Remisser och yttranden

Transportföretagen arbetar aktivt med näringspolitiska frågor i debatten. Frågorna rör den samlade transportnäringen och fokus ligger på utmaningar inom infrastruktur, klimat och energi, hållbar logistik samt besöksnäring.

Transportföretagen vill skapa möjligheter för en konkurrenskraftig transportnäring till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp, en förutsättning för hela näringslivet och knyter samman människor och regioner.

Remissyttranden

Yttrande över Finansdepartementets betänkandet En svensk flygskatt 

Läs remissyttrandet här

Yttrande angående EU Kommissionens förslag till direktiv för förnybar energi

Läs remissyttrandet här

Yttrande över Miljö- och energidepartementets Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel

Läs remissyttrandet här

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 2018-2029 

Transportföretagen har yttrat sig angående Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Läs remissyttrandet här

Yttrande över Finansdepartementets förslag om punktskatter

Transportföretagen, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Transportråd har lämnat ett gemensamt remissyttrande på Finansdepartementets förslag om punktskatter i sin budgetproposition för 2016.
Läs remissyttrandet här.

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025

Transportföretagen och Näringslivets Transportråd har lämnat ett gemensamt remissyttrande angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Läs remissyttanden

Yttrande på rapport från Transportstyrelsen, maj 2013

Transportföretagen har yttrat sig angående remissen på ”Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet.” Ladda ner sammanställning här samt remissyttrandet här.

Våra senaste debattartiklar

Stryp inte transportnäringens miljöinvesteringar

Peter Jeppsson, vd, och Maria Nygren, vice vd, skriver om transportnäringens miljöarbete i Dagens Samhälle.
Läs artikeln i Dagens Samhälle här.

Satsningen räcker inte för att betala av infrastrukturskulden

Om infrastrukturpropositionen.
Läs artikeln på Newsmill här.

Stockholm måste lära av Göteborgs trafikpolitik

Stockholm har mycket att lära av Göteborgs trafikpolitiker.
Läs artikeln i Dagens Samhälle här.

Moralism bakom miljökritiken

I miljödebatten finns en oroväckande underton om transportstopp. Utan privatbilismen och transporter stannar klimatarbetet skriver Maria Nygren och Peter Jeppsson från Transportföretagen i Expressen debatt.
Läs artikeln i Expressen

Lika villkor för alla aktörer

Svaveldirektivet riskerar att försätta svenska aktörer, främst rederier, i en ogynnsam konkurrenssituation på transportmarknaden samtidigt som miljöeffekten riskerar att bli en nettoförsämring av miljön snarare än som var tanken en förbättring.
Läs artikeln i Göteborgs-Posten

Satsningar på infrastruktur kan kräva investeringsgolv

En analys av Trafikverkets kapacitetsutredning pekar mot att staten måste börja se finansieringen av infrastrukturen som en investering, skriver Guy Ehrling från Näringslivets transportråd och Maria Nygren från Transportföretagen.
Läs artikeln i DI Debatt