Stadgar för Sveriges Bussföretag

Antagna med ändringar beslutade vid stämma den 29 oktober 2013, den 18 juni 2014, den 12 oktober 2015, den 22 oktober 2018

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Sveriges Bussföretag.

2 § Förbundets ändamål

Sveriges Bussföretag har till ändamål

att verka för ett gott företagsklimat på grundval av fri företagsamhet och en väl fungerande marknadsekonomi

att verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna och deras arbetstagare.

Följande gäller därutöver specifikt beträffande arbetsgivarfrågor och branschfrågor:

Arbetsgivarfrågor

Sveriges Bussföretag har till ändamål att till­varata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbets­givare. I detta syfte har Sveriges Bussföretag:

att biträda medlemmarna vid biläggande av arbetstvister och vid förhandlingar med arbetstagarnas organisationer

att om det är önskvärt, upprätta kollektivavtal för medlemmarna, samt

att ge medlemmarna information, råd och service vad gäller arbetsgivarfrågor och i övrigt tillvarata och främja deras gemensamma intressen som arbetsgivare.

Branschfrågor

Sveriges Bussföretag har till ändamål att verka för ökade möjligheter för medlemmarna att bedriva sin kommersiella verksamhet genom:

att vara intresseorganisationen för all yrkesmässig busstrafik

att vara intresseorganisationen för företag, som yrkesmässigt anordnar paketresor med buss

att verka för sund utveckling, gynnsamma förutsättningar, sunda konkurrensförhållanden och god affärsetik i bussbranschen

att verka för en positiv utveckling av resor med buss

att aktivt driva den yrkesmässiga busstrafikens och bussresearrangörernas nationella och internationella intressefrågor gentemot regering, riksdag och EU samt myndigheter och uppdragsgivare

att ge medlemmarna information, råd och service vad gäller branschfrågor med beaktande av deras gemensamma intressen, samt

att i övrigt tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.

3 § Organisation

Förbundsstämman väljer en förbundsstyrelse, som till sitt förfogande har en förbundsdirektör/verkställande direktör samt under denne en branschchef och en förhandlingschef.

Sveriges Bussföretag är en till Föreningen Svenskt Näringsliv ansluten medlemsorganisation.

Sveriges Bussföretag är indelat i två verksamhetsområden, arbetsgivarfrågor och branschfrågor.

Utskott

För att underlätta för Sveriges Bussföretag att tillvarata intressena för medlemmar inom olika sektorer och för att stärka samhörigheten mellan olika kategorier av företag och Sveriges Bussföretag ska två permanenta utskott finnas, Arbetsgivarutskott (AU) och Branschutskott (BU). Förbundsstyrelsen har möjlighet att besluta om bildande av ytterligare utskott.

Förbundsstyrelsen beslutar om antalet representanter i utskotten och vilka som ska ingå. Ordföranden i utskotten ska ha plats i Sveriges Bussföretags styrelse.

4 § Regionala föreningar

Regionala föreningar ska finnas som under egen förvaltning enligt av förbundsstyrelsen fastställda föreningsstadgar verkar för förbundets ändamål vad gäller branschfrågor (se 2 §). Respektive förenings regionala område omfattar ett eller flera län, eller annat geografiskt område.

De medlemmar i Sveriges Bussföretag som inom den regionala föreningens geografiska område har eget driftkontor eller där utför lokal eller regional linjetrafik är medlemmar i föreningen.

5 § Medlemskap och annan anslutningsform

Frågor om medlemskap och annan anslutningsform till Sveriges Bussföretag prövas och avgörs av förbundets styrelse enligt dessa stadgar samt riktlinjer som förbundsstämma fastställt.

Styrelsen kan bevilja;

1) medlemskap, vilket kan komma i fråga för två olika kategorier företag a) registrerade utövare av yrkesmässig busstrafik i Sverige samt b) registrerade företag som arrangerar paketresor med buss.

Medlemskap i Sveriges Bussföretag innebär också att företaget är medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Medlem är skyldig att följa, förutom dessa stadgar, även Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Bussföretag, samt de avtal som Sveriges Bussföretag därutöver träffar.

2) anslutning som särskild branschintressent, vilket kan beviljas fysiska eller juridiska personer, som utan att vara kvalificerade för medlemskap har intresse av att stödja och följa förbundets verksamhet och som därigenom kan gagna förbundets intressen.

Medlemskap i Sveriges Bussföretag förutsätter medlemskap i regional förening (se 4 §) och vice versa, utom för företag som är anslutna som särskilda branschintressenter.

6 § Medlemskapets omfattning

För företag som är medlem i Sveriges Bussföretag omfattar medlemskapet all medlemmens verksamhet för vilken medlemskap kan erbjudas.

Arbetsgivare, som söker eller erhållit medlemskap i förbundet, är skyldig att på begäran av Sveriges Bussföretag eller Föreningen Svenskt Näringsliv lämna uppgift, huruvida och i vilken omfattning annan rörelse också bedrivs.

7 § Inträde

Ansökan om inträde i Sveriges Bussföretag som medlem och därmed tillhörande medlemskap i regional förening, samt tillhörande medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv, ska inges till Sveriges Bussföretag på fastställd blankett. Sökanden skall skriftligen godkänna Sveriges Bussföretags stadgar och föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökan om medlemskap ska innehålla uppgift om antalet sysselsatta arbetstagare hos sökanden och den lönesumma som sökanden utbetalat under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar, som Sveriges Bussföretags styrelse anser erforderliga.

Innan fråga om medlemskap eller uteslutning av medlem avgörs av förbundets styrelse ska varje förening, som avses i 4 § och som berörs, först ha getts tillfälle att yttra sig i frågan, om inte särskilda skäl hindrar detta.

8 § Medlems åliggande

Det åligger medlem

att följa Sveriges Bussföretags och Svenskt Näringslivs stad­gar samt med stöd av nämnda stadgar fattade beslut,

att följa de etiska riktlinjer och andra riktlinjer för medlemskapet som Sveriges Bussföretags styrelse beslutat,

att inom föreskriven tid lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden, som Sveriges Bussföretag eller Svenskt Näringsliv infordrar,

att icke för arbetstagarna eller deras organisationer framlägga förslag till kollektivavtal innan Sveriges Bussföretags styrelse yttrat sig däröver, eller träffa sådant avtal utan att Sveriges Bussföretags och Svenskt Näringslivs styrelser godkänt det­samma,

att icke under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid med vad Sveriges Bussföretags eller Svenskt Näringslivs styrelse beslutat, direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller annars av konflik­ten berörda arbetstagare,

att icke tillgripa lockout utan medgivande av Svenskt Näringslivs styrelse samt

att för medlemskapet erlägga beslutade avgifter.

9 § Upphörande av medlemskapet eller anslutningen som särskild branschintressent

Medlemskap i Sveriges Bussföretag och Svenskt Näringsliv upphör vid det hel- eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader, sedan skriftlig uppsägning från medlemmens, Sveriges Bussföretags eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum. Samma förutsättningar gäller för företag med anslutning som särskild branschintressent.

Medlem som allvarligt försummat sina skyldigheter enligt 8 § eller i övrigt agerat i strid mot organisationens stadgar och riktlinjer kan genom beslut av förbundsstyrelsen uteslutas ur förbundet. Om försummelse bedöms vara mindre allvarlig får förbundsstyrelsen meddela varning. Den, som genom förbundsstyrelsens beslut har uteslutits ur förbundet, får skriftligen begära att närmast påföljande förbundsstämma efterprövar beslutet och har härvid rätt att föra sin talan inför stämman. Innan fråga om uteslutning av medlem avgörs ska varje förening, som avses i 4 § och som berörs, först ha getts tillfälle att yttra sig i frågan, om inte särskilda skäl hindrar detta.

Medlemskapet för medlem i Sveriges Bussföretag upphör om medlemskapet i Svenskt Näringsliv på annat sätt än nu sagts upphör.

Utan hinder av vad som sagts i första stycken kan styrelsen efter ansökan från medlem bevilja medlem, branschpartner eller särskild branschintressent utträde ur Sveriges Bussföretag om särskilda skäl föreligger.

10 § Avgifter

Medlem är, utöver de avgifter som medlem i förekommande fall enligt Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar har att erlägga till Föreningen Svenskt Näringsliv, skyldig att till Sveriges Bussföretag och annan juridisk person, i vilken del av Sveriges Bussföretags verksamhet bedrivs, erlägga avgifter, som fastställs på förbundsstämma.

Företag med särskilda branschintressen erlägger en av styrelsen fastställd årlig avgift.

11 § Styrelse och arbetsutskott

Förbundsstyrelsen består av det antal ledamöter som väljs vid ordinarie förbundsstämma, dock minst nio ledamöter. Inga suppleanter väljs till styrelsen. Endast representanter för medlemmar kan väljas till styrelsen.

I antalet ledamöter som väljs enligt ovan vid förbundsstämma inräknas ordförande i bransch- respektive arbetsgivarutskottet.

Styrelsen väljs vid ordinarie förbundsstämma för en mandatperiod från det att stämman avslutats till och med att den påföljande ordinarie förbundsstämman har avslutats. Ordinarie förbundsstämma väljer för samma period styrelsens ordförande.

Styrelsen väljer inom sig en eller flera vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande direktören. Kallelse ska även ske om minst tre ledamöter av styrelsen så begärt.

Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Såsom styrel­sens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.  

För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur må styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

12 § Styrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen verkar för förbundets ändamål och ansvarar för handhavandet av dess löpande verksamhet under tiden mellan ordinarie förbundsstämmor.

Det åligger styrelsen

att i samråd med Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom Sveriges Bussföretags område och även vidta åtgärder med anledning av förestående eller på­gående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd

att när så kommer ifråga utse ledamot och suppleant i Svenskt Näringslivs styrelse

att när så kommer ifråga utse representant i Svenskt Näringslivs SME-kommitté

att å ordinarie förbundsstämma varje år framlägga redogörelse för sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande därutöver

att verkställa av förbundsstämman fattade beslut

att tillsätta och entlediga verkställande direktören

att även i övrigt arbeta för främjande av Sveriges Bussföretags syften, samt

att sörja för att Sveriges Bussföretag har en tillfredsställande organisation och om så anses ändamålsenligt förlägga viss verksamhet till en särskild juridisk person och svara för att Sveriges Bussföretags bokföring noggrant fullgörs samt att medelsförvalt­ningen är ordnad på betryggande sätt och att behörig kontroll av detta finns.

13 § Styrelsens befogenheter

Styrelsen äger besluta å Sveriges Bussföretags vägnar i alla ärenden där annat inte bestämts i dessa stadgar eller på förbundsstämma.

14 § Verkställande direktör

Verkställande direktören är inför styrelsen ansvarig för verksamheten i förbundets kansli.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören att själv eller genom honom befullmäktigat ombud söka, kära och svara för Sveriges Bussföretag samt föra dess talan i övrigt.

15 § Firmateckning

Sveriges Bussföretags firma tecknas på sätt styrelsen beslutar.

16 § Förhandlingsdelegationer

För behandling av frågor om upprättande och tolkning av kollektivavtal kan styrelsen utse förhandlingsdelegationer att biträda Sveriges Bussföretag. Antalet ledamöter ska vara minst två och högst nio.

Härutöver äger styrelsen eller VD rätt att utse adjungerad ledamot till förhandlingsdelegation.

Inom delegation har varje ledamot en röst.

17 § Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

18 § Verksamhetsberättelse m m

För varje år skall styrelsen avge berättelse över verksamheten och förvaltningen med balans- och resultaträkningar att tillställas revisorerna.

19 § Revision

För granskning av Sveriges Bussföretags räkenskaper samt av förvalt­ningen i övrigt väljs på ordinarie förbundsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma två revisorer, av vilka en ska vara auktoriserad, samt två revisorssuppleanter, av vilka en ska vara auktoriserad.

20 § Valberedning

Ordinarie förbundsstämma väljer för tiden till och med nästa ordinarie stämma en val­be­redning med uppgift att framlägga förslag till val vid stämma enligt 21 § punkterna 13-18 och i förekommande fall vid extra stämma.

Valberedningen ska utgöras av fem ledamöter, varav en sammankallande ord­förande.

Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valberedningen beakta att olika medlemsgrupper och olika delar av landet om möjligt blir företrädda.

21 § Ordinarie förbundsstämma

Förbundsstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen på tid och plats, som bestäms av styrelsen. Kallelse ska ske till medlemmarna senast 90 dagar före ordinarie stämma. Erforderligt underlag för behandling av ärendena på stämman ska finnas tillgängligt för medlemmar och stämmodeltagare senast 30 dagar före stämman.

På den ordinarie förbundsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Granskning av fullmakter och justering av röstlängd
 2. Fråga om kallelse till stämman skett i stadgad ordning
 3. Val av ordföranden vid stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän för protokollet och vid rösträkning
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse avseende det senast avslutade verksamhetsåret 
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. I stadgad ordning väckta motioner
 11. Ärenden, som väckts av förbundsstyrelsen
 12. Fastställande av medlemmars årsavgifter
 13. Fastställande av arvoden till stämmovalda funktionärer
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 15. Val av ledamöter i styrelsen
 16. Val av styrelsens ordförande
 17. Val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
 18. Val av ombud vid Svenskt Näringslivs stämma
 19. Val av femledamöter i valberedningen samt val av sammankallande

Motioner till ordinarie förbundsstämma kan väckas av medlem samt av regional förening (se 4 §). Motion ska lämnas skriftligen och ha inkommit till Sveriges Bussföretag senast 60 dagar före stämman.

Annat ärende får ej utan samtliga röstberättigades samtycke upptas vid stämman, om det ej omedelbart föranleds av förvaltningsberättelsen, balansräkningen, resultaträkningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på föredragningslistan.

22 § Extra förbundsstämma

Extra förbundsstämma sammankallas, då sådan vid ordinarie förbundsstämma beslutas eller då styrelsen så finner erforderligt, eller på framställning av revisorerna eller minst 1/10 av antalet förbundsmedlemmar.

Till extra stämma ska kallelse ske skriftligen senast 30 dagar före stämman. I kallel­sen till extra stämma ska angivas de ärenden, som skall förekomma. Annat ärende må ej avgöras vid sådant möte.

23 § Röstning m m vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma har medlemmarna rösträtt. De röstberättigade ska efter stämmans öppnande justera röstlängd, besluta om kallelse skett på föreskrivet sätt, välja ord­förande för stämman, protokollförare och justeringsmän. I övriga ärenden på stämman fördelas antalet röster efter årslönesumma så att en röst motsvarar varje fullt 100.000-tal kronor i årslönesumma. Varje medlem ska dock tillgodoräknas minst en röst. Medlem som ej erlagt till Sveriges Bussföretag förfallna avgifter äger ej rösträtt.

Med årslönesumma avses den lönesumma som medlemmen under föregående kalenderår utbetalat i rörelse som omfattas av medlemskapet. I lönesumman ingår ej ersättning till verkställande direktör och andra företagsledare.

Medlems rösträtt vid förbundsstämma fullgörs av den person som getts fullmakt att vara medlemmens representant.

All röstning sker öppet om ej omröstning med slutna sedlar (sluten votering) begärs.

Vid förbundsstämma må ingen rösta för mer än 1/20 av det vid stämman före­trädda röstetalet.

Representant för medlem får även vara ombud för andra medlemmar vid stämman. Fullmakt ska ha utfärdats om detta. Inget ombud får dock företräda och rösta för mer än 1/20 av det vid stämman företrädda röstetalet. 

Fullmakter ska lämnas till Sveriges Bussföretags kansli senast två veckor före föreningsstämma. Styrelsen kan dock godkänna senare inlämnad fullmakt om särskilda skäl föreligger.

Där ej annat är föreskrivet avgörs stämmans beslut genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal skall den mening gälla, som biträds av flertalet röstande.

Vid stadgeändring och i händelse av upplösning av Sveriges Bussföretag förfars enligt 29 § respektive 30§.

24 § Strejk

Om strejk eller annan stridsåtgärd av arbetstagare utbryter eller hotar utbryta hos med­lem, förfars i enlighet med vad i Svenskt Näringslivs stadgar närmare föreskrivs.

25 § Lockout

Vill medlem begära lockout, ska denne anmäla detta hos Sveriges Bussföretags styrelse med angivande av skälet därtill och omfånget därav, varefter styrelsen förfar i enlighet med Svenskt Näringslivs stadgar.

Finner styrelsen att skäl föreligger för en mer omfattande lockout, äger styrelsen  besluta att hos Svenskt Näringsliv förorda sådan. För giltighet av sådant beslut fordras att tre fjärdedelar av styrel­sens ledamöter förenar sig om beslutet. Med enkel majoritet må styrelsen hänskjuta ären­det till förbundsstämma, som äger att hos Svenskt Näringsliv förorda lockout, om beslut därom biträds av tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

26 § Konfliktersättning

Medlem är under de villkor och i den omfattning, som anges i Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Svenskt Näringsliv för skada genom strejk eller lockout.

27 § Skadestånd

Har medlem uppsåtligen överträtt eller kringgått bestämmelserna i 8 §, kan styrelsen ålägga medlemmen att utgiva skadestånd till Sveriges Bussföretag. Skadeståndet må högst bestämmas till tre procent av årslönesumman. För medlem vars årslönesumma under­stiger 1.000.000 kronor må skadeståndet högst bestämmas till 30.000 kr.

Med årslönesumma avses vad som stadgas om årslönesumma i 23 §.

28 § Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av förbundsstyrelsen, medlem eller regional förening (se 4 §). Förslag av förbundsstyrelsen ska finnas tillgängligt för medlemmar och stämmodeltagare senast 30 dagar före den förbundsstämma som ska behandla förslaget och förslag av medlem eller regional förening ska lämnas skriftligt till förbundets kansli senast 60 dagar före den förbundsstämma som ska behandla förslaget.

För beslut om att ändra stadgarna krävs att förslaget biträtts av minst tre fjärdedelar av de vid stämman avgivna rösterna. Stadge­ändring är dock ej giltig förrän Svenskt Näringsliv godkänt densamma.

29 § Upplösning av förbundet

Förslag om upplösning av Sveriges Bussföretag kan väckas av förbundsstyrelsen eller av minst två regionala föreningar gemensamt senast 90 dagar före den förbundsstämma, som första gången ska behandla förslaget.  För beslut om upplösning av Sveriges Bussföretag krävs att förslaget biträtts av minst tre fjärdedelar av de vid stämman avgivna rösterna vid vardera av två på varandra följande förbundsstämmor, varav minst en ordinarie.

I händelse av Sveriges Bussföretags upplösning ska förbundets behållna för­mögenhet användas i enlighet med beslut, som fattas vid den sista förbundsstämman.

30 § Föreningen Svenskt Näringslivs stadgars tillämplighet

Utöver vad som ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Svenskt Näringslivs stadgar även mellan Sveriges Bussföretag och dess medlemmar.

31 § Tvist mellan Sveriges Bussföretag och medlem eller särskild branschintressent

Tvist mellan Sveriges Bussföretag å ena sidan och medlem eller särskild branschintressent å andra sidan ska, om parterna inte kan nå enighet, avgöras av skiljeman enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om skiljeman icke uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Till toppen på sidan