AD 2020 nr 47

Sveriges Hamnar och ett medlemsföretag vann den 19 augusti 2020 en principiellt viktig dom i Arbetsdomstolen.

I domen bedömer Arbetsdomstolen när en arbetsgivare är skyldig att primärförhandla enligt 11 § medbestämmandelagen. Enligt den bestämmelsen ska en arbetsgivare före beslut om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena på eget initiativ förhandla med de arbetstagarorganisationer man har kollektivavtal med.

Frågan i det aktuella målet var om arbetsgivaren var skyldig att primärförhandla när arbetsgivaren ville prova att under en begränsad period omfördela arbetsuppgifterna bland de anställda.  

Arbetsdomstolen redogör i domen för att en arbetsgivare inte har förhandlingsskyldighet när den inför förändringar som enbart är av tillfällig karaktär. Vidare anger domstolen att det är arbetstagarsidan som har bevisbördan för att en arbetsgivare verkligen har fattat ett arbetsledningsbeslut och vilken innebörd det beslutet har.

Eftersom arbetsgivarens beslut enbart var att omfördela arbetsuppgifterna under en begränsad period kom Arbetsdomstolen fram till att det inte förelåg någon förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade således inte brutit mot 11 § medbestämmandelagen och behövde inte betala allmänt skadestånd i den delen.

Arbetstagarsidan hade även yrkat allmänt skadestånd för brott mot förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen under påstående att bolaget borde ha informerat skyddsombudet om den viktigare förändringen samt låtit skyddsombudet delta i planeringen av genomförandet av omfördelningen av arbetsuppgifterna.

I den delen ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren borde ha låtit skyddsombudet vara med i planeringen, men ansåg inte att arbetsgivaren borde ha lämnat någon ytterligare information.

Det principiellt viktiga att ta med sig från domen är att Arbetsdomstolen inte ansåg att arbetsgivaren borde ha primärförhandlat.

Domen hittar ni här

Vill ni diskutera målet kan ni kontakta processjuristen Henrik Olander.