Grön tråd i Bryssel

torsdag 29 november

Det är viktigt att branschen hänger med i besluten, att det finns samsyn och förståelse om vart den är på väg, hur man påverkar, vad som bör påverkas och var besluten fattas. För många av de frågor vi tror bara är för Sverige beslutas i Bryssel. Därför arrangerade Sveriges Bussföretag en studieresa för Branschutskottet till Bryssel. Den röda eller snarare gröna tråden var den gröna omställningen.

Branschutskottet på studiebesök i Bryssel

Ett första möte hölls på IRU, International Road Transport Union, där Sveriges Bussföretag och Biltrafikens Arbetsgivareförbund är medlemmar. IRU arbetar bland annat med branschfrågor inom bussnäringen, framförallt med frågor om yrkestrafikregler och frågor med inriktning på turist- och beställningstrafik samt kommersiell linjetrafik. IRU ger ut rapporter, underlag och early warnings om vad som sker inom branschen och är därför viktiga för branschen att bevaka och vara delaktiga i. En fråga på IRU var städernas miljözoner. Det är ett stort dilemma för branschen med alla olika klassificeringar, vad har man att förhålla sig till? Går det inte att ha ett direktiv för hela EU? Men här gavs inte gehör, en för komplex fråga att lyfta just nu.

Den röda tråden eller snarare den gröna som präglade Bryssel-besöket var Green Vehicles Directive, EU-direktivet från november 2017 som syftar till att främja rena och energieffektiva vägfordon och en bred produktion av miljövänliga transporter. Direktivet är en del av Andra Mobilitetspaketet och innehåller bland annat: fordonskrav på utsläpp från lätta fordon, krav vid offentlig upphandling av rena fordon, bussar, infrastrukturkrav för alternativa bränslen, bussmarknadens marknadstillträde samt kombitrafikdirektivet.

Ett identifierat problem med direktivet är att kommissionen missat betydelsen av biobränslen för tunga fordon och bränsleinfrastrukturen. Något som togs upp vid möte med EU-parlamentariker Frederick Federley, C, som tog emot på parlamentet. Medskicket var att driva biodrivmedelsfrågan i EU, i Sverige har vi stor potential att exportera biodrivmedel men då krävs investeringar regleringar och förutsättningar för att det ska bli möjligt.

Om de övergripande frågorna berättade Svenskt Näringslivs biträdande chef på Bryssel-kontoret. Att Svenskt Näringsliv närvarar i Bryssel är av stort vikt för hela företagsamheten. Men önskvärt vore med förstärkning på respektive branscher, Svenskt Näringsliv bottnar i de stora övergripande frågorna som den digitala ekonomin, regelförbättring och sociala dimensioner, klimatfrågor samt bevakning av Brexit. Men nu är det bråttom för det är inte långt kvar innan parlamentet avrundar sin femårsperiod. Till våren röstas ett nytt EU fram och tiden är knapp med att påverka.

För de mera nischade frågorna har det för Transportföretagen därför varit värdefullt med vår kollega Maria Lindh, branschchef för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, som under hästen arbetat från Bryssel. Maria Lindh har både kunnat bevaka rapportera och driva för branschen viktig frågor under en terminslång period vid Svenskt Näringslivs Bryssel-kontor. Vår närvaro finns även genom vår EU-expert Stefan Back som bland annat sitter med i EESK, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

– Det är värdefullt att få diskutera aktuella lagförslag som berör den svenska bussbranschen på plats i Bryssel med de personer som aktivt arbetar för att påverka lagstiftningens utformning och med dem som faktisk utformar den och beslutar om den. Som svensk bussföretagare blir det tydligt hur viktigt det är att vi har bra experter och kanaler inom EU genom Sveriges Bussföretag, kommenterar Alan Björk, styrelseledamot i Sveriges Bussföretag och ordförande i styrelsens branschutskott.

Alan Björk är också delägare i Björks & Byberg. De lagförslag som nu ligger måste förhandlas och beslutas före mars 2019 med tanke på att val till EU-parlamentet sker i maj 2019 och att en ny EU-kommission ska utses.

På det hela ett lyckat besök med för branschen viktiga frågor till diskussion.