Fakta och rapporter

PUBLIKATION
 
LADDA NER
 

SVERIGES ROLL INOM EUS KLIMATPOLITIK AVSEENDE BIODRIVMEDEL

En ökad användning av biodrivmedel är en viktig förutsättning för att klara transportsektorns klimatutmaningar på kort och medellång sikt. 

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TRANSPORTFÖRETAGENS STÅNDPUNKTER OCH FÖRSLAG OM EU:S TRANSPORTPOLITIK

 

VÄGEN TILL NYINDUSTRIALISERING

De svenska teknikföretagens transportbehov i globaliseringens tidevarv.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

HELGAR MÅLEN ALLA MEDEL

I denna rapport undersöks vilken roll och legitimitet styrmedel har på transportområdet och vad som händer när målen är inom räckhåll.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TRANSPORTNÄRINGEN OCH JOBBEN - EN FRAMTIDSSPANING

Transportnäringen har ett mycket stort rekryteringsbehov, inom tio år kommer 40 000 jobb att saknas om branschen inte lyckas rekrytera i takt med efterfrågan.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

NY TRAFIK- OCH GATUMILJÖPLAN

Transportföretagen har låtit WSP analysera förslagen till Stockholms nya cityplan. Analysen visar att Stockholms trafikproblem förvärras på ett anmärkningsvärt sätt om planen genomförs.

 

FAKTA OM TRANSPORTER

Transportföretagen har låtit ta fram en ny samlad presentation om transportnäringen "Ett transportsmart samhälle – Fakta om transporter". Här kan du ta del av siffror och statistik över transportnäringen.

 

TILLGÄNGLIGHETENS BETYDELSE FÖR BESÖKSNÄRINGEN

Fungerande infrastruktur med god tillgänglighet har stora brister när det gäller besöksnäringen - Sveriges snabbast växande näring. På uppdrag av Transportföretagen, STF och Svenska Skidanläggningars Organisation har HUI Research studerat tillgänglighetens betydelse för besöksnäringen på destinationerna Åre- och Kirunafjällen.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TRANSPORTERNAS SYMFONI

Skriften Transporternas symfoni berättar om transporternas betydelse för ekonomiskt, socialt och kulturellt utbyte och har tagits fram av Johan Norberg i samarbete med Transportföretagen. Berättelsen tar utgångspunkt i den symfoni av transporter som tillsammans bildar samhällets blodomlopp och skapar tillväxt, välstånd och tolerans.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TILLVÄXTEFFEKTER AV ATT MINSKA INFRASTRUKTURSKULDEN

Såväl historiska jämförelser som en internationell utblick indikerar att Sverige under lång tid investerat för lite i olika typer av infrastrukturella tillgångar. WSP-rapporten "Tillväxteffekter av att minska infrastrukturskulden" visar att det föreligger ett robust samband mellan investeringar i infrastruktur och ekonomisk tillväxt.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

VARANS VÄG – NÄRPRODUCERAT ELLER FJÄRRTILLVERKAT?

Denna rapport visar att en varas totala klimatpåverkan påverkas avsevärt av produktionsledet, medan transportledet ofta står för en relativt liten andel av varans totala klimatpåverkan. Dagens effektiva och optimerade logistikkedjor innebär dessutom att fjärrproducerade varor som transporteras långa sträckor för att nå slutkonsument i Sverige kan ge mindre total klimatpåverkan än närproducerade varor.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

LOGISTIK OCH FÖRTÄTNING I STADSMILJÖ

Kraven på en effektiv citylogistik växer i takt med e-handelns framfart. När allt fler köper sina varor på nätet ökar kraven på att leveranserna i staden fungerar. Handboken ger konkreta förslag på hur en tätort kan få en fungerande leveranstrafik som är bra för både stadslivet, miljön och medborgarna, samt tillgodoser de krav som de nya konsumentmönstren kommer att ställa på kommunerna i framtiden.

Skriften ger tio enkla tips på hur man kan tänka vid stadsplanering för att underlätta för den nödvändiga leveranstrafiken.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

VÄGEN TILL REGIONAL KONKURRENSKRAFT - EXEMPLET ÖSTERGÖTLAND

Välfungerande transportinfrastruktur spelar en avgörande roll för att regioner ska kunna hävda sig i den ökade globala konkurrensen. Rapporten fokuserar på betydelsen av välfungerande transportinfrastruktur för utvecklingen i Östergötlands län. I länet, liksom i många andra delar av Sverige, sker utvecklingen i och omkring medelstora städer.

Nima Sanandaji, tekn. dr och samhällsdebattör har på uppdrag av Transportföretagen skrivit rapporten som är en "spin-off" på rapporten Vägen till konkurrenskraftiga städer.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

NÄRINGSLIVETS TRANSPORTER

 

Frågan om transportinfrastrukturens standard är ständigt aktuell i den politiska debatten. Samtidigt är den avgörande för såväl effektivitet som konkurrensförmåga i transportnäringen, och därmed en daglig realitet för alla transportföretag. I syfte att bredda diskussionen om finansieringen av transportinfrastrukturen har Transportföretagen beställt denna rapport, där författaren Björn Hasselgren vid KTH, utvecklar idéer om hur transportinfrastrukturen skulle kunna finansieras.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

VÄGEN TILL REGIONAL KONKURRENSKRAFT - EXEMPLET NORRBOTTEN

Rapporten fokuserar på betydelsen av en fungerande transportinfrastruktur i Norrbottens län och är en fortsättning på rapporten Vägen till regional konkurrenskraft - Exemplet Östergötland.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

MILJÖARBETE PÅGÅR

I ”Miljöarbete pågår” har vi sammanställt de företag som nominerats till Pegasuspriset – ett miljöpris för hela transportnäringen – och det miljöarbete som alla dessa företag genomför. Förutom de som nominerats 2008 till 2011 har vi kompletterat materialet med ytterligare exempel på det miljöarbete som pågår i transportsektorn.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

VÄGEN TILL KONKURRENSKRAFTIGA STÄDER

Investeringar i infrastruktur är en aktuell politisk fråga men är satsningarna på transportinfrastruktur en garant för välfärd och tillväxt?

Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör har på uppdrag av Transportföretagen skrivit rapporten ”Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll” med utgångspunkt i denna frågeställning.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TRANSPORTER - EN VIKTIG DEL AV TURISMEN

Transporterna är en viktig del av besöksnäringen, som är ett prioriterat verksamhetsområde för Transportföretagen. Rapporten belyser transporternas "dolda" del av besöksnäringen vilket ger en mer rättvisande bild av hur transportsystemet är integrerat i besöksnäringen.

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

 

TRANSPORTER I SVERIGE

År: 2017
 

SVERIGES UNDERINVESTERING I INFRASTRUKTUR OCH DESS EFFEKTER PÅ EKONOMIN

Författaren och analytikern, fil.dr Nima Sanandaji har på uppdrag av Transportföretagen sammanställt aktuell forskning om transportinfrastrukturens roll för ekonomin. Rapporten visar ett tydligt samband mellan infrastrukturinvesteringar och samhällets ekonomiska tillväxt. 

Går inte att beställa, endast att ladda ner.

Nima Sanandaji
År: 2018