Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska ämnen och produkter kan genom felaktig hantering orsaka allvarliga skador. Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker innehåller regler om bl.a riskbedömning, klassificering och märkning enligt CLP-förordningen och säkerhetsdatablad (SDB).Även ämnen som bildas vid olika processer ska förtecknas och riskbedömas. Det kan handla om slipdamm, avgaser, svetsrök eller syrefattiga miljöer.