Våra fokusområden

Transporterna är samhällets blodomlopp. Transporter får människor att mötas och är en förutsättning för en effektiv produktion och bidrar därmed till tillväxt och välfärd. En av Transportföretagens viktigaste uppgifter är därför att visa på transportnäringens betydelse på samhällets alla områden.

Den röda tråden i Transportföretagens näringspolitiska agenda är att sprida betydelsen av en effektiv och konkurrenskraftig transportnäring, som samtidigt är långsiktigt hållbar ur såväl ekonomisk som social och miljömässig synvinkel. Vårt arbete syftar till att öka transportföretagens konkurrenskraft, vilket kommer hela näringslivet, människorna och samhället i stort till nytta. Ledordet är ”transportsmart”!

Transportnäringen både kan och vill ta sin del av ansvaret för t ex mer klimateffektiva lösningar. Samtidigt behövs en politik för att hållbart utveckla svensk transportnäring. För att lyckas minska de skadliga effekterna av transporter, genom effektivare fordon, transportplanering, ny teknik, bättre bränslen och andra effektiviseringar, krävs konkurrenskraftiga transportföretag som har råd att miljöinvestera.

Vår näringspolitiska verksamhet koncentreras till två fokusområden. Det ena är ”Infrastruktur och tillgänglighet”, där vi lyfter fram vikten av en fungerande infrastruktur för näringsliv och samhälle, utifrån övertygelsen att en kvalitativt god infrastruktur stärker näringslivets konkurrenskraft, förbättrar tillgängligheten och därmed tillväxten i hela landet.

Det andra fokusområdet är ”Hållbarhet och logistik”, där vår utgångspunkt är att svensk transportnäring måste kunna utvecklas både hållbart och med bibehållen konkurrenskraft, samtidigt som vi på olika sätt främjar förutsättningarna för effektiv logistik, nationellt och gränsöverskridande.

Infrastruktur och tillgänglighet

Alla delar av näringslivet är beroende av effektiva transporter. Transportföretagen arbetar för att infrastrukturen ska hålla så god kvalitet att såväl gods- som persontransporter nationellt och gränsöverskridande ges bästa möjliga förutsättningar. Förbättrad infrastruktur kan göra Sverige mer attraktivt i den globala konkurrensen.

Hållbarhet och logistik

Transportnäringen arbetar målmedvetet för att minska de negativa konsekvenser som är förknippade med transporter. Utsläpp, buller och trängsel är frågor som företagen inom alla delar av transportnäringen arbetar med dagligen. I takt med innovation, i form av nya bränslen och effektivare motorer, digitalisering med mera minskar utsläppen samtidigt som nya jobb och tillväxt skapas. Ny teknik och smartare logistik minskar trängsel, buller och andra störningar. Styrmedel – både piskor och morötter – behövs, men bör utformas på ett sådant sätt att de främjar både miljön och tillväxten. Nya pålagor och begränsningar som endast ökar kostnaderna är ett hinder för utveckling och framåtskridande.