Branschkrav för maskinmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från gymnasieskolans fordons­ tekniska utbildning för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.
 • Kunna maskiners grundfunktioner och centrala komponenter.
 • Kunna ellära och elektronikens grunder.
 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.
 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.
 • Kunna serviceprocessen i en maskinverkstad och fältservice med servicebuss.
 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekaniker­ produktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.
 • Kunna vad begreppet ”up time” och förebyggande service­ underhåll innebär. Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.
 • Kunna planera och sätta sig in i nya arbetsuppgifter, både med hjälp av handledning och självständigt.
 • Känna till samspelet mellan maskinägaren, bonden, maskinsäljaren och servicemarknadens medarbetare.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordon­ slyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.
 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kun­ dens egendom.
 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.
 • Känna till skyltbeteckningars betydelser för farligt gods/ADR transport.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten .
 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, käll­sortering samt kvalitets- och certifieringssystem.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köld­ medieförordningen.
 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el­, gas­ och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvis­ ningar.
 • Känna till köplagen och branschens reparationsvillkor för tunga fordon.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i sys­ tem på engelska och svenska.
 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en maskinverkstad.
 • Kunna använda gas­ och migsvets.
 • Kunna använda induktionsvärmare.
 
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t ex skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband
 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/­varor

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.
 • Kunna utföra periodiska serviceinspektioner enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till centralsmörjningssystem.
 • Känna till olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av maskiner, motorer, aggregat och hela fordon.

Motor med utrustning

 • Kunna utföra enklare förekommande underhålls­ och reparations­ arbeten.
 • Kunna grundkonstruktion och funktion av dieselmotorn med bränslesystem, laddluftkylare och turboaggregat.
 • Kunna mäta motorns oljetryck.
 • Kunna utföra provtryckning av motorns kylvätskesystem.
 • Kunna tömma bränsletankar (diesel).
 • Känna till principerna för systematisk felsökning vid driftstörning.
 • Känna till hur man justerar ventilspel på olika motor­ konstruktioner.
 • Känna till hur man byter injektorer/spridare/spridarhylsor.
 • Känna till hur man utför teoretiskt kompressionsprov – fysiskt kompressionsprov.
 • Känna till dieselmotorers emissionsklassificeringar.
 • Känna till olika förekommande avgasreningstekniker.
 • Känna till grundläggande hybridtekniker.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera enklare elkomponenter och kablage samt kunna funktionstesta dessa
 • Kunna utföra konditions­ och laddningstest av olika typer av bilbatterier
 • Känna till felsöknings­ och diagnostikmetodik, uppmätning, kontroll och reparation av kablage och kabelanslutningar, kopplingsdosor, belysning, strömställare m m

Kraftöverföring

 • Känna till konstruktion och funktion av kraftöverföring inklusive hydraulisk/elektrisk retarder på olika maskintyper
 • Känna till grunderna för hur en hydrostat fungerar
 • Känna till grunderna för hur en navreduktion fungerar
 • Känna till hur man byter navtätningar och hjullager

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten på broms­ systemet.
 • Känna till konstruktion och funktion på tryckluftbromssystem.
 • Känna till konstruktion och funktion på hydrauliskt bromssystem.
 • Känna till hur man renoverar bromsar (våta bromsar vanligast förekommande).

Styrsystem

 • Kunna utföra funktionskontroll och mindre justeringsarbeten i styrsystemet.
 • Känna till principerna, konstruktion och funktion av olika styrsystem.
 • Känna till principerna för hur man delar en traktor.
 • Känna till hur man byter styrarm, parallellstag, tappar och länklager.

Ram, fjädringssystem & hjul/band

 • Känna till konstruktion och funktion av ram och olika fjädrings­ system på arbetsmaskiner
 • Känna till konstruktion och funktion av bandunderrede på arbetsmaskiner

Hytt & inredning

 • Känna till säkerhetsutrustning för last och arbetsmaskiner.
 • Känna till vanligt förekommande komponenter och funktioner i förarhytter.
 • Känna till grundprinciper för elektroniskt styrda klimatanlägg­ ningar.
 • Känna till hur man byter vindruta och sido – bakrutor.

Hydraulsystem & extra utrustning

 • Kunna arbeta med stor renlighet vid arbetsuppgifter i hydraulik­ system.
 • Kunna byta hydraulslangar, hydraulrör och kopplingar.
 • Kunna montera och felsöka eftermonterad utrustning, radio/ stereo/tillsatsvärmare, lastlampor m.m.
 • Känna till grundläggande lära om hydraulik samt uppbyggnad och funktion av filtersystem, pumpar, ventiler och cylindrar.
 • Känna till hur man mäter och justerar hydrauliska tryck till föreskrivna värden.
 • Känna till hur man byter en hydraultransmission/hydrostat­ drivning.
 • Känna till hur man tillverkar och pressar hydraulslang.
 • Känna till renovering/ompackning hydraulcylindrar.
 • Känna till förekomsten av externa kommunikationssystem, som GPS, IR, telematik.

Ladda ner endast maskinmekanikers branschkrav eller alla motorbranschens sex yrkens branschkrav som broschyr (pdf).

Till toppen på sidan