Stadgar

Transportindustriörbundets syfte är att främja långsiktig och miljövänlig utveckling av svenska in- och utrikes godstransporter samt bevaka branschens gemensamma intressen.

Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor, nationellt och internationellt samt fungera som en remissinstans för branschfrågor. Förbundet ska även verka för ökad kunskap om branschen och dess betydelse för samhällsekonomin, samt för att stimulera till ökad samverkan mellan olika transportmedel.

Ladda ner förbundets stadgar här.