Förberedelse, Topplack, Plåt
 • Modul 5: Teoriprov
 • Modul 6: Färgbrytning
 • Modul 7: Polering

 

 

Kvalifikationskrav för lastbilsmekaniker

Generella kunskaper

Kunskaper

Ha kunskaper …

 • i lastbilens grundfunktioner och centrala komponenter i förhållande till användningsområde
 • i för användningsområdet relevanta diagnosverktyg
 • i svenska för att kunna uttrycka sig i tal och skrift
 • i engelska för att förstå och göra sig förstådd för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • om elläran och elektronikens grunder
 • om de regelverk och lagar som reglerar branschen
 • om branschens verksamhet, verksamhetsområden, ekonomi, uppbyggnad och roll i samhället.

Färdigheter

Kan …

 • serviceprocessen i en lastbilsverkstad
 • uttrycka sig både i tal och skrift på svenska och i engelska för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • använda generella yrkesmässiga benämningar och branschens tekniska språk innebörden av förebyggande serviceunderhåll samt tillämpa de regelverk och lagar som är relevanta till arbetsuppgifternas utförande.

Kompetenser

 • Kan planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både med hjälp av handledning och självständigt.
 • Förmåga att samarbeta och kommunicera med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Delkvalifikationer för lastbilsmekaniker

Miljö, kvalitet & säkerhet

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för säker hantering och användning relevant verkstadsutrustning för reparationer och/eller service av vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • ange gällande regelverk och lagar till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsområdet
 • ange regler för arbeten med klimatanläggningar i fordonskategori V enligt köldmedieförordningen
 • ange grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar. Bil Sweden, Branschstandard – säker hantering av fordon med högvoltsystem (2011-04-23).

Färdigheter

Kan …

 • utföra arbetet med krav på renlighet, tillse ordning på den egen arbetsplats samt genom att utföra arbetet så att arbetsgivarens och kundens egendom skyddas.

Kompetenser

Kan …

 • utföra arbetet med utgångspunkt från i branschen vanligt förekommande kvalitetssystem
  redogöra för grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande föreskrifter.

System, verktyg & diagnosutrustning

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för hur man söker för arbetsuppgiften relevant serviceinformation/reparationsanvisning på engelska och/eller svenska
 • redogöra hur man väljer, hanterar och vårdar verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som är normalt förekommande i en lastbilsverkstad.

Färdigheter

Kan …

 • använda gas- och magsvets samt metallbågsvets
 • använda övriga verktyg relevanta till arbetsuppgifterna
 • mäta och avläsa för olika förekommande arbetsuppgiften relevanta mätverktyg
 • använda elektriska mätinstrument i samband med arbetets utförande
 • hantera diagnosutrustning vid avläsning och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Service & underhåll

Kunskaper

Kan …

 • beskriva vikten av periodisk service och underhållsåtgärder
 • ange vikten av att använda rätt olja/fett/vätska beroende på användningsområde.

Färdigheter

Kan …

 • utföra periodisk service och underhållsåtgärder enligt tillverkarens anvisningar
 • tillämpa olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av hela fordon, och demonterade komponenter.

Kompetenser

Kan …

 • reflektera och värdera betydelsen av service och underhåll med utgångspunkt på lastbilens produktivitet, livslängd och hållbarhet.

Motor med utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • motorers huvudkomponenter och funktion inom vanligt förekommande användningsområden
 • principerna för systematisk felsökning vid driftstörningar
 • dieselmotorers emissionsklassificeringar och olika förekommande avgasreningstekniker
 • principerna för olika typer av hybridteknik.

Färdigheter

Kan …

 • utföra förekommande underhålls- och reparationsarbeten beroende på lastbilens användningsområde
 • utföra felsökning och reparationsarbeten på emissionssystem.

Kraftöverföring & drivlina

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • olika transmissioners och drivlinors uppbyggnader beroende på lastbilens arbetsområden.

Färdigheter

Kan …

 • utföra reparations- och felsökningsarbeten på vanligt förekommande lastbilarnas transmissioner och drivlinor.

Kompetenser

Kan …

 • välja lämplig diagnosmetod och utifrån mätresultat värdera och fatta beslut om relevanta åtgärder.

Bromssystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • kraven gällande noggrannhet vid arbeten på olika typer av hjulbromssystem
 • bromssystemens huvudkomponenter och funktion inom olika typer av hjulbromssystem på lastbilar, bussar och släpvagnar
 • principen för bromsanpassning
 • olika typer av tillsatsbromssystem.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparationer och efterkontroll av olika typer av bromssystem.

Styrsystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • fordonens olika hjulupphängningar, axelavståndsvarianter och styrsystem samt dess konstruktion och olika varianter
 • styrsystemets huvudkomponenter.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på olika typer av styrsystem och hjulupphängningar.

Kompetenser

Kan …

 • utifrån mätvärden värdera och fatta beslut om relevanta åtgärder.

Ram & fjädringssystem och hjul

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • konstruktion och funktion av olika ramar och dragbalksvarianter
 • tillverkares specifika påbyggnads- och ombyggnadsanvisningar
 • lastbilstillverkarens anvisningar vid förändring eller påbyggnad på ramar
 • konstruktion och funktion hos olika fjädringssystem samt elektriskt styrda luftfjädringssystem.

Färdigheter

Kan …

 • utföra injustering av luftfjädringssystem.

Hytt och inredning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • regler kring hantering av pyroteknisk utrustning
 • hyttens konstruktion och funktion
 • konstruktion och funktion samt felsökning av klimatanläggningar
 • olika typer av tillsatsvärmare
 • reglerna för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

Färdigheter

Kan …

 • utföra tillämpa reparationsmetoder för glasrutor
 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll av klimatanläggningar
 • montera extra utrustning.

Elsystem och instrument

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för felsöknings- och diagnostikmetodik på el-systemens huvudkomponenter
 • elläran och elektronikens grundprinciper
 • elsystemens schemauppbyggnad och grundläggande symboler.

Färdigheter

Kan …

 • demontera och montera el-komponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.
 • Kompetenser

Kan …

 • utifrån mätresultat värdera och föreslå relevanta åtgärder.

Tillbehör och extra utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • vikten av att arbeta med stor renlighet vid reparationsarbeten i hydrauliksystemen
 • metodiken för felsökning och diagnostik i hydrauliksystemen
 • hydrauliksystemens grundfunktioner, schemauppbyggnad och grundläggande symboler
 • informations och kommunikationsteknik för olika fordonstyper med tillhörande extra utrustning.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på olika typer av hydraulsystem
 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på vanligt förekommande extra utrustning.

Kvalifikationskrav för maskinmekaniker

Generella kunskaper

Kunskaper

Kunskap …

 • i maskiners grundfunktioner och centrala komponenter i förhållande till användningsområde
 • i användningsområdet relevanta diagnosverktyg
 • i svenska för att kunna uttrycka sig i tal och skrift
 • i engelska för att förstå och göra sig förstådd för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • i elläran och elektronikens grunder
 • om de regelverk och lagar som reglerar branschen
 • om branschens verksamhet, verksamhetsområden, ekonomi, uppbyggnad och roll i samhället.

Färdigheter

Kan …

 • serviceprocessen i en maskinverkstad och fältservice med servicebuss
 • kan använda generella yrkesmässiga benämningar och branschens tekniska språk
 • innebörden av förebyggande serviceunderhåll samt tillämpa de regelverk och lagar som är relevanta till arbetsuppgifternas utförande.

Kompetenser

 • Kan planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både med hjälp av handledning och självständigt.
 • Har förmåga att samarbeta och kommunicera med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning samt att använda begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.

Delkvalifikationer för maskinmekaniker

Miljö, kvalitet & säkerhet

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för säker hantering och användning relevant verkstadsutrustning för reparationer och/eller service av vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • ange gällande regelverk och lagar till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsområdet
 • ange regler för arbeten med klimatanläggningar i fordonskategori V enligt köldmedieförordningen
 • ange reperationsvillkor för maskinbranschen
 • ange grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

Färdigheter

Kan …

 • utföra arbetet med krav på renlighet, tillse ordning på den egen arbetsplats samt genom att utföra arbetet så att arbetsgivarens och kundens egendom skyddas
 • tillämpa säkerhetsföreskrifter vid heta arbeten på ett säkerhetsmässigt rätt sätt.

Kompetenser

Kan …

 • planera och ta ställning för arbetet med utgångspunkt från arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

System, verktyg & diagnosutrustning

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för hur man söker för arbetsuppgiften relevant serviceinformation/reparationsanvisning på engelska och/eller svenska
 • redogöra hur man väljer, hanterar och vårdar verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som är normalt förekommande i en maskinverkstad.

Färdigheter

Kan …

 • använda gas- och magsvets samt metallbågsvets
 • använder övriga verktyg relevanta till arbetsuppgifterna
 • mäter och avläser för olika förekommande arbetsuppgiften relevanta mätverktyg
 • använder elektriska mätinstrument i samband med arbetets utförande
 • hantera diagnosutrustning vid avläsning och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Service & underhåll

Kunskaper

Kan …

 • beskriva vikten av periodisk service och underhållsåtgärder
 • ange vikten av att använda rätt olja/fett/vätska beroende på användningsområde och maskintyper.

Färdigheter

Kan …

 • utföra periodisk service och underhållsåtgärder enligt tillverkarens anvisningar
 • tillämpa olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av hela fordon, och demonterade komponenter.

Kompetenser

Kan …

 • reflektera och värdera betydelsen av service och underhåll med utgångspunkt på lastbilens produktivitet, livslängd och hållbarhet.

Motor med utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • motorers huvudkomponenter och funktion inom vanligt förekommande användningsområden
 • principerna för systematisk felsökning vid driftstörningar
 • ange dieselmotorers emissionsklassificeringar och olika förekommande avgasreningstekniker
 • principerna för olika typer av hybridteknik.

Färdigheter

Kan …

 • utföra förekommande underhålls- och reparationsarbeten beroende på maskinens användningsområde
 • utföra felsökning och reparationsarbeten på emissionssystem.

Kraftöverföring & drivlina

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • olika transmissioners uppbyggnader beroende på arbetsområden.

Färdigheter

Kan …

 • utföra reparations- och felsökningsarbeten på olika arbetsmaskiners transmissioner.

Kompetenser

Kan …

 • välja lämplig diagnosmetod och utifrån mätresultat värdera och fatta beslut om relevanta åtgärder.

Bromssystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • redogöra för kraven gällande noggrannhet vid arbeten på olika typer av bromssystem
 • bromssystemens huvudkomponenter och funktion inom olika maskiners användningsområden.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparationer och efterkontroll av olika typer av bromssystem.

Styrsystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • styrsystemets huvudkomponenter beroende på maskintyp.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på olika typer av styrsystem.

Ram, fjädringssystem & hjul/band

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • konstruktion och funktion av ramar och axlar på olika typer av arbetsmaskiner
 • konstruktion och funktion av bandunderrede på arbetsmaskiner.

Hytt och inredning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • tillämpliga delar av gällande regelverk och lagar (maskindirektivet)
 • säkerhetsutrustning för hytter på arbetsmaskiner beroende på arbetsområde
 • vanligt förekommande komponenter och funktioner i förarhytter
 • grundprinciperna för elektroniskt styrda klimatanläggningar
 • reglerna för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

Färdigheter

Kan …

 • utföra montering av extra utrustning enligt tillverkarens anvisningar
 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll av klimatanläggningar.

Elsystem & instrument

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • redogöra för felsöknings­ och diagnostikmetodik på el-systemens huvudkomponenter
 • elläran och elektronikens grundprinciper
 • elsystemens schemauppbyggnad och grundläggande symboler.

Färdigheter

Kan …

 • demontera och montera el-komponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.

Kompetenser

Kan …

 • utifrån mätresultat värdera och föreslå relevanta åtgärder.

Hydraulsystem och extra utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • vikten av att arbeta med stor renlighet vid reparationsarbeten i hydrauliksystemen
 • metodiken för felsökning och diagnostik i hydrauliksystemen
 • hydrauliksystemens grundfunktioner, schemauppbyggnad och grundläggande symboler
 • informations och kommunikationsteknik för olika maskintyper med tillhörande extra utrustning.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på olika typer av hydraulsystem
 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll på vanligt förekommande extra utrustning.

Kvalifikationskrav för personbilsmekaniker

Generella kunskaper

Kunskaper

Ha kunskaper …

 • i bilens grundfunktioner och centrala komponenter
 • i innebörden av förebyggande serviceunderhåll
 • i användningsområdet relevanta diagnosverktyg
 • i svenska språket för att kunna uttrycka sig i tal och skrift
 • i engelska språket för att kunna utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter
 • i principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, och ekonomisk lönsamhet
 • om elläran och elektronikens grunder 
 • om de regelverk och lagar som reglerar branschen
 • om personbilsbranschens verksamhet, verksamhetsområden, ekonomi, uppbyggnad och roll i samhället
 • om de fackmässiga benämningarna och tekniska språket
 • om jämställdhetslagen, förebyggande åtgärder för jämställdhet, egna- och arbetsgivarens plikter
 • om grunderna inom materiallära/materialkännedom
 • om företagets ekonomiska principer och kostnadsramar.

Färdigheter

Kan …

 • provköra och funktionstesta fordon i samband med service/reparation
 • serviceprocessen på en verkstad
 • uttrycka sig både i tal och skrift på svenska
 • de fackmässiga benämningarna och tekniska språket.

Kompetenser

 • Är delaktig i företagets produktionsutveckling och förbättringsarbete.
 • Kan processen i en serviceverkstad.
 • Är serviceinriktad och skapa bra relationer med arbetskamrater, arbetsledning och kunder.
 • Kan planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, med handledning men även till viss del som egna arbeten.
 • Analysera och vidta åtgärder så att arbete utförs enligt gällande föreskrifter med hänsyn tagen arbetsmiljöarbete, miljöarbete och källsortering.

Delkvalifikationer för personbilsmekaniker

Miljö, kvalitet & säkerhet

Kunskaper

Kan …

 • redogöra för säker hantering och användning av relevant verkstadsutrustning och lyftanordningar för reparationer och/eller service
 • de lagkrav och föreskrifter som gäller inom arbetsområdet
 • systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete och källsortering
 • säkerhetsföreskrifter och grunderna inom elsäkerhet vid arbeten med högspänningssystem hos el- och hybriddrivna fordon
 • säkerhetsföreskrifter och gällande regelverk för arbeten med gasdrivna fordon
 • redogöra för riskerna och reglerna för arbeten med gas­- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvis­ningar
 • redogöra för riskerna med krockkuddar och pyrotekniska detaljer
 • redogöra för hantering av pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet
 • redogöra för risker vid tömning av bränsletankar (bensin, diesel)
 • redogöra för riskerna vid hantering av oljor och bränsle
 • redogöra för föreskrifter och regelverk för heta arbeten samt vilka åtgärder som ska vidtas vid heta arbeten.

Färdigheter

Kan …

 • tillämpa gällande säkerhetsföreskrifter vid tunga lyft
 • utföra arbetet enligt gällande regler för arbetsplatsens säkerhet
 • utföra arbetet enligt gällande regler för arbetsplatsens arbetsmiljö
 • utföra arbetet enligt gällande regler och tillverkarnas instruktioner för arbete med el- gas- och hybriddrivna fordon
 • utföra arbeta med krav på renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom
 • hålla ordning på sin egen arbetsplats.

Kompetenser

Kan …

 • analysera och vidta åtgärder så att arbete utförs enligt gällande föreskrifter med hänsyn tagen till egen och andras säkerhet, arbetets miljöpåverkan, krav på renlighet och ordning på den egna arbetsplatsen.

Service & underhåll

Kunskaper

Kan …

 • beskriva vikten av periodisk service och underhållsåtgärder för driftsäkerhet och ekonomi
 • de kontrollpunkter som tillämpas vid olika typer av serviceintervaller
 • drivmedel, oljors och vätskors användningsområden, klassificeringar samt dess hantering kopplat till bytesintervaller
 • utrustning för tvätt och rengöring av hela fordon och komponenter samt metoder som kan användas vid tvätt av fuktkänsliga komponenter
 • kraven på mekanikerns ansvar vid servicearbetet gällande hantering av kundens egendom och den egna arbetsplatsens miljö
 • vikten av kundkommunikation och vad som ska kommuniceras till kund efter utfört arbete.

Färdigheter

Kan …

 • utföra periodisk service- och underhållsåtgärder samt säkerhetskontroll enligt tillverkarens anvisningar
 • utföra byte av oljor och vätskor enligt serviceprotokoll och tillverkarens anvisningar
 • tillämpa olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av hela fordon, och demonterade komponenter
 • utföra arbeta med krav på renlighet och ordning på arbetsplatsen samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom från skada
 • till kunden kommunicera om utförda service- och reparationsarbeten.

Kompetenser

Kan …

 • reflektera och värdera betydelsen av service och underhåll med utgångspunkt från fordonets livslängd och hållbarhet samt kopplingen till kvalitet i utförandet mot kund.

Motor med utrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • grundkonstruktion och funktion av förbränningsmotorn och dess kringkomponenter
 • grundläggande hybridtekniker
 • principerna för systematisk felsökning/diagnos av förbränningsmotorn och dess kringkomponenter vid driftstörning
 • metoderna för utförande av kompressionsprov
 • system för emissionsklassificeringar av dieselmotorer
 • förekommande avgasreningstekniker, dess konstruktion och funktion.

Färdigheter

Kan …

 • utföra kompressionsprov och tolka utläst resultat
 • utföra grundläggande underhålls- och reparationsarbeten på motorer och dess kringutrustning enligt tillverkarens anvisningar
 • mäta och tolka olika tryck som är vanligt förekommande exempelvis bränsle, vatten, olja och avgaser
 • utföra, vanligt på motorn förekommande arbeten och utbyte av komponenter
 • utföra felsökning och reparationsarbeten på emissionssystem.

Kompenser

Kan …

 • med utgångspunkt från tillverkarens krav för service och reparationsarbeten gällande hybridteknik, elfordonssteknik samt vanligt förekommande avgasreningsteknik bedöma vilka relevanta åtgärder som ska utföras.

Elsystem, instrument, verktyg och diagnosutrustning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • principerna för olika förarassistanssystem
 • elläran och elektronikens grundprinciper
 • elsystemens schemauppbyggnad och grundläggande symboler
 • principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos-­, analys-­ och styr­system
 • kalibrering av monterade/återmonterade vanligt förekommande el-komponenter
 • redogöra för hur man söker och tillämpar aktuell
 • serviceinformation/reparationsanvisning i olika system
 • redogöra för hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor
  • batteriets uppbyggnad och funktion.

Färdigheter

Kan …

 • välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt förekommande vid service och reparation av fordon
 • använda aktuell information på svenska och engelska för service- och reparationsarbeten
 • för arbetsuppgiften välja och använda avsett verktyg, mät- och diagnosutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som används i en verkstad
 • demontera och montera el-komponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa
 • hantera diagnosutrustning vid felsökning, avläsning och kvittering av felkoder samt uppdatera programvara/varor av fordonets system och komponenter
 • läsa och tolka ett el-schema
 • utföra konditions­ och laddningstest av olika typer av bilbatterier inklusive batteribyte
 • använda elektriska mätinstrument i samband med arbetets utförande och utifrån mätresultat värdera och föreslå relevanta åtgärder
 • använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd
 • utföra felsökning och reparation av fordonets komfort-, hjälp- och varningssystem.

Kompetenser

Kan …

 • utifrån produktkunskap gör en analys för att sedan använda rätt typ av metod, mät- och diagnosutrustning för åtgärder av fordonets el- och mekatronikutrustning.

Kraftöverföring och drivlina

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • kraftöverföringens grundkonstruktion och funktion avseende mekaniska och automatiska växellådsalternativ och drivlinor
 • drivlinans grundkonstruktion och funktion avseende koppling, kardanaxlar, bakaxlar och drivaxlar
 • redogöra för principerna för demontering och montering manuell­a och automatiska växellådor

Färdigheter

Kan …

 • utföra reparations- och felsökningsarbeten på vanligt förekommande transmissioner och drivlinor.

Kompetenser

Kan …

 • välja lämplig diagnosmetod och utifrån mätresultat värdera och vidta beslut om relevanta åtgärder i kraftöverföringen.

Bromssystem

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • grundkonstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på fordon
 • vanligt förekommande reparations- och underhållsarbeten av bromssystemet
 • kraven gällande noggrannhet vid arbeten på olika typer av bromssystem
 • hur fordons bromsförmåga uppmätes och kontrolleras i förhållande till gällande lagkrav.

Färdigheter

Kan …

 • utföra funktionskontroll av bromssystemet enligt tillverkarens anvisningar
 • utföra felsökning, reparationer och efterkontroll av olika typer av bromssystem.

Kompetenser

Kan …

 • analysera testresultat och vidta relevanta service- och reparationsåtgärder för att säkerställa fordonets driftsäkerhet.

Hjulupphängning, styrsystem, fjädringssystem och hjul

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • kraven gällande noggrannhet vid arbeten i hjulupp­hängnings­- och styrsystemet
 • konstruktion och funktion av de på marknaden vanligast förekommande fram och bakvagnar
 • redogöra för konstruktion och funktion hos olika typer av styrsystem (hydrauliska, elektroniska m m)
 • klassificeringssystem och dimensionering av däck samt lagkrav för mönsterdjup
 • krav på fastsättning vid montering av hjul.

Färdigheter

Kan …

 • utföra uppmätning och justering av hjul- och axelvinklar
 • utföra funktionskontroll, felsökning, reparation och efterkontroll på olika typer av hjulupphängningar och styrsystem.

Kompetenser

Kan …

 • analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul- och axelvinklar
 • utifrån tillverkarens krav för service och reparationsarbeten bedöma vilket arbete som ska utföras på fordonets ram, fjädringssystem och hjul.

Kaross och inredning

Kunskaper

Kan redogöra för …

 • hantering av pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet
 • reglerna för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen
 • grundkonstruktion och funktion samt metodisk felsökning av elektroniskt styrda klimat­anläggningar
 • funktion och arbetsmoment med dörrstopp, dörr­ lås, centrallås, sidospeglar, el-stolar, cabriolet, fönsterhissar och sollucka.

Färdigheter

Kan …

 • utföra felsökning, reparation och efterkontroll av klimatanläggningar, fordonets inre säkerhetsutrustning samt vid behov byte av komponent
 • utföra byte av SRS-systemets komponenter enligt tillverkarens anvisningar.

Kompetenser

Kan …

 • utifrån gällande lagkrav, hänsyn tagen till egen och andras säkerhet samt arbetets miljöpåverkan bedöma hur köldmedier och förvaring av pyroteknisk utrustning ska hanteras.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.