MBL-förhandling med mera

MBL är tillämplig i alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Med detta menas inte enbart det enskilda anställningsförhållandet utan även frågor som rör organisationerna på ömse sidor inbegrips. Förhållandet mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer omfattas således också av lagen.

Frågor som kan behöva förhandlas enligt MBL är bland annat:

 • anställningsvillkor

 • ingående och upphörande av anställningsavtal

 • arbetets ledning och fördelning

 • företagets ledning, beslut om investeringar

 • verksamhetens inriktning, omfattning, lokalisering

 • fastställande av budget, tillsättande av chefer

 • företagsförvärv etc.

Utanför MBLs tillämpningsområde faller bland annat sådant som har att göra med arbets­givaren personligen såsom hans privata ekonomi och personliga förhållanden.

MBLs viktigaste områden är:

 • föreningsrätten

 • förhandlingsrätten

 • informationsskyldigheten

 • regler om kollektivavtal

 • regler om tolkningsföreträde och facklig vetorätt.

Här behandlas dessa områden och dessutom de olika kollektiv­avtalens förhandlingsordningar.