Användningen av NSAB anses vara ”handelsbruk”

Foto:Mostphots/Gamma Man

I veckan kom det en dom från Högsta Domstolen som gläder Transportföretagen. Högsta Domstolen slog fast att Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser(NSAB) är att betrakta som handelsbruk och ger ett transportföretag rätt till hela sin fordran i samband med att en kund gått i konkurs.

Ärendet handlade om ett medlemsföretag inom Transportindustriförbundet, en del av Transportföretagen, som hanterade logistik och lagerhanteringen åt ett detaljhandelsföretag. Transportföretagets uppdrag omfattade förutom transporterna också tullfrågor, lagerhållning, orderhantering, emballering, leverans till kund och returhantering.

Problemet var att under vintern 2020 försattes kunden i konkurs. Vid tidpunkten för konkursen hade transportföretaget i lagerhållning varor tillhörande konkursbolaget till ett värde om cirka 7 miljoner kronor. Och det var här problemen började. Transportföretaget anmälde en fordran på konkursbolaget på drygt 1,6 miljoner kronor. Det handlade om utlägg för främst transport av varor som bolaget hade haft i sin besittning med anledning av tidigare uppdrag. Men konkursbolaget hävdade att transportföretagets fordran endast uppgick till drygt 400 000 kronor och handlade om tjänster rörande de varor som fanns i lagret när kunden gick i konkurs.

Parterna hade inte uttryckligen avtalat om att transportföretaget skulle ha säkerhetsrätt avseende fordringar för tidigare uppdrag i de varor som bolaget innehade för uppdragsgivaren, s.k. kopplad panträtt. En sådan rätt finns i NSAB 2015 (§14). Men i avtalet mellan transportföretaget och kunden, som alltså gick i konkurs, hade inte hänvisats till NSAB 2015.

Tingsrätten ansåg inte att den överskjutande delen av fordran var förenad med kopplad panträtt. Transportföretaget hade endast förmånsrätt på 400 000 kronor. Ärendet överklagades till Hovrätten som fastställde Tingsrättens dom.

Transportföretaget överklagade till Högsta Domstolen som tog sig an ärendet och som nu alltså konstaterat att trots att det i avtalet mellan transportföretaget och kunden inte hade hänvisats till NSAB 2015 så är NSAB 2015 att anse som ”handelsbruk”. Högsta Domstolen konstaterar i domen att det ska krävas ”särskilda förhållanden för att bestämmelserna i NSAB 2015 inte ska anses som bindande för parterna. Några sådana förhållanden har inte gjorts gällande i målet”.

Högsta Domstolen anser att Hovrättens beslut ska ändras och transportföretaget ska ha rätt till hela den bevakade fordran om drygt 1,6 miljoner kronor.

Transportindustriförbundet hade skrivit ett yttrande till Högsta Domstolen för att påvisa att NSAB är att ses som handelsbruk och att det används brett i relationen mellan transportköpare och transportföretag. Att Högsta Domstolen gick på Transportindustriförbundets linje gläder Susanne Karlsson, biträdande samhällspolitisk chef på Transportföretagen och transporträttsjurist.

-Det har varit en lång process, men i och med att HD:s dom är prejudicerande är NSAB 2015 att betrakta som handelsbruk framöver. Självklart är det rimligt att speditören har förmånsrätt avseende  hela sin fordran, säger Susanne Karlsson.

Trots HD:s dom uppmanar Håkan Nilsson, branschchef för Transportindustriförbundet, medlemsföretagen att i sina avtal alltid hänvisa till NSAB 2015.

Här kan du hitta domen