Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Ansvarsplacering

Arbetsmiljölagen lägger huvudansvaret på arbetsgivaren. Det sker genom att leda arbetet, instruera, informera och sätta upp regler och policys. För att kunna hantera detta ansvar behöver det fördelas i organisationen genom uppgiftsfördelning, delegeringen, görs i avsikt att precisera och förtydliga vem som gör vad. En delegering innebär inte att egenansvaret tas bort, varje arbetstagare har fortafarande ett ansvar för sina handlingar. Oavsett delegering kvarstår ett övervakningsansvar för arbetsgivaren att rätt förutsättningar, befogenheter och resurser givits och fungerar. 

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och väljs normalt av lokal arbetstagarorganisation, som är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.

Ansvaret fördelas genom att arbetsgivaren tillser att chefer och arbetsledare har klart för sig vilka uppgifter i arbetsmiljöarbetet de fått genom en delegering. 

Alla verksamma på arbetsstället har ett egenansvar att följa regler och instruktioner. Detta gäller även andra aktörer som leverantörer, entreprenörer, inhyrda, besökare mm.

Lagen reglerar i första hand det s.k skyddsansvaret , att arbetsmiljöfrågorna bedrivs med ett förebyggande syfte.

Beroende på vad som sker kan både enskild och juridisk person ställas till svars vid brott mot reglerna. 

Om det är brister i regeluppfyllelsen, vissa §§ har straffsanktioner eller sanktionsavgifter ,faller ansvaret normalt på arbetsgivaren, den juridiska personen. 

Det finns även straffsanktionerade paragrafer i Arbetsmiljölagen där en fysisk person kan bli straffad, både i egenskap av chef, anställd eller skyddsombud. Exempel på detta är att inte följa instruktioner, ta bort en skyddsanordning eller bryta mot tystnadsplikten. Om en olycka inträffat kan både den juridiska personen och fysisk person i form av chefer eller anställda bli ansvariga, både Arbetsmiljölagen och Brottsbalken kan här bli aktuella. I dessa fall sker alltid en domstolsprövning..

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.