Branschkrav för lastbilsmekaniker

Branschkraven innehåller en beskrivning av de kunskaper och färdigheter en elev ska ha med sig från gymnasieskolans fordons­ tekniska utbildning för att vara anställningsbar.

Allmänna kunskaper

 • Kunna vara serviceinriktad och skapa bra relationer med kunder, leverantörer, arbetskamrater, arbetsledning och företagsledning.
 • Kunna lastbilens grundfunktioner och centrala komponenter.
 • Kunna ellära och elektronikens grunder.
 • Kunna svenska och engelska språket i tal och skrift.
 • Kunna fackmässiga benämningar och det tekniska språket.
 • Kunna serviceprocessen på en lastbilsverkstad.
 • Kunna vad begreppet ”up time” och förebyggande service­underhåll innebär.
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.
 • Känna till samspelet mellan åkaren, föraren, lastbilssäljaren och servicemarknadens medarbetare.
 • Känna till företagens ekonomiska principer, lönsamhetsmål och kostnader.
 • Känna till principerna för verkstadens beläggningsmål, mekaniker­ produktivitet, nyckeltal och ekonomisk lönsamhet.

Kunskaper inom miljö, kvalitet & säkerhet

 • Kunna säkerhetsföreskrifter, hantering och användning av fordonslyftar, lyftanordningar, pallbockar, domkrafter, travers osv.
 • Kunna arbeta med renlighet samt skydda arbetsgivarens och kun­dens egendom.
 • Kunna hålla ordning på sin egen arbetsplats.
 • Känna till tillämpliga regelverk och lagar, t ex Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt ha kunskap att följa dessa.
 • Känna till skyltbeteckningars betydelser för farligt gods/ADR transport.
 • Känna till säkerhetsföreskrifter för heta arbeten.
 • Känna till systematiskt arbetsmiljöarbete, miljöarbete, källsortering samt kvalitets- och certifieringssystem.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köldmedieförordningen.
 • Känna till grunderna och säkerhetsföreskrifter inom elsäkerhet för arbeten med högspänningssystem hos el­, gas­ och hybridfordon med hänvisning till gällande regelverk och tillverkarnas anvis­ningar.
 • Känna till köplagen och branschens reparationsvillkor för tunga fordon.

Kunskaper inom system, verktyg & diagnosutrustning

 • Kunna söka aktuell serviceinformation/reparationsanvisning i system på engelska och svenska.
 • Kunna välja, hantera och vårda verktyg, mätutrustning, maskiner och andra hjälpmedel som normalt finns i en lastbilsverkstad.
 • Kunna använda gas­ och migsvets.
 • Kunna använda induktionsvärmare.
 • Kunna mäta och avläsa mekaniska mätverktyg t ex skjutmått, mikrometer, indikatorklocka, tumstock och måttband.
 • Kunna använda en multimeter, mäta spänning, ström och motstånd samt kunna summerfunktionen.
 • Känna till hantering av diagnosverktyg gällande kontroll och kvittering av felkoder samt uppdatering av programvara/varor.

Yrkesspecifika kunskaper

Service & underhåll

 • Kunna vikten av rätt olja/vätska på rätt plats, hur de hanteras, dess egenskaper och vilka användningsområden som finns gällande oljor, smörjfett, bromsvätskor, hydraulvätskor, glykol/kylvätskor, AD blue, spolarvätskor, köldmedium samt drivmedel.
 • Kunna utföra periodiska serviceinspektioner enligt tillverkarens anvisningar.
 • Känna till punkterna som används vid kontroll och registrerings­ besiktning.
 • Känna till centralsmörjningssystem.
 • Känna till serviceanvisningar för olika påbyggnationer.
 • Känna till olika arbetsmetoder och utrustningar för tvätt och rengöring av maskiner, motorer, aggregat och hela fordon.

Motor med utrustning

 • Kunna utföra enklare underhålls­ och reparationsarbeten.
 • Kunna grundkonstruktion och funktion av dieselmotorn med bränslesystem, laddluftkylare och turboaggregat.
 • Kunna mäta motorns oljetryck.
 • Kunna utföra provtryckning av motorns kylvätskesystem.
 • Kunna tömma bränsletankar (diesel).
 • Känna till principerna för systematisk felsökning vid driftstörning.
 • Känna till hur man justerar ventilspel på olika motor­ konstruktioner.
 • Känna till hur man byter injektorer/spridare/spridarhylsor.
 • Känna till hur man utför teoretiskt kompressionsprov – fysiskt kompressionsprov.
 • Känna till dieselmotorers emissionsklassificeringar.
 • Känna till olika förekommande avgasreningstekniker.
 • Känna till grundläggande hybridtekniker.

Elsystem & instrument

 • Kunna demontera och montera elkomponenter och kablage.
 • Kunna utföra konditions­ och laddningstest av olika typer av bilbatterier.
 • Känna till grundprinciperna med digital färdskrivare.
 • Känna till felsöknings­ och diagnostikmetodik, uppmätning, kon­ troll och reparation av kablage och kabelanslutningar, kopplings­ dosor, belysning, strömställare m m.
 • Känna till principerna för olika varnings­ och hjälpsystem för anti­ kollision, filbyte, insomning, parkering, antislir, antisladd, lastin- dikator osv.
 • Känna till funktionen hos navigationssystem och multimedia, IR, blåtand osv.
 • Känna till principer för analys av fel i olika elektroniska diagnos­, analys­, styr­ och canbussystem.

Kraftöverföring & drivlina

 • Känna till konstruktion och funktion hos kraftöverföringen (växellådsalternativ, koppling, kardanaxlar, bakaxlar, drivaxlar, navreduktioner osv).
 • Känna till begreppen kraftuttag, olika varianter och utföranden.
 • Känna till hur man demonterar och monterar en växellåda.

Bromssystem

 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten på broms­ systemet.
 • Känna till konstruktion och funktion av vanligt förekommande bromssystem på lastbil, buss och släpvagn.
 • Känna till betydelsen av och principen för bromsanpassning.
 • Känna till tillverkares olika motorbromssystem.
 • Känna till hur ett bromsprov i rullbromsprovare går till och analys av testresultat.
 • Känna till hur man renoverar bromsar.

Hjulupphängning & styrsystem

 • Kunna analysera däckslitaget för att avgöra felaktiga hjul­ och axelvinklar.
 • Kunna kraven gällande noggrannhet vid arbeten med fordonets hjulvinklar och styrsystem.
 • Känna till tunga fordons olika hjulupphängningar, dess konstruk­ tion och olika varianter.
 • Känna till konstruktion och funktion av styrservosystemet.
 • Känna till hur man utför tryck- och flödesmätning i servosystemet.
 • Känna till grunderna för uppmätning och justering av axelvinklar.

Ram, fjädringssystem & hjul

 • Känna till konstruktion och funktion av olika ramar, innerramar, dragbalks­ och axelavståndsvarianter.
 • Känna till generella regler för borrning, svetsning, kapning, kort­ ning och förlängning av ramar.
 • Känna till tillverkares specifika påbyggnads- och ombyggnadsanvisningar.
 • Känna till konstruktion och funktion hos olika fjädringssystem samt elektriskt styrda luftfjädringssystem.

Hytt & inredning

 • Kunna hantera pyroteknisk utrustning i fordon samt ha kunskap om hur sådan utrustning ska förvaras när den tillfälligt är monterad ur fordonet.
 • Känna till hyttens konstruktion och funktion.
 • Känna till reparationsmetoder för glasrutor.
 • Känna till regler för arbeten med klimatanläggningar enligt köld­ medieförordningen.
 • Känna till konstruktion och funktion samt digital felsökning av klimatanläggningar.
 • Känna till förekomsten av original tillsatsvärmare.

Tillbehör & extra utrustning

 • Kunna grunderna inom fordonshydraulik.
 • Kunna konstruktion och funktion av enkelt hydraulsystem samt kunna felsöka och lokalisera fel i detsamma.
 • Känna till vanligt förekommande varianter av lastbilar, drag­ bilar, flakbilar, bussar, semitrailer, fordonskombinationer och dess påbyggnationer
 • Känna till vanligt förekommande slirskyddstyper.
 • Känna till vanligt förekommande eftermonterad tillsatsvärmare.
 • Känna till vanligt förekommande förar­ och transportörs­ hjälpmedel som GPS, telematik, förarrelaterad data osv

Ladda ner endast lastbilmekanikers branschkrav eller alla motorbranschens sex yrkens branschkrav som broschyr (pdf).

Till toppen på sidan