Slopa elskatt för elbussar

Debattartikeln publicerades i GT/Expressen den 17 februari

Ologiskt att bussarna ska beskattas ojämlikt jämfört med andra fordon inom kollektivtrafiken, skriver Christer Pettersson vid Västra Sveriges Bussbranschförening och Anna Grönlund vid Sveriges Bussföretag.

Alltfler regionala kollektivtrafikmyndigheter kravställer elbussar i upphandlingar av kollektivtrafik, helt i linje med europeiska och nationella mål om en fossilfri transportsektor och attraktiv kollektivtrafik. Ett färskt exempel är Västtrafiks senaste upphandling, där vinnande entreprenör Transdev sammanlagt ska ha 157 nya elbussar till trafiken, vilket innebär att regionen får Nordens största elbussflotta. 

Bussen tillhör ett av våra främsta transportmedel för att kunna ta oss till både jobb, skola och fritidsaktiviteter. När fler reser tillsammans nyttjar vi transportsystemets kapacitet optimalt. Bussen är dessutom ett miljövänligt alternativ att färdas med, redan i dag kör svenska bussar på 85 procent fossilfria drivmedel, huvudsakligen tack vare biodrivmedel och el.  

Men efterfrågan på biodrivmedel ökar när fler trafikslag ställer om och skulle busstrafiken i stället övergå till eldrift i större skala kan det biodrivmedel som i dag tankas i bussarna användas där det behövs bättre. Det skulle gynna omställningen på godstransportsidan och på sikt även flyget, som då kan nyttja det biodrivmedel som busstrafiken inte behöver. Hela transportsektorn skulle därmed gynnas av en slopad skatt på elbussar.  

Vid årsskiftet fanns 245 elbussar i trafik i Sverige. Fördelen med elbussar är inte bara att de leder till lägre koldioxidutsläpp, utan även att det blir mindre buller i stadsmiljön och kräver mindre underhåll för operatörerna. Men hur ska branschen våga investera och satsa vidare på nya fordon, laddplatser vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler när vi samtidigt straffbeskattas? Trots positiva besked från EU-kommissionen om att det är grönt ljus för att slopa elskatten på bussar i Sverige, väljer regeringen att behålla den – samtidigt som den spårburna delen av kollektivtrafiken slipper elskatt på sina fordon och regeringen uppmanar till en ökad elektrifiering i transportsektorn.  

Ytterligare ett orosmoment är kapacitetsbristen i de svenska elnäten. Avtalen i den offentligt upphandlade busstrafiken är ofta på tio år. När upphandlingen görs måste både regionala kollektivtrafikmyndigheter och bussföretag känna sig säkra på att de elbussar man vill ha, också får ström under hela avtalsperioden. 

Just nu finns möjlighet att påverka omställningen till elbussar, då en stor del av den svenska kollektivtrafiken ska handlas upp för drygt 100 miljarder kronor de närmaste tre åren. Många av landets offentliga upphandlare har i samband med detta gjort egna utredningar och studier kring möjligheterna att införa elbussar i den egna regionen.  

Det är också en utveckling som svensk fordonsindustri följer noga. Trenden globalt är att busstillverkare på alla kontinenter satsar på att utveckla elbusskoncept. En stark svensk hemmamarknad är viktig för svensk fordonsindustri och den svenska elskatten på bussar är inte en positiv faktor i det sammanhanget. 

Den elbusspremie som regeringen redan infört är bra, men räcker inte till de investeringar som den svenska kollektivtrafiken står inför. Större satsningar behövs: 

Ge bussbranschen förutsättningar att fortsätta vara ledande i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Nu vill vi se ordentliga satsningar för att elektrifieringen av landets bussflotta ska ta fart. Ett första steg är att lyfta bort elskatten så att alla fordon som kör kollektivtrafikens resenärer får samma villkor och kan locka fler att resa kollektivt. 

Öka anslagen till elbusspremien. 

Säkerställ att de svenska elnäten har kapacitet att försörja stora bussdepåer på strategiska platser och att en infrastruktur också byggs upp för laddning av bussar i exempelvis expressbusstrafik. För expressbussar samt turist- och beställningstrafiksbussar kan planeringen samordnas med exempelvis ny infrastruktur för godstrafik på väg. 

Elbussarnas fördelar är många och varje ny elbuss spelar roll för klimatet. Snabbas takten mot elektrifiering inte upp, riskerar den svenska bussbranschen bli omkörd och det är inte hållbart. Nu vill vi se att elskatten på elbussar tas bort. Det finns ingen logik i att bussarna ska beskattas ojämlikt jämfört med andra fordon inom kollektivtrafiken. Lika villkor måste nu få gälla så att den svenska bussbranschen kan ta ett avgörande kliv med att kunna bli helt fossilfri.

Christer Pettersson, ordförande Västra Sveriges Bussbranschförening
Anna Grönlund, Branschchef Sveriges Bussföretag