Direkt till innehållet (Tryck Enter)

-

Så fungerar omställningsstödet

Riksdagen beslutade den 17 juni om ett omställningsstöd till företag; den nya lagen om omställningsstöd. Från den 22 juni är det möjligt att ansöka om stöd för fasta kostnader för företag som haft en kraftig nedgång i omsättningen under mars och april 2020 med anledning av Coronakrisen.

Nedan har vi listat frågor och svar om stödet. Mer information finns även på Skatteverkets hemsida

Vilka företag kan ansöka om stödet?
Rätt till omställningsstöd har företag som är en fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för prövning av ansökan om omställningsstöd bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är godkänd för F-skatt. Undantag från kravet på F-skatt finns för privatbostadsföretag, stiftelse, ideell förening och registrerat trossamfund.

Samtliga branscher och företagsformer omfattas, inklusive aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare och ideella föreningar.

Nedgången i omsättningen ska bero på Coronakrisen för att få rätt till stödet och det omfattar därför t.ex. inte vilande aktiebolag eller företag som lagt ner sin verksamhet.

Därutöver gäller att: 

-Nettoomsättning ska ha minskat med mer än 30 procent mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019  

-Nettoomsättning på minst 250 000 kronor  

-Stödet ska vara på minst 5 000 kronor  

-Företaget får inte göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar  

-Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter, t.ex. vara på obestånd  

-Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning först  

-Ansökan ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020 

 

Vilka företaget kan inte ansöka om stödet?
Rätt till omställningsstöd har inte

– staten, regioner, kommuner och kommunalförbund,

– företag över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande, om inte verksamheten som ett sådant företag bedriver avser affärsverksamhet,

– företag som hör hemma i en stat eller jurisdiktion som är upptagen i en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför EU som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för OECD har bedömts vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet, eller företag som ingår i samma intressegemenskap som ett sådant företag, och

 – begränsat skattskyldiga som saknar ett fast driftställe i Sverige.

Om verksamheten huvudsakligen finansieras av anslags- eller skattemedel ska den inte anses utgöra affärsverksamhet och därmed inte kunna få stöd. Ledning för vad som avses med huvudsakligen kan tas från den innebörd som detta begrepp har inom skattelagstiftningen, dvs. ca 75 procent. Bedömningen bör ske med utgångspunkt i det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020.

Stöd kommer inte att lämnas till företag som vid tidpunkten för prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. Företag som har skatte- eller avgiftsskulder som lämnats till Kronofogden kommer inte att kunna få del av stödet. Inte heller företag som har sin hemvist i länder som OECD och EU betecknar som icke samarbetsvilliga ur skattesynpunkt kommer att ha rätt till stödet.

Vidare krävs att företaget inte verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020 till juni 2021.

Var och hur kan företagen ansöka om stödet?
Ansökan ska göras till Skatteverket via en ny digital tjänst under ”Mina sidor” och ska omfatta följande uppgifter. Ansökan kan endast ske digitalt. 

1.     Nedgången i företagets nettoomsättning för mars och april 2020 i jämförelse med samma månader 2019. 

2.     Vad nedgången i nettoomsättning beror på.

3.     Om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020.

4.     De fasta kostnader som ansökan avser, se under rubriken Vilka kostnader omfattar stödet?

5.     Ett skriftligt undertecknat yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor.

6.     Försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.

7.     Statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på.

8.     De övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd. Det kan bl.a. vara uppgift om belopp som lämnats i vinstutdelning, använts för förvärv av egna aktier eller återbetalats till aktieägarna vid minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, om värdeöverföringen skett under perioden mars 2020 –juni 2021 eller beslutats på bolagsstämma under denna period

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det kommer att finnas en möjlighet att chatta med en person under tiden företaget ansöker. Det är dock inte klart när den funktionen kommer att finnas på plats.

Hur länge går det att ansöka om stödet?
Den nya lagen om omställningsstöd beslutades av riksdagen den 17 juni och började gälla måndagen den 22 juni. Enligt Skatteverket ska det gå att ansöka fram till den 31 augusti 2020.

Vilken nedgång i omsättningen krävs?
För att ha rätt till stöd ska nedgången i omsättningen vara minst 30 procent. Mars och april 2020 ska räknas samman och jämföras med samma period 2019.

Hur beräknas stödet?
För att kunna få omställningsstöd ska ett företag ha tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020 jämfört med samma period 2019. Omställningsstöd ges därefter med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader. Andelen beräknas som 75 procent av företagets procentuella omsättningstapp.

För att förhindra överkompensation finns en särskild begränsning för företag med negativt rörelseresultat föregående räkenskapsår.

Vilka kostnader omfattar stödet?
Fasta kostnader under mars och april 2020. Som hjälp för att beräkna stödet finns en räknesnurra på Skatteverkets hemsida under “hur stödet beräknas”.  I den rättsliga vägledningen som finns på Skatteverkets hemsida finns en uttömmande lista på vilka kostnader som anses som fasta, den hittar du här>>>

Enligt förordningen  om omställningsstöd kan företaget få stöd för följande fasta kostnader:

 • Hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst sex månader,
 • Räntor, med undantag för vinstandelsräntor, till den del de överstiger ränteintäkter för perioden,
 • Värdeminskning på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll av sådana tillgångar,
 • Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift som företaget är skatt- eller avgiftsskyldigt för, 
 • Förbrukning av vatten och elektricitet, med undantag för elektricitet som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler,
 • Tjänster avseende städning, sophantering samt larm och bevakning,
 • Tjänster som avser tvätt av textilier, till den del av kostnaden som inte är beroende av mängden textilier eller liknande, om avtalstiden är minst tre månader, 
 • Försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt,
 • Djurfoder,
 • Franchiseavgifter,
 • Offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod, samt
 • Royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Franchiseavgifter, royalties och licensavgifter ska inte räknas som fasta kostnader till den del avgiften är beroende av försäljningsvolym eller liknande.

Vad räknas inte som fasta kostnader? 
Det finns i regelverket finns sex uppräknade kostnadstyper som inte ska ses som fasta kostnader vid beräkningen av omställningsstödet: 

Kostnader som företaget kan undvika 
Här avses kostnader som företaget kan undvika genom åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.  På Skatteverkets hemsida ges exempel med att företaget, efter att konsekvenserna av Corona blev kända, ingick nya avtal som inte var nödvändiga för att upprätthålla verksamhet. Det kan handla om nya lokaler eller nya maskiner. Ett annat exempel är om företaget inte har sagt upp icke nödvändiga avtal, som varit möjliga att säga upp utan stora ekonomiska konsekvenser.  

Ingående mervärdesskatt 

Kostnader för uppvärmning av lokaler eller el 

Kostnader hänförliga till verksamhet i utlandet 

Kostnader som motsvaras av en intäkt i ett annat koncernföretag 

Kostnader som inte avser näringsverksamhet 

Beräkning av omställningsstöd?
Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75.

Skatteverket har en beräkningshjälp på sin hemsida.

Vilka är beloppsgränserna för stödet?
Minst 5 000 kr och maximalt 150 miljoner kronor per företag eller koncern.

När ska revisorsintyg lämnas in?

Om ansökan avser stöd på 100 000 kronor eller mer ska ansökan innehålla ett yttrande från revisor (revisorsintyg). Även under 100 000 kronor kan Skatteverket kräva att ett yttrande från revisor ges in även i ett sådant fall.

Vad ska revisorsintyget innehålla? 
I revisorsintyget ska revisorn uttala sig om följande: 
-Nedgången i företagets nettoomsättning vid en jämförelse mellan nettoomsättningen för mars och april 2020 och nettoomsättningen för motsvarande period året dessförinnan 
-Att nedgången så gott som uteslutande är orsakat av effekterna av rådande spridning av sjukdomen covid-19 
-Att nettoomsättningen var minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 januari 2020 
-Att företaget inte har gjort eller beslutat om värdeöverföring till aktieägarna eller medlemmarna, t.ex. vinstutdelning 
-Hur mycket fasta kostnaderna var för företagen i mars och april 2020 
-Om företaget fått annan ersättning eller statligt stöd  
-Om företaget är ett ”förlustföretag” i regelverkets betydelse, ska revisorn intyga ytterligare uppgifter angående bruttoresultatet  
-Om företaget ansöker om omställningsstöd på mer än 300 000 kronor ska revisorns granskning för att ta fram intyget följa en mer omfattande standard än stöd under 300 000 kronor.  

FAR (bransbranschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning) har tagit fram mallar för uppdragsbrev och revisorsyttrande för båda typerna av granskningsuppdrag. Detta ska underlätta för revisorerna att skriva sina yttranden för företagens ansökan. Läs mer här>>>

Hur hanteras koncerner?

Varje företag i en koncern ska hanteras som en individuell stödmottagare. I motiveringen till stödet anges att en grundläggande utgångspunkt vid utformningen av stödet är att regelverket så långt som möjligt ska vara neutralt, dvs. oberoende av om verksamheten organiserats i en enda juridisk person eller i flera koncernföretag. Utan särskilda regler ansågs det finnas risk för att en koncern som helhet skulle beviljas mer stöd än vad som hade varit fallet om hela verksamheten finns i ett enda företag. Det ansågs inte möjligt att alla koncernföretag räknas som ett enda företag vid tillämpning av reglerna.  

Vem på företaget kan ansöka?

Ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

Enskilda näringsidkare eller ensamma firmatecknare för ett företag kan själv söka omställningsstöd. Det går att utse ombud för ansökan (omställningsstödsombud).

Behörig företrädare, till exempel vd, styrelse eller särskild firmatecknare kan ansöka om omställningsstöd. En behörig företrädare kan också utse ett omställningsstödsombud. Om firman tecknas av flera personer i förening behövs ett ombud och alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud.

Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation. Läs mer här>>>

Hur och när kommer pengarna?
Skatteverket skriver på sin hemsida att deras ambition är att stödet ska betalas ut cirka en vecka efter ansökan. Det gäller under förutsättning av att ansökan är komplett och Skatteverket bedömer att det inte finns risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Transportföretagen fortsätter att arbeta för en förlängning av stödet. Här kan ni läsa vårt remissvar på förslaget till omställningsstöd.

Transportföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Klicka på ett av alternativen nedan för att anpassa startsidan med branschspecifikt innehåll.