Partnersamverkan i Almedalen

fredag 10 maj

Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering.

Kan delad mobilitet öka kollektivtrafikens attraktivitet?

Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Men kan det bidra till att minska klimatutsläppen och göra kollektivtrafiken attraktivare och i så fall på vilka sätt? Hur ska tjänsterna finansieras – är det till exempel vettigt att flytta över subventionering från traditionell kollektivtrafik till tjänster för delad mobilitet?

På seminariet presenterar WSP en rapport på uppdrag av Partnersamverkan, med fakta och statistik kring olika former av delad mobilitet. Rapporten innehåller även prognoser för det framtida resandet med mobilitetsformerna år 2030. I rapporten analyseras effekterna på klimatmål, de transportpolitiska målen, människors tillgänglighet, bilresandet och kollektivtrafiken genom de olika formerna av delad mobilitet.

Välkomna till seminariet som moderator Lennart Ekdal leder och där branschrepresentanter, operatörer och politiker medverkar för att debattera möjligheter och samhällsnytta med delad mobilitet i dag och i framtiden.

Medverkande:
Karin Brundell Freij, expert WSP
Kristoffer Tamsons, trafikregionråd Region Stockholm
Eva Tiséus, marknads- och kommunikationsdirektör Transdev
Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik
Lennart Ekdal, moderator

Tid: 2 juli 13.00-14.00.
Plats:  Oscarssalen, Krukmakarens hus, Frälsningsarmén, Mellangatan 21.

Läs mer om Partnersamverkan

Sveriges Bussföretag medverkar i fler seminarier i Almedalen:

Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik?
Med elbussarnas intåg har det uppstått en debatt kring ägarstrukturer och affärsmodeller i kollektivtrafiken. Vem ska äga elbussarna i de smarta städernas kollektivtrafik och varför? Den risk för elbrist som vi ser, hur hanteras det i en framtida modell? Arrangörer: Sveriges Bussföretag och Bil Sweden. Moderator Ulo Maasing. 

Tid: 3 juli 10.00–11.00.
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3.

Klimatsmarta resor till besöksmålet
Många besöksmål finns utanför större tätorter. Att få besökare hit är ofta en utmaning. Samtidigt har den nationella turistorganisationen Svensk Turism antagit en vision om en fördubblad och hållbar turismnäring från 2010 till 2020. Här kan samarbete mellan destinationer och landets turistbussföretag vara nyckeln för att låta besöksnäringen växa även utanför våra större städer. Men i så fall måste satsningar på väginfrastrukturen ta hänsyn till busstrafikens behov. Hur gör de som lyckats – och vad får infrastrukturhållarna att prioritera besöksnäringen på landsbygden?

Tid: 3 juli 16.00–17.00.
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3.