Läraranvisning gällande certifikat

Kortfattad läraranvisning för motorbranschens certifikat.

Läs först allmänt på sidan 2 av motorbranschens certifikat.

Anmälan om certifikat görs av eleven i provprogrammet i samband med genomförandet av slutprovet.
Elever, som fått godkänt i slutprovet samt av utbildaren fått Godkänd eller Kompletteras (se nedan), kan få certifikat. Certifikaten med personuppgifter skickas till skolans kontaktperson senast veckan efter sista slutprovsdag.

När certifikaten kommer till skolan/klassen:

Kontrollera att ifyllda uppgifter stämmer (kollas och meddelas helst i samband med själva provförrättandet).

- Fyll i sidan 5, Grundläggande yrkesutbildning.
- Rutorna Godkänd eller Kompletteras kryssas i beroende på följande: Godkänd

- Godkänd kryssas i om eleven i gymnasieskolan har skrivit och fått godkänt – med minst 50 poäng av 150 möjliga – på branschens årliga slutprov samt godkänts i:

    * de gymnasiegemensamma ämnena Sv 1 eller Svenska som andra språk, Ma 1a och Eng 5<

    * de programgemensamma karaktärsämnena fordons- och transportbranschen samt fordonsteknik

    * de yrkesinriktade kurserna

    * sitt gymnasiearbete, som ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för vederbörandes valda yrkesutgång

    * alla av eleven valda kurser inom programfördjupningar

OBS! Elev från övrig fordonsteknisk grundutbildning, t.ex. Komvux, och som fått lägst betyget godkänd i den utbildningens gällande läroplan, får också ett kryss i Godkänd-rutan.

Kompletteras
Elev från gymnasieskolan eller annan godkänd grundutbildning, som har mindre kunskapsbrister inom ett eller flera kursavsnitt (se Godkänd ovan), men av dig som lärare bedöms formellt kunna komplettera dessa brister inom de närmaste tre åren, kryssar i Kompletteras. Fyll även i de kurser, som ska kompletteras, på sidan 6 i certifikatet.

Inget kryss alls
Om skolan har en elev som ej bedöms vara lämplig, eller kunna komplettera utbildningsbristerna, men ändå har fått ett certifikat utskrivet på sig, så skickar skolan tillbaka elevens certifikat till yrkesnämnderna. Om eleven däremot kompletterar utbildningen inom tre år, och kan verifiera detta, kan hen få tillbaka certifikatet efter begäran hos yrkesnämnderna. För att skolan ska slippa skicka tillbaka certifikatet, så meddelas gärna yrkesnämnderna innan certifikatet skickas till skolan, att eleven ej kommer att nå betyget lägst godkänd i rekommenderade kurser. Meddela gärna i samband med slutprovets genomförande, om du som lärare redan då vet det.

- Gå igenom med eleven hur certifikatet i fortsättningen skall fyllas i, förvaras och användas. Påminn om att yrkesdiplomet, som är dokumentet på färdigutbildningen, först kan fås efter inplacering i yrkesgrupp A, i regel efter tre års anställning.

- Samla in 150 kr/utdelat certifikat, om inte skolan står för kostnaden. Transportföretagen fakturerar till resp. skola. Ej utdelat certifikat återsändes.

- Lämna ut certifikatet och önska lycka till från Transportföretagen.

 

Tack för hjälpen!

Transportföretagen

Kompetens@transportforetagen.se

08-762 71 00