Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Frågor och svar om EU:s nya sanktionspaket

Eric Tedesjö svarar på frågor om EUs nya saktionspaket och hur det kan påverka svenska hamnar.

Se video
Eric Tedesjö svarar på frågor om EUs nya saktionspaket och hur det kan påverka svenska hamnar.

Eric Tedesjö svarar på frågor om EUs nya saktionspaket och hur det kan påverka svenska hamnar.

EU har tidigare fattat beslut om ett flertal sanktioner mot Ryssland och den ryska statsledningen. Dessa omfattar till exempel den finansiella sektorn, energi- och transportsektorn, produktioner som kan användas för både civila och militära ändamål samt viseringar. EU:s utrikesministrar har även förbjudit ryska luftfartyg att trafikera EU.

EU:s ministerråd har nu med skriftligt förfarande (2022-04-08) antagit det femte sanktionspaketet mot Ryssland.

Här beskriver vi några av de viktigaste punkterna i innehållet.

Anlöpsförbudet för ryskflaggade fartyg gäller för tiden efter den 16 april 2022. Förbudet gäller också fartyg som bytt sin ryska flagg till annan stats flagg eller register efter 24 februari 2022. Förbudet gäller inte fartyg i behov av hjälp eller anlöp av sjösäkerhetsskäl.

Nödvändiga anlöp får beviljas genom beslut om undantag. Dessa beslut fattas av behöriga myndigheter på villkor som myndigheterna finner lämpligt. Regeringen har den 13 april 2022 utsett Kommerskollegium till ansvarig myndighet.

Genom undantag får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillträdet är nödvändigt för:

a) inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm samt vissa kemiska produkter och järnprodukter,
b) inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,
c) humanitära ändamål,
d) transport av kärnbränsle och andra varor som är absolut nödvändiga för funktionen hos civil kärnteknisk kapacitet, eller
e) inköp, import eller transport till unionen av kol och andra fasta fossila bränslen till och med den 10 augusti 2022.

Mer detaljerade specifikationer av punkterna finns här.
Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

Frågor och svar angående EU-sanktioner

När träder det femtesanktionspaketet i kraft?
Anlöpsförbudet för ryskflaggade fartyg gäller för tiden efter den 16 april 2022. Fartyg som påbörjat sin lastning den 16 april 2022 får fullfölja denna.

Vad menas med ”fartygsanlöp” utifrån sanktionsbestämmelserna, vad får man göra och inte göra?
Generellt uttrycker EU kommissionen att sanktionerna ska läsas som att anlöp är förbjudet, vilket innebär att allt som hör till ett anlöp är nekat ryska fartyg, tex lotsning. Ankarplats definieras samma som i hamnstatsdirektivet 2009/16/EG (fartyg vid ankarplats: ett fartyg i en hamn eller ett annat område under en hamns jurisdiktion, men inte vid kaj, som utför samverkan mellan fartyg och hamn).

I praktiken ligger ansvaret att neka fartygsanlöp på hamnen.

Vem ska söka undantag/dispens för ”nödvändiga anlöp” med produkter enl. definitionen ovan?
Kommerskollegium är behörig myndighet att fatta beslut om undantag. Kommerskollegium tar emot dispensansökningarna och kommer kunna godkänna ansökningar från såväl hamn som agent/mäklare/speditör eller rederi.

Vad gäller om ett ryskt fartyg har fått ett undantag/dispens av svenska myndigheter?
Ett undantag/dispens att anlöpa en hamn gäller enbart i den hamnen det är utfärdat. Undantaget gäller alltså inte ex bunkring i annan hamn på vägen till den hamn där undantaget gäller.

Vilken myndighet kan svara på frågor om de nya sanktionernas omfattning?
Regeringen har beslutat att Kommerskollegium är ansvarig myndighet. Kommerskollegiums hemsida: https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/licenser-tillstand-kvoter/internationella-sanktioner/
Transportföretagen kommer fortsatt att bevaka frågan.

Vad händer om företaget bryter mot sanktionerna?
Överträdelser av ett förbud i en EU-förordning om ekonomiska sanktioner eller i en kompletterande föreskrift som regeringen beslutat med anledning av sanktionsbeslut i FN:s säkerhetsråd eller EU:s ministerråd är straffbara. Bestämmelser om detta finns i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner. Straffet kan bli böter eller fängelse i högst två år. En lägre straffskala gäller om brottet sker genom grov oaktsamhet, och en högre om brottet är grovt. Ringa brott medför inte ansvar.

Varför är definitionerna i det femte sanktionspaketet som de är, tidigare har Transport och HF nämnt tex ”ryskt fartyg/ägarintresse” och andra begrepp?
Transportföretagen har invänt att tex “ryska ägarintressen” är en svårtolkad definition. I det nya sanktionspaketet används definitionen “fartyg under rysk flagg”.

Om vi får frågor kring de nya sanktionsreglerna, vem kan besvara våra frågor?
I första hand gäller vanliga import och exportregler. Mer information om sanktioner finns på Regeringens hemsida; https://www.regeringen.se/regeringens-politik/rysslands-invasion-av-ukraina/sammanstallning-av-sanktioner-mot-ryssland/

Även Kommerskollegium har mer information om sanktionerna här: https://www.kommerskollegium.se/importera--exportera/handla-utanfor-eu/licenser-tillstand-kvoter/internationella-sanktioner/

När vi får kännedom om nya beslut från regeringen kommer vi att analysera detta och återkomma med mer information på denna sida.

 

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.