Kommersiell linjetrafik

Sveriges Bussföretag arbetar för att stärka den rent kommersiella linjetrafikens ställning i den svenska kollektivtrafiken. Den 1 januari 2012 förändrades förutsättningar radikalt för den kommersiella linjetrafiken med buss i Sverige i och med ny kollektivtrafiklagstiftning.

Det innebär att det är fritt fram för företag att starta kollektivtrafik på kommersiell grund. Enda kravet är att ny trafik ska anmälas till den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Samtrafiken senast 21 dagar före trafikstart. 

Sveriges Bussföretags handlingsprogram
Arbetsgruppen för kommersiell linjetrafik består av medlemmar från medlemsföretagen. Tillsammans ansvarar de för handlingsprogrammet som styr gruppens arbete för att förenkla för medlemsföretagen att starta och bedriva kommersiell linjetrafik för buss på ett transparent och konkurrensneutralt sätt. 

Tillträde till offentligägd infrastruktur
Sveriges Bussföretag har tillsammans med övriga kollektivtrafikbranschen arbetat fram en vägledning gällande principer för tillträde till offentligägd infrastruktur såsom hållplatser och terminaler. Syftet med vägledningen är att säkerställa att alla bussföretag behandlas korrekt enligt den nya lagstiftningens intentioner. Dessutom bevakar och driver Sveriges Bussföretag frågan om tillträde till centrala och regionala informationssystem och betalningssystem.