Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Förändrade regler för lätta kommersiella fordon från den 21 maj 2022

I mobilitetspaketet finns särskilda regler gällande lätta kommersiella fordon (2,5-3,5 ton).
Vissa av dessa träder ikraft den 21 maj 2022.

Sverige har valt att som villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik reglera att bestämmelserna ska gälla även för verksamhet som har lätta fordon. Det innebär att det krävs yrkestrafiktillstånd även för de som enbart kör med fordon under 2,5 ton, men de omfattas inte av krav på gemenskapstillstånd om de enbart kör fordonen nationellt.

Ekonomiska villkor

Som ekonomiska villkor vid etablering i Sverige krävs (lika som för fordon > 3,5 ton) för verksamhet med lätta kommersiella fordon att ett företag vid varje givet tillfälle ska kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det för varje år förfogar över kapital och reserver till ett värde av minst
a) 9 000 EUR för det första motorfordon som används,
b) 5 000 EUR för varje ytterligare motorfordon eller fordonskombination som används.

För att skaffa ett gemenskapstillstånd – vilket krävs om de lätta kommersiella fordonen ska köras internationellt – gäller samma regler som för fordon > 3,5 ton.

Befintliga gemenskapstillstånd för fordon > 3,5 ton kan användas för fordon 2,5-3,5 ton.

Tidigare godkännande på skriftligt examensprov gällande yrkeskunnande gäller även för fordonen
2,5-3,5.

Reglerna är tillämpliga om den lätta lastbilen väger < 2,5 ton men har ett släp som gör att vikten tillsammans blir minst 2,5 ton.

Handläggningstiden anges av Transportstyrelsen vara kort om företaget redan har ett nationellt tillstånd och därefter ansöker om ett gemenskapstillstånd. Har man inte redan ett nationellt tillstånd så kan det ta ca 5-7 veckor innan handläggning påbörjas.

Bestämmelser som börjar gälla senare:

Från och med den 1 juli 2026 ska lätta fordon (2,5–3,5 ton) som används vid internationella godstransporter vara utrustade med färdskrivare och följa regler för färdskrivare och kör- och vilotidsregler. Detta gäller inte lätta fordon som endast utför nationella transporter.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.