Miljösmart resande

Bussen leder utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta. Men fortsatt utveckling kräver rätt prioriteringar och en miljösmart skattemodell – till exempel slopad elskatt för bussar, och fokus på utsläpp och partikelvärden snarare än på bränslet i tanken. Miljösmart resande är att resa tillsammans.

Nuläge

Drygt 80 procent av bussarna i Sverige går idag på förnyelsebara drivmedel. Utvecklingen fortsätter framåt och vi ser att det bland annat kommer fler elbussar och bussar som kör på syntetisk diesel. När 40 personer väljer att resa med buss tillsammans istället för att resa själva minskar trängseln i våra storstäder och transportens miljöpåverkan blir lägre – det är faktum redan idag.

Vägen framåt

Skatter och avgifter

Sverige behöver en ny skattemodell för att den positiva utvecklingen av fossilfria drivmedel i busstrafiken ska fortsätta. För att nå elektrifieringen av busstrafiken måste offentliga infrastrukturhållare kraftsamla. Dessutom behöver elskatten för bussar vara likvärdig elskatten för spårburen trafik. Buller i storstäder växer sig inte bara större utan även tätare. Bullret måste minska. Nya moderna bussar är tysta. 

Utsläpp och partiklar

Ställ krav på det som kommer ut ur avgasröret istället för det man häller i tanken. Vid upphandling av busstrafik är det viktigt att följa branschens rekommendationer. Det är inte bränslet som ska avgöra utan det är utsläpp och partikelvärden som ska göra det. Läs mer i miljöprogrammet. 

Utmaningar

Före 2020 behöver vi finna en ny modell för beskattning av fossilfria drivmedel som inte strider mot EU:s statsstödsregler men ändå driver på omställningen för en fossilfri fordonsflotta. Vi behöver få regeringen att lägga fram förslag om lika elskatt för alla kollektivtrafikens transportslag. Vi behöver få fler politiker och tjänstemän att använda bussen som ett sätt att minska stadens buller. 

För att nå dit måste alla berörda beslutsfattare inse potentialen med tyst busstrafik, vilket ställer krav på fakta och argument från Sveriges Bussföretag. Om fler följer branschens rekommendationer i Partnersamverkans Avtalsprocess får vi en standardisering som minimerar utsläpp och partiklar. Utmaningen är att få alla att inse att minsta avsteg och ändring kan ge miljömässigt negativa konsekvenser.

Vi vill:

  • Ha en långsiktig lagstiftning för förnyelsebara drivmedel som bygger på ett reduktionspliktsystem och fortsatt skattebefrielse för höginblandade eller rena biodrivmedel.

  • Att offentliga upphandlingar följer branschens samlade rekommendation i Partnersamverkans avtalsprocess vad gäller miljö- och drivmedelskrav och sätter funktion före särkrav.

  • Att elskatten för buss blir likvärdig elskatten för andra transportslag inom kollektivtrafiken, såsom spårburen trafik.

  • Arbeta för hållbart producerade drivmedel tillsammans med andra aktörer. Biodieseln HVO som innehåller råvaran PFAD, har lagt grunden för bussbranschens snabba och framgångsrika omställning till en förnyelsebar och fossilfri fordonsflotta. PFAD är en restprodukt från produktionen av oljenötter. Det är egentligen skal och skräp som man ändå slänger. Regeringen har beslutat att ändra i hållbarhetskriterierna så att PFAD inte klassas som hållbar råvara från januari 2019. Samtidigt pågår ett intensivt arbete med att ta fram system för ursprungsmärkning av PFAD, för att råvaran ska kunna fortsätta klassas som hållbar. Detta är ett komplicerat arbete eftersom PFAD endast utgör fyra till fem procent av hela palmoljefrukten. Företaget Neste som är den största producenten av HVO, räknar med att ha ett system klart för ursprungsmärkning av PFAD 2020. Att då ändra i hållbarhetskriterier redan januari 2019 är direkt kontraproduktivt. Sveriges Bussföretag uppmanar därför våra beslutsfattare att skjuta upp omklassificeringen av PFAD till efter 2020 och låta bussbranschen fortsätta sin framgångsrika resa mot fossilfri trafik även 2019 och framåt.