Remisser och yttranden

Transportföretagen arbetar aktivt med näringspolitiska frågor i debatten. Frågorna rör den samlade transportnäringen och fokus ligger på utmaningar inom infrastruktur, klimat och energi, hållbar logistik samt besöksnäring.

Transportföretagen vill skapa möjligheter för en konkurrenskraftig transportnäring till nytta för människor, företag och samhället i stort. Transporter är samhällets blodomlopp, en förutsättning för hela näringslivet och knyter samman människor och regioner.

Remissyttranden

Remittering av förslag i anslutning till departementspromemorian Elektroniska fraktsedlar (DS 2016:42) (Dnr Ju2019/00863/L3)
Läs remissyttrandet

Yttrande över Statskontorets redovisning av uppdrag om kartläggning av
tidsomställningens effekter i Sverige (Dnr N2018/05444/MRT)
Läs remissyttrandet

Remiss av tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU (Dnr N2019/00519/MRT)
Läs remmissyttrandet

Yttrande över remiss av promemorian Befrielse från koldioxid- och energiskatt i vissa fall och förändrad omräkning av skattesatserna för diesel och bensin (Dnr Fi2019/00121/S2)
Läs remissyttrandet

Yttrande om remiss av Meddelande från kommissionen – En ren jord åt alla. En europisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (COM (2018) 773 final) (Dnr M2019/00116/KI)
Läs remissyttrandet

Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG 
Läs remissyttrandet

Remissyttrande över förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (Dnr 2018-79)
Läs remissyttrandet

Remissyttrande beträffande Vägen till självkörande fordon, SOU 2018:16 (Dnr N2018/01630/MRT) 
Läs remissyttrandet

Remissyttrande beträffande förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om elektronisk godstransportinformation (COM (2018)279) 
Läs remissyttrandet

Remissyttrande över promemorian "Höjda och miljödifferentierade vägavgifter" (Dnr Fi2018/01890/S2) 
Läs remissyttrandet

Remiss av EU-förordning om förenkling och främjande av TEN-T projekt. DL (Dnr N2018/03337/TS) 
Läs remissyttrandet

Remissyttrande angående Promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”
Läs remissyttrandet

Remissyttrande angående: Ett land att besöka — en samlad politik för turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95, diarienummer N20 171074321FF 
Läs remissyttrandet

Remissyttrande angående utkast till förordning om ändring i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 
Läs remissyttrandet

Remiss av Europeiska Kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaket – slutligt remissvar 
Läs remissyttrandet

Remissytttrande om EU-kommissionens förslag till CO2-krav för lätta fordon
Läs remissyttrandet

Remissyttrande angående Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet. Läs remissyttrandet

Remiss: 3rd Work Plan of the Scandinavian Mediterranean Corridor.  Läs remissyttrandet

Remiss av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Läs remissyttrandet

Remiss av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs remissyttrandet

Remiss av Europeiska Kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaket – preliminära synpunkter. Läs remissyttrandet

Remissvar på betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) (ert diarienummer Ju2017 /04519-1). Läs remissyttrandet

Remiss av promemoria vattenmiljö och vattenkraft. Läs remissyttrandet här

Remiss av Europeiska Kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket. Läs remissyttrandet här

Remissyttrande angående Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken. Läs remissyttrandet här

Remiss av SOU 2017:22 "Från värdekedja till Värdecykel", Betänkande av Utredningen cirkulär ekonomi. Läs remissyttrandet här

Remiss av Europeiska Kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket – preliminära synpunkter. Läs remissyttrandet här

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:1 Ny målstyrning för transportpolitiken. Läs remissyttrandet här

Remissyttrande angående promemoria från Stockholms universitet om cabotage. Läs remissyttrandet här

Remiss av Finansdepartementets promemoria: Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Läs remissyttrandet här

Remiss av förordning som ändrar flygets omfattning i EU:s handelssystem fr.o.m. 2017. Läs remissyttrandet här

Remissyttrande angående förslag ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Läs remissyttrandet här

Yttrande över Finansdepartementets betänkandet En svensk flygskatt. Läs remissyttrandet här

Yttrande angående EU Kommissionens förslag till direktiv för förnybar energi. Läs remissyttrandet här

Synpunkter på förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:117) om ansökan och utfärdande av färdskrivarkort. Läs remissyttrandet här

Remiss av yttrande "Ordning och reda i välfärden" (SOU 2016:78). Läs remissyttrandet här

Yttrande över Miljö- och energidepartementets Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel. Läs remissyttrandet här

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 2018-2029 

Transportföretagen har yttrat sig angående Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029. Läs remissyttrandet här

Yttrande över Finansdepartementets förslag om punktskatter

Transportföretagen, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Transportråd har lämnat ett gemensamt remissyttrande på Finansdepartementets förslag om punktskatter i sin budgetproposition för 2016. Läs remissyttrandet

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025

Transportföretagen och Näringslivets Transportråd har lämnat ett gemensamt remissyttrande angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Läs remissyttanden

Yttrande på rapport från Transportstyrelsen, maj 2013

Transportföretagen har yttrat sig angående remissen på ”Transportstyrelsens rapport om insatser för att underlätta för små och medelstora företag samt kulturhistorisk verksamhet.” Ladda ner sammanställning här samt remissyttrandet här.