Bussbranschavtalet

Regler om arbetstid för arbetare hittar du både i Bussbranchavtalet, arbetstidsavtalet och i vissa lagtexter.​

För de arbeten som omfattas av Bussbranschavtalet finns det två viktiga arbetstidslagar: den allmänna arbetstidslagen (SFS 1982:673) och lagen om arbetstider vid visst vägtransportarbete (SFS 2005:395). Sveriges Bussföretag och Kommunal har emellertid slutit kollektivavtal om att dessa lagar inte ska gälla på Bussbranschavtalets område. Den förstnämnda lagen har avtalats bort i sin helhet. Den andra lagen innehåller några tvingande bestämmelser, men har avtalats bort i så stor utsträckning som det är möjligt. Även de tvingande bestämmelserna återfinns emellertid i avtalet.

Kollektivavtalet rörande arbetstidsbestämmelser finns som bilaga A till Bussbranschavtalet.

Vid en redogörelse för arbetstidsbestämmelserna beträffande arbetare måste hållas i minnet att det är tre olika regelsystem man måste känna till.

  1. reglerna om den ordinarie arbetstidens förläggning m m framgår av Bussbranschavtalet 5 §,

  2. arbetstid enligt arbetstidsavtalet som bla reglerar hur ordinarie arbetstid och övertid får tas ut. De reglerna framgår av Arbetstidsavtalet bilaga A i kollektivavtalet.

  3. kör- och vilotidsbestämmelserna ur trafiksäkerhetssynpunkt återfinns i bilaga B i kollektivavtalet