Branschkrav för maskinmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från den gymnasiala fordonstekniska utbildningen för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.

 • Kunna maskiners grundfunktioner och centrala komponenter.

 • Kunna ellära och elektronikens grunder.

 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.

 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.

 • Kunna serviceprocessen i en maskinverkstad och fältservice med servicebuss.

 • Kunna vad begreppet ”up time” och förebyggande serviceunderhåll innebär.

 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både med hjälp av handledning och självständigt.

 • Känna till samspelet mellan maskinägaren, bonden, maskinsäljaren och servicemarknadens medarbetare.

 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.

 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekanikerproduktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.

 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kundens egendom.

 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.

 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t.ex. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.

 • Känna till skyltbeteckningars betydelser för farligt gods/ADR transport.

 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten.

 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.

 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.

 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el-, gas- och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvisningar.

 • Känna till köplagen och branschens reparationsvillkor för tunga fordon.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.

 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en maskinverkstad.

 • Kunna använda gas- och migsvets.

 • Kunna använda induktionsvärmare.

 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg, t.ex. skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.

 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.

 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvaror.

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.

 • Kunna utföra periodiska serviceinspektioner enligt tillverkarens anvisningar.

 • Känna till centralsmörjningssystem.

 • Känna till olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av maskiner, motorer, aggregat och hela fordon.

Motor med utrustning

 • Kunna utföra enklare förekommande underhålls- och reparationsarbeten.

 • Kunna grundkonstruktion och funktion av dieselmotorn med bränslesystem, laddluftkylare och turboaggregat.

 • Kunna mäta motorns oljetryck.

 • Kunna utföra provtryckning av motorns kylvätskesystem.

 • Kunna tömma bränsletankar (diesel).

 • Känna till principerna för systematisk felsökning vid driftstörning.

 • Känna till hur man justerar ventilspel på olika motorkonstruktioner.

 • Känna till hur man byter injektorer/spridare/spridarhylsor.

 • Känna till hur man utför teoretiskt kompressionsprov – fysiskt kompressionsprov.

 • Känna till dieselmotorers emissionsklassificeringar.

 • Känna till olika förekommande avgasreningstekniker.

 • Känna till grundläggande hybridtekniker.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera enklare elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa.

 • Kunna utföra konditions- och laddningstest av olika typer av bilbatterier.

 • Känna till felsöknings- och diagnostikmetodik, uppmätning, kontroll och reparation av kablage och kabelanslutningar, kopplingsdosor, belysning, strömställare, m.m.

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av kraftöverföring inklusive hydraulisk/elektrisk retarder på olika maskintyper.

 • Känna till grunderna för hur en hydrostat fungerar.

 • Känna till grunderna för hur en navreduktion fungerar.

 • Känna till hur man byter navtätningar och hjullager.

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten på bromssystemet.

 • Känna till konstruktion och funktion på tryckluftbromssystem.

 • Känna till konstruktion och funktion på hydrauliskt bromssystem.

 • Känna till hur man renoverar bromsar (våta bromsar vanligast förekommande).

Styrsystem

 • Kunna utföra funktionskontroll och mindre justeringsarbeten i styrsystemet.

 • Känna till principerna, konstruktion och funktion av olika styrsystem.

 • Känna till principerna för hur man delar en traktor.

 • Känna till hur man byter styrarm, parallellstag, tappar och länklager.

Ram, fjädringssystem & hjul/band

 • Känna till konstruktion och funktion av ram och olika fjädringssystem på arbetsmaskiner.

 • Känna till konstruktion och funktion av bandunderrede på arbetsmaskiner.

Hytt & inredning

 • Känna till säkerhetsutrustning för last och arbetsmaskiner.

 • Känna till vanligt förekommande komponenter och funktioner i förarhytter.

 • Känna till grundprinciper för elektroniskt styrda klimatanläggningar.

 • Känna till hur man byter vindruta och sido – bakrutor.

Hydraulsystem & extra utrustning

 • Kunna arbeta med stor renlighet vid arbetsuppgifter i hydrauliksystem.

 • Kunna byta hydraulslangar, hydraulrör och kopplingar.

 • Kunna montera och felsöka eftermonterad utrustning, radio/stereo/tillsatsvärmare, lastlampor, m.m.

 • Känna till grundläggande lära om hydraulik samt uppbyggnad och funktion av filtersystem, pumpar, ventiler och cylindrar.

 • Känna till hur man mäter och justerar hydrauliska tryck till föreskrivna värden.

 • Känna till hur man byter en hydraultransmission/hydrostatdrivning.

 • Känna till hur man tillverkar och pressar hydraulslang.

 • Känna till renovering/ompackning hydraulcylindrar.

 • Känna till förekomsten av externa kommunikationssystem, som GPS, IR, telematik.

Till toppen på sidan