Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Vad är korttidspermittering och hur inför vi det?

Vad är korttidspermittering?

Korttidspermittering är ett tillfälligt regelverk och gäller för närvarande till och med den 30 september 2021. Syftet är, enligt regeringen, att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

I vissa fall innebär korttidspermittering inte en särskilt stor besparing för dig som arbetsgivare. Det är att rekommendera att överväga dina alternativ och också ta del av Transportföretagens information om arbetsbrist, som du hittar här.

Tillväxtverkets information och hantering

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidspermittering och informerar löpande om korttidspermittering på sin hemsida.

Här hittar du Tillväxtverkets frågor & svar om korttidspermittering

Tillväxtverket besvarar en del frågor som rör den arbetsrättsliga hanteringen av korttidspermittering. Detta kan medföra problem mot bakgrund av att svaren på frågorna kan variera beroende av vilket kollektivtal som tillämpas. Därav kan Tillväxtverkets bedömning skilja sig från vår i vissa frågor. Observera att Tillväxtverkets roll är att hantera och handlägga det statliga stödet, inte bedöma arbetsrättsliga konsekvenser av korttidspermittering.

Vad krävs för att en arbetsgivare ska kunna få statligt stöd för korttidspermittering?

För att en arbetsgivare ska få statligt stöd vid korttidspermittering ska:

  • Central och lokal överenskommelse om korttidspermittering finnas på plats
  • Arbetsgivaren ha använt andra tillgängliga interna åtgärder för att minska arbetskraftskostnader
  • Företaget vid tidpunkten för ansökan om stöd inte vara föremål för företagsrekonstruktion eller vara på obestånd
  • Arbetsgivaren ha fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och inte rimligen kunde ha förutsetts eller undvikits

1. Centralt kollektivavtal om korttidspermittering

Transportföretagen har idag centrala avtal om korttidspermittering på central nivå t.o.m. 30 juni 2021 på samtliga avtalsområden. Riksdagen har beslutat att förlänga korttidsstödet under månaderna juli, augusti och september 2021 och Transportföretagen har träffat förlängda avtal om korttidspermittering (t.o.m. den 30 september 2021) med de flesta av våra fackliga motparter. Här kan du ta del av de centrala överenskommelserna.

2. Förberedelser inför lokal förhandling om korttidspermittering

För att kunna få del av det statliga stödet måste bolaget träffa en lokal överenskommelse.

Före sådana förhandlingar bör du som arbetsgivare:

Se till att du har använt dig av och uttömt tillgängliga interna åtgärder för att hantera de ekonomiska svårigheterna. Sådana åtgärder kan handla om att tömma tidsbanker, genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd om som inte bedöms verksamhetskritiskt, till exempel konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal.

Kalla facket till lokal förhandling

Tänka igenom

  • Under vilken tidsperiod som korttidspermitteringen ska pågå?
  • Med vilken procentsats som arbetstiden ska minskas? På företaget kan olika grupper av arbetstagare eller till och med olika individer omfattas av olika steg av arbetstidsminskning.
  • Vilka arbetstagare som ska omfattas av korttidspermittering? Stöd kommer att kunna utges för alla arbetstagare som varit anställda under jämförelsemånaden (om "jämföreslemånad" se fråga 16 här). 

Notera att du som arbetsgivare ska göra en riskbedömning i enlighet med arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i samband med att korttidspermittering införs. Det som ska bedömas är om förändringarna innebär risk för ohälsa och olycksfall. Det finns inget krav på att riskbedömningen ska vara gjord för att lokal överenskommelse om korttidspermittering med facket ska kunna ingås. Riskbedömningen måste dock göras innan förändringarna genomförs, dvs inför att förändringarna avseende arbetstidsminskning börjar gälla. Här kan du läsa mer om vad riskbedömning innebär.

3. Lokalt kollektivavtal om korttidspermittering

Transportföretagen har tagit fram en mall att använda när ett lokalt kollektivavtal om korttidspermittering ska träffas med lokala fackförbund. Du som är medlem kan hämta mallarna här.

Lokalt kan parterna komma överens om en arbetstidsminskning om 20, 40, 60 eller 80 procent (80 % möjligt januari – september 2021). Berörd arbetstagare får därmed en löneminskning med 4, 6, 7,5 eller 12 procent.

Arbetsgivaren får stöd från staten genom Tillväxtverket. Stödet innebär att arbetsgivarens arbetskraftskostnader (lön och arbetsgivaravgifter) minskar med 19, 36, 53 eller 72 procent i enlighet med de steg för arbetstidsminskning som används.

Nivå Arbetstids-minskning Löneminskning  Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader  
1 20 4% -19%
2 40 6% -36%
3 60 7,5% -53%
4 (möjligt jan.- sept. 2021) 80 12% -72%


4. Ansökan om ersättning för korttidspermittering görs hos Tillväxtverket

En ansökan om stöd vid korttidspermittering görs via tillvaxtverket.se. För information hur ansökan går till hänvisar vi till Tillväxtverkets hemsida,

Stöd kan endast sökas fyra månader tillbaka. En arbetsgivare som vill söka stöd för kortidspermittering i mars 2021 måste alltså lämna in sin ansökan till Tillväxtverket senast den sista juli 2021.

Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Notera att företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.