Om Sveriges Bussföretag

Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussrese­arrangörer som bedriver alla former av yrkes­mässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser.

Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor.

I dag har vi drygt 300 medlemsföretag med cirka 27.000 anställda. Sveriges Bussföretag startade 1 januari 2014, när Svenska Bussbranschens Riksförbund och Bussarbetsgivarna slog ihop sina verksamhetsområden till en gemensam plattform för att kunna driva bussbranschens intressen med större kraft.

Arbetsgivarfrågor

En av våra huvuduppgifter på arbetsgivarsidan är att träffa kollektivavtal rörande löne- och anställningsvillkor för våra branscher. Avtal tecknas med:

 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • Svenska Transportarbetareförbundet
 • Unionen
 • Sveriges Ingenjörer.

Dessutom bistår vi våra medlemmar med:

 • rådgivning i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöfrågor
 • förhandlingshjälp
 • hjälp med avtalstolkning
 • med processhjälp i tingsrätt och i arbetsdomstolen. 

Branschfrågor

Sveriges Bussföretag företräder medlems­företagens intressen gentemot politiker, myndig­heter och andra organisationer. Vi jobbar med:

 • opinionsbildning och samhällskontakt
 • omvärldsanalys
 • myndighetskontakter
 • uppvaktningar
 • skrivelser och framställningar
 • remissarbete
 • övrig intressebevakning som ryms inom begreppet lobbying.

Vi ser också till att löpande förse både medlemmar och andra externa intressenter och media med aktuell, intressant och relevant information via olika kanaler, såsom nyhetsbrev, pressmeddelanden och mässor.

Utbildningsfrågor

I samarbete med övriga enheter inom Transportföretagen arbetar vi även med rekrytering, kompetensutveckling och utbildningsfrågor. För våra medlemmar arrangerar vi kurser inom bland annat:

 • resenärsrättigheter
 • marknadsföring
 • arbetsrätt
 • ledarskap.

Regionkontor och Bussbranschföreningar

Sveriges Bussföretag och Transportföretagen har huvudkontor i Stockholm med åtta regionkontor, från Umeå i norr till Malmö i söder. Sveriges Bussföretags medlemsföretag är organiserade i regionala bussbranschföreningar, som driver branschfrågor inom respektive region.

Med Sveriges Bussföretag avses såväl förbundet som servicebolaget Sveriges Bussföretag Service AB.

Om Förbundet:

Sveriges Bussföretag verkar för medlemsföretagens intressen genom kollektivavtalsförhandlingar samt förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister av principiell karaktär kopplade till kollektivavtalen. Vidare arbetar förbundet med långsiktig påverkan som rör alla förbundets medlemmar avseende närings-, bransch- och arbetsgivarpolitiska frågor.

Om Servicebolaget:

Sveriges Bussföretag Service AB finansieras genom serviceavgiften och erbjuder våra medlemmar service som exempelvis:

 • rådgivning
 • förhandlings- och processhjälp i arbetsrättsliga tvister
 • informationsmöten
 • utbildningar
 • informationsmaterial.