Goda exempel på upphandlad busstrafik i ny rapport

onsdag 5 juni

Trots få offentliga upphandlingar av busstrafik under 2018 finns ett antal goda exempel att lyfta fram menar Sveriges Bussföretag som idag publicerar en rapport om den upphandlade busstrafiken i Sverige.

– Att samhället får så mycket kollektivtrafik för pengarna som möjligt är viktigt. Årligen handlar regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag busstrafik för cirka 22 miljarder kronor. Ett sätt att använda skattemedel optimalt är att följa de rekommendationer för fordon, avtal, miljökrav och annat som tagits fram inom kollektivtrafikens partssammansatta organ Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 2018 ser vi att exempelvis Länstrafiken Västerbotten gjorde så i stora delar i sin upphandling, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I rapporten Goda exempel kan bana väg för bättre offentliga upphandlingar av busstrafik går Sveriges Bussföretag igenom alla trafikupphandlingar rörande linjebusstrafik 2018. I rapportens inledning uttrycker förbundet sin oro över att tillgänglig officiell statistik visar att kostnaderna i den svenska kollektivtrafiken ökar snabbare än antalet resor.

– Den största risken med att kollektivtrafikens kostnader ökar snabbare än annat i samhället och mer än antalet resor i kollektivtrafiken är att varje resa blir dyrare. Det riskerar att medföra att ansvariga myndigheter drar ner på trafiken för att stoppa kostnadsökningen. En sådan negativ spiral är tvärtemot vad samhället önskar, inte minst med tanke på de nyttor kollektivtrafiken medför, exempelvis i form av minskad negativ klimat- och miljöpåverkan, förklarar Lars Annerberg, ansvarig upphandlad linjetrafik på Sveriges Bussföretag och författare till rapporten.

Ett sätt att motverka denna utveckling är att upphandlande myndigheter och bolag exempelvis inte ställer egna krav på bussars utformning utan följer branschens rekommendationer i Bus Nordic, ett dokument som publicerades 2018. Bus Nordic är resultatet av ett lyckosamt och gediget arbete mellan företrädare för busstrafikföretag och offentliga beställare i Sverige, Norge, Island och Finland inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Sveriges Bussföretag är en av parterna i det branschgemensamma arbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik där branschen samlar goda exempel och med dem som grund utvecklar en best practice i kollektivtrafikens Avtalsprocess, för upphandlingar och avtal. Övriga aktörer är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Jernhusen, Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafikverket, vilket innebär att samtliga offentliga beställare liksom företrädare för trafikföretagen är representerade i arbetet. Läs hela rapporten på sverigesbussforetag.se.

För vidare information, kontakta Anna Grönlund och Lars Annerberg.

Ta del av rapporten
Goda exempel kan bana väg för bättre offentliga upphandlingar av busstrafik