Trafiksäkerhet

Bussen är obestridligt det mest säkra färdmedlet på Sveriges och Europas vägar. I Sverige ligger bussföretagen och bussresearrangörerna i framkant i ett internationellt perspektiv när det gäller systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Även om vi beaktar andelen bussar som är utrustade med bälten, alkolås och andra tekniska stödsystem ligger svenska bussföretag i framkant. Vår vision med trafiksäkerhetsarbetet är att ingen person ska omkomma, allvarligt skadas fysiskt eller psykiskt eller uppleva otrygghet av att färdas i eller arbeta inom yrkesmässig busstrafik.

Bilbälte
Att använda bältet gör en säker resa ännu säkrare. Om du åker med en buss som har bälten är du enligt bestämmelserna skyldig att använda det. Använd bältet – för din och dina medpassagerares skull!  Att använda bältet innebär att risken att skadas eller omkomma minskar kraftigt i de mest frekventa olyckssituationer där buss är inblandad. Djupstudier har visat att bältesanvändning hade räddat liv i olyckor med buss runt om i Europa. Studier visar även att bältesanvändning bland passagerare ökar när muntlig information ges.

Så här säger bestämmelserna:  
Trafikförordningen 4 kap 10 a §;

Alla som är äldre än tre år och som färdas i en buss som är utrustad med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får dock passagerare använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte. Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2014:52) ska information om bältesanvändning ges till passagerare i buss enligt följande
2 § Information till passagerare i en buss om skyldigheten att använda bilbälte ska lämnas av bussens förare, annan ombordpersonal, ledsagare eller den som utsetts till ledare för en grupp. Informationen för ges genom förinspelade ljudmeddelanden.

På bussar i beställningstrafik ska information ges på nytt efter varje stopp där passagerare kliver på. Detsamma gäller bussar i linjetrafik på längre linjer med få stopp samt busstransporter som inte utgör yrkesmässig trafik (TSFS 2018:51).

2 a § Information om skyldigheten att använda bilbälte ska även ges genom väl synliga analoga eller digitala skyltar, eller med nedanstående bild med vit symbol mot blå bakgrund placerad väl synlig vid varje sittplats. (TSFS 2018:51) 

Föraren, liksom annan personal ombord på bussen såsom till exempel en guide, ledsagare och ledare för en grupp skall vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bilbälte (Trafikförordningen 10 c §). 

I Sverige gäller från 1 januari 2004 krav på att bälten ska vara monterade i alla nyregistrerade bussar, utom bussar för stadstrafik. Bussarna ska uppfylla de internationella direktiv, ECE-reglemente 107, som anger tekniska krav på bälten, bältesinfästningar och säten.

Nya riktlinjer ska ge säkrare bussresor för barn och unga
Att åka buss är bland det säkraste sättet att förflytta sig i trafiken. Men när olyckor händer kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade. Därför har NTF tillsammans med Sveriges Bussföretag tagit fram rekommendationer och tips för den som ansvarar för barn och ungas bussresor.

Läs mer