Uppdaterad information om konflikten i Göteborgs Hamn

fredag 13 januari

Nedan listas frågor och svar kring konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet.

Vad händer i hamnkonflikten?
Hamn4an har varslat om ytterligare en strejk mot APMT. Strejken träder i kraft tisdagen 24 januari och kommer pågå mellan kl. 12.00 och 20.00. Förutom strejkvarslet har Hamn4an i nuläget också stridsåtgärder igång mot APMT i form av blockad mot nyanställningar, övertid och inhyrning. Stridsåtgärderna kommer enligt varslet pågå till och med 28 februari (se varsel 5 nedan). Arbetsgivarna vill ha fortsatt dialog gällande respektive parts frågor i konflikten.

Varför kommer APMT och Hamnarbetarförbundet inte överens?
Alla hamnar i Sverige är bundna av ett nationellt kollektivavtal som har ingåtts mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetarförbundet och som reglerar allt arbete i alla svenska hamnar. I de krav Hamnarbetarförbundet ställer vill de ha långtgående inflytande över hur verksamheten bedrivs och skulle innebära att APMT tvingas skriva på ett avtal i strid med det centrala kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Varför tecknar APMT inte avtal med Hamnarbetarförbundet?
Hamnarbetarförbundet har erbjudits hängavtal av Sveriges Hamnar, men har tackat nej till detta. Ett helt eget kollektivavtal för Hamnarbetarförbundet är inte aktuellt eftersom APMT sedan länge är bundna av det kollektivavtal som finns mellan Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet. APMT kan inte skriva på ett avtal i strid med det kollektivavtal som redan gäller för verksamheten.

Hur påverkar konflikten APMT?
De företag som normalt skeppar sina varor till och från Göteborg via container drabbar eftersom konflikten bidrar till förseningar och även begränsningar i driften. Det påverkar inte bara företaget, hamnen och dess kunder, det har också stor påverkan på Sveriges näringsliv eftersom industrin och handeln är beroende av hamnen för export och import. APMT hanterar cirka 50 % av all containertrafik i Sverige.

Hur påverkas medlemmarna i Transportarbetarförbundet av konflikten?
Varslen i sig omfattar bara medlemmar i Hamnarbetarförbundet. Andra medarbetare på APMT påverkas formellt sett inte av varslet.

Hur kommer det sig att Hamn4an kan varsla om konflikt trots att det finns ett kollektivavtal?
För en arbetsgivare som förbinder sig att följa ett kollektivavtal är den s.k. fredsplikten från de anställda en avgörande motprestation. I Sverige idag innebär ett kollektivavtal ingen garanti för arbetsfred på arbetsplatsen eftersom andra fackföreningar kan kräva egna kollektivavtal – trots att detta är i strid med det avtal som arbetsgivaren redan har.

Finns det risk för samhällskonsekvenser?
Det gör det absolut. 90 % av utrikeshandeln går via de svenska hamnarna. APMT hanterar ca 50 % av allt containergods i Sverige. Under strejken som genomfördes 15- 18 november beräknades volymkapaciteten i bolaget sjunka till 20 - 30 % vilket får mycket allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och äventyrar Göteborgs Hamns position i Skandinavien.

Redan på kort sikt är risken att tappa viktiga affärer stor vilket i förlängningen innebär att arbetstillfällen kan gå förlorade. Problematiken med konfliktreglerna innebär också att infrastrukturen i hamnen inte kan utnyttjas på ett tillfredställande sätt. Det påverkar inte bara handeln i Göteborgs Hamn och Göteborgsregionen utan påverkar hela Sveriges handel. På längre sikt är risken att godset går över till andra trafikslag.

Vad innebär de tidigare varslen?
Hamnarbetarförbundet har skickat fyra varsel, 2 till APMT, 1 till andra företag i hamnen och 1 till Sveriges Hamnar.

  • Varsel 1 – till APMT om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mellan 8 november och 31 december.
  • Varsel 2 – till APMT om punktstrejker mellan 15 – 18 november.
  • Varsel 3 – till tre andra bolag om blockad mot all hantering av Maersk Groups och dess dotterbolags lastbärare och gods inom GRT, Logent Ports & Terminals samt MIMAB i Göteborgs Hamn mellan 15 november kl. 14.00 till 18 november 2016 kl. 11:00.
  • Varsel 4 – till Sveriges Hamnar om blockad mot all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg mellan 15 november klockan 23.00 till och med 31 december.
  • Varsel 5 – Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 har varslat APMT om nya stridsåtgärder. Varslet innebär nyanställnings-, inhyrnings- och övertidsblockad och kommer börja gälla från 6 januari 2017 kl. 16 till och med 28 februari kl. 24.00.

 

Vad innebär det nya varslet?

  • Varsel 6 – Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 varslat APMT om strejk. Strejken kommer att pågå 24 januari mellan kl. 12.00 - 20.00.

Kontakt
Nadia Jaber, Pressekreterare på Transportföretagen, tel: 0730-68 53 30, mejl: nadia.jaber@transportforetagen.se