Svensk bussbransch på en internationell arena

Sverige, Norden, EU, världen – i en global värld är de nära nätverken viktigare än någonsin. Huvuddelen av all lagstiftning inom transportområdet härrör idag från EU. En god bevakning och möjlighet att tidigt påverka rätt personer i olika europeiska processer och företrädare på plats i Bryssel, är därför nödvändigt för att vi inom svensk bussbransch ska nå framgång i våra viktiga frågor.

Euroepiskt samarbete

IRU och UITP är de internationella transportorganisationer där Sveriges Bussföretag är medlem. Båda organisationerna har egna kanslier i Bryssel. Dessutom samverkar Sveriges Bussföretag med flera andra svenska eller nordiska organisationer kring gemensamma frågor. 

IRU

IRU (International Road Transport Union) är en internationell service- och lobbyorganisation med målet att säkerställa ekonomisk tillväxt och välstånd för företag inom transportsektorn, både person- och godstransporter. IRU har säte i Geneve men har ett växande kontor i Bryssel. Medlemmar i IRU är företrädesvis bransch- och arbetsgivarorganisationer inom person- och godstransportsektorn. IRU arbetar med både arbetsgivar- och branschfrågor framförallt med frågor med bäring på yrkestrafikregler, fordon och frågor med inriktning på turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik.

Passenger Committé: Sveriges Bussföretag har en ordinarie ledamot i IRUs Passenger Committé som planerar och antar förbundets verksamhetsplan inom bussektionen.

Social Committé/Sociala dialogen: Sveriges Bussföretag är ledamot i IRU:s Sociala kommitté, som är ett forum där europeiska arbetsgivarorganisationer diskuterar och beslutar om arbetsgivarfrågor på EU-nivå. Sveriges Bussföretag är också ledamot i den sociala dialogen där arbetsgivarorganisationer och fackliga motparter sektorsvis möts i arbetsgivarfrågor på EU nivå två gånger per år. Många av frågorna handlar om kör- och vilotider och färdskrivare. Möten inom ramen för den sociala dialogen äger rum tre gånger per år.

European Citizen Mobility Forum (tidigare High Level Group): Sveriges Bussföretag är ordinarie ledamot respektive suppleant i ECMF, ett forum bildat på IRUs initiativ för samråd kring bussnäringens frågor inom EU. I forumet ingår representanter för EU-kommissionen, den regionala kommittén (med företrädare för europeiska städer, regioner och organisationer typ SKL), researrangörer, resenärsorganisationer m fl. Gruppen arbetar efter en antagen verksamhetsplan och följer visionen bakom kampanjen ”Smart Move” som lanserats av IRU.

UITP

UITP (International Association of Public Transport) är en internationell kollektivtrafikorganisation med nationella förbund, enskilda företag och offentliga organ som medlemmar. Organisationen arbetar huvudsakligen med upphandlad eller linjetrafik i egen regi, d.v.s. regional kollektivtrafik.  

Nordiskt samarbete

Sveriges Bussföretag deltar i det nordiska samarbetet i branschfrågor med våra systerorganisationer i Norge, Danmark, Finland, Island och Estland. För att samla kunskap, goda exempel och kreativa idéer samlas därför företrädare för de nordiska bussbranschorganisationerna en till två gånger per år. I arbetsgivarfrågor anordnas en gång per år en nordisk arbetsgivarkonferens med våra systerorganisationer i Finland, Danmark och Norge.

Sveriges Bussföretags systerorganisationer:

Danmark

Dansk Persontransport

Dansk Industri

Finland

Linja Autolitto

Autoliikenteen Työnantajaliitto ry (Employers' Federation of Road Transport)

Norge

NHO Transport  

Island

The Icelandic Tourist Industry Association

Estland

Association of Estonian International Road Carriers (ERAA)