Upphandlad linjetrafik & skolskjuts

Agendan för upphandlad kollektivtrafik inklusive skoltrafik.

Sveriges Bussföretag har en särskild arbetsgrupp för linjetrafikfrågor kallad LINK, med medlemmar från medlemsföretagen och Sveriges Bussföretags kansli. Gruppen arbetar för bättre villkor och lönsamhet inom den upphandlade linjetrafiken och skolskjutsen. En viktig fråga för medlemmarna är att upphandlare använder sig av de branschgemensamma rekommendationer som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik tar fram. Här finns bland annat funktionskrav på bussar i linjetrafik, Bus Nordic. Hur prisjusteringar ska göras tas fram av kollektivtrafikens indexråd.

Kollektivtrafikens avtalskommité, KollA har tagit fram modellavtal, gemensamma Allmänna villkor med mera. Allt syftande till att ge mer trafik för pengarna genom att minimera onödiga affärsrisker och effektivisera själva trafikarbetet när avtalet väl är i gång

För att följa utvecklingen på marknaden tar Sveriges Bussföretag fram en rapport med ett antal nyckeltal som tydligt visar vart marknaden för kollektivtrafik utvecklas genom att följa de gemensamma rekommendationerna. 

Läs mer
Läs de årliga rapporterna