EU kan ta beslut under nästa vecka om nytt direktiv för rena och energieffektiva fordon

tisdag 5 februari

Inom ramen för EU:s Vägtransportpaket diskuterar man flera olika lagförslag som berör vägtransportsektorn. Ett sådant är förslaget kring så kallade rena fordon, det vill säga fossilfria och energieffektiva fordon, Clean Vehicle Directive.

I förra veckan påbörjade man inom EU trialogförhandlingen gällande revideringen av just Clean Vehicle Direktivet. I det ursprungliga förslaget från kommissionen omfattades alla klasser av bussar – stadsbussar, regionbussar, turistbussar - och det var en mycket snäv definition av vad som skulle definieras som ett rent och energieffektivt fordon. 

Ursprungligen skulle då endast fordon som drevs med eldrift eller gasdrift godkännas. Under processens gång inom EU har man nu även inkluderat fordon som drivs med flytande biodrivmedel såsom de definieras i det nyligen uppdaterade förnybart direktivet, RED II. Hur detta slutligen landar återstår att se. Det finns fallgropar på vägen. I det senaste reviderade förslaget föreslår man att det nya Clean Vehicle Directive enbart ska gälla för klass A och I bussar. Förslaget är nu föremål för EU:s trilogförhandling. Detta anser vi på Sveriges Bussföretag är bra, för att inte säga nödvändigt, med tanke på hur vårt land ser ut och hur marknaden för elbussar ser ut. Detta eftersom nära på alla busstillverkare kan erbjuda elbussar för stadstrafik. Förutom att man definierar vilka drivmedel som ska godkännas innehåller det förslag till Clean Vehicle Directive som nu diskuteras även krav på vilka nivåer av rena och energieffektiva fordon som respektive EU-nation ska uppfylla vid vissa årtal.

Sveriges Bussföretag bevakar tillsammans med framförallt Svensk Kollektivtrafik förhandlingarna inom EU rörande Clean Vehicle Directive. Vi har täta kontakter med såväl kollektivtrafikorganisationer på plats i Bryssel, som med berörda politiker och tjänstemän inom EU samt på berörda svenska departement och myndigheter. Vår vilja är att få ett direktiv som tydligt inkluderar biodrivmedel och som koncentreras till stadsbussar.  

EU:s nuvarande ordförandeland i Rumänien har förklarat att man vill ha ett beslut i frågan före kommande EU-val.