Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Bilen räddade Sverige under pandemin

Bilens andel av det totala resandet i Sverige steg från 56 procent till 78 procent under pandemiåret 2020 enligt siffror från Trafikanalys.

I slutet på maj presenterade Trafikanalys rapporten ”Resvanor i Sverige 2020”. Rapporten visar att bilens andel av det totala resandet i Sverige steg från 56% till 78% under pandemiåret 2020.

Årets resvaneundersökning är svår att tolka på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Man kan emellertid konstatera att det totalt antal resta kilometrar minskade kraftigt för alla transportslag utom gång och cykel, men eftersom bilen står för en stor del av det nödvändiga resandet även i pandemitider ökade bilismen markant som andel av det totala resandet.

-       Resultaten i resvaneundersökningen illustrerar hur betydelsefull bilen och bilresor är för att samhället ska kunna fungera när vi möter extraordinära utmaningar som pandemin fört med sig, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Ett annat faktum är att inga väsentliga skillnader finns mellan kvinnors och mäns resande, vare sig för val av transportslag, reslängder eller ändamål med resorna. Bådas resor domineras av bilen.

Den sammanlagda sträckan för alla våra resor i landet under 2020 var knappt 100 miljarder kilometer. Det är en minskning med drygt en tredjedel sedan 2019. Bil är emellertid fortsatt det dominerande färdsättet och står för drygt hälften av resorna. Pandemin har dock påverkat bilresandet i sig under 2020 då bilresorna minskade under 2020 med 7 procent.

-       För att vi ska ha en mobilitet som skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle även i kärva tider är bilen A och O. Det är inte bilresan i sig utan utsläppen från bilen som vi ska fokusera på för att fortsätta resan mot det klimatsmarta samhället. Sverige har höga ambitioner för att skapa mobilfri mobilitet. Arbetet med detta sysselsätter våra medlemsföretag på många olika plan, något som illustreras av såväl arbetet med att hitta effektiva transportlösningar som av den ökade elektrifieringen av fordonsflottan i landet, avslutar Tina Thorsell.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.